Bodies authorized to enact administrative acts: foreign experience and domestic practice

  • Tetiana Yashchenko Taras Shevchenko National University of Kyiv
Keywords: public administration, administrative procedure, public administration bodies, administrative act, European Administrative Law

Abstract

This paper considers the definition «administrative body», «administrative act» given in the legislation of European countries. The author has described the organization of public administration in the Member States of the European Union, as well as special features, arising from supra-national level. Special attention is paid to analysis of domestic legislation and draft legislation in the field of administrative procedures. Regarding domestic experience, the author reviewed new types of local executive bodies – «militarycivil administrations».

References

Constitution of the Italian Republic as of 1 January 1948 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione_inglese.pdf.- Nazva z ekranu.

Constitution of the French Republic as of 4 October 1958 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/english/constitution/constitution-of-4-october-1958.25742.html.- Nazva z ekranu.

General administrative procedure Act of Croatia №71-05-03/1-09-21 as of 1 April 2009 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/16474. – Nazva z ekranu. 4. Public administration act [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UNTC/UNPAN015728.pdf .- Nazva z ekranu.

The Code of Administrative Proceedings № 3030-168 as of 14 June 1960 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://supertrans2014.files.wordpress.com/2014/06/the-code-of-administrativeproceedings.pdf. – Nazva z ekranu.

Administrative Procedure Act as of01 January 2002 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=328755. – Nazva z ekranu.

Ziller Zh. Polityko-administratyvni systemy krain YeS : Porivnialnyi analiz / Ziller Zhak; Per. z frantsuzkoi V. Khovkhun. – Kyiv : Osnovy, 1996. – 420 s.

Pukhtetska A.A. Yevropeiski pryntsypy administratyvnoho prava : monohrafiia / A. A. Pukhtetska ; NAN Ukrainy ; In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho. – Kyiv : In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2012. – 240 s.

Dubenska I Ahenty yak sub’iekty publichnoi administratsii // Aktualni pytannia derzhavotvorennia v Ukraini : materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. prysviach. Dniu nauky yurydychnoho f-tu : 22 travnia 2015 r. : [zb. nauk. prats] / Kyiv. nats. un-t im. Tarasa Shevchenka, Yuryd. f-t, Rada molodykh naukovtsiv, Naukove t-vo studentiv ; [uklad.: I. S. Sakharuk (holova) ta in. ; red- kol.: I. S. Hrytsenko (holova) ta in. ; verstka: O. O. Hrom ta in.]. – Kyiv : Print-Servis, 2015. – S. 77-78.

European Principles for Public Administration. SIGMA Papers: № 27/19- Nov-1999, R. 8–12 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.eupan.org/.

Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2005. – № 35, / 35-36, 37 / – 09.09.2005 r. – St. 446

Zakon Ukrainy «Pro administratyvni posluhy» vid 10.12.2015 № 888-VIII [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5203-17

Proekt Administratyvno-protsedurnoho kodeksu Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=44893

Administratyvne pravo Ukrainy. Akademichnyi kurs. Pidruchnyk. U dvokh tomakh. – Tom 1. Zahalna chastyna./ Red. kolehiia: Aver’ianov V. B. (holova). – K.: „Iurydychna dumka”, 2007. – 592 s.

Tomlin-Tatarenko V. B. Pravomirnist ta efektyvnist publichnoi administratsii: poniattia administratyvnoi protsedury [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://official.chdu.edu.ua/article/download/28273/25199. – Nazva z ekranu.

Recommendation of The Committee of Ministers to member States relating public liability No. R (84) 15 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.uni-speyer.de/files/de/Lehrst%C3%BChle/Stelkens/Lehrveranstaltungen/EuVerwR_weitere%20Materialien/Recommendation_No_R(84)15.pdf. – Nazva z ekranu.

Zakon Ukrainy «Pro zatverdzhennia Konstytutsii Avtonomnoi Respubliky Krym» № 350-XIV vid 23.12.1998 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/350-14

Zakon Ukrainy «Pro Radu Ministriv Avtonomnoi Respubliky Krym» № 3530-VI vid 16.06.2011 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3530-17 19. Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy Pro Zaiavu Verkhovnoi Rady Ukrainy «Pro vidstup Ukrainy vid okremykh zobov’iazan, vyznachenykh Mizhnarodnym paktom pro hromadianski i politychni prava ta Konventsiieiu pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod» № 462-VIII vid 21.05.2015 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/462-19

Zakon Ukrainy «Pro viiskovotsyvilni administratsii» № 141-VIII vid 03.02.2015 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/141-19

Ukaz Prezydenta Ukrainy Pro utvorennia viiskovo-tsyvilnykh administratsii vid 05.03.2015 № 123/2015 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/123/2015
Published
2019-02-22
How to Cite
Yashchenko, T. (2019). Bodies authorized to enact administrative acts: foreign experience and domestic practice. Administrative Law and Process, (4(18), 47-59. Retrieved from https://applaw.net/index.php/journal/article/view/88
Section
General administrative law