The legal nature of administrative acts

  • Tetiana Yashchenko Taras Shevchenko National University of Kyiv
Keywords: administrative act, public administration, forms of public administration activity, public administration reform, administrative procedure

Abstract

This article intends to underscore the legal essence of administrative acts and to provide separate specific recommendations to fill the existing lacks in the effective legislation of Ukraine. Absence of the unified definition and understanding of administrative acts within the doctrine of administrative law. The essential features, scope of regulation differs from country to country leading to differences in legal procedures thereof. There is no effective Law related to the procedure of adoption of, amendments to and cancellation of administrative acts of public administration in Ukraine. Moreover, there is no agreed position on the sole meaning of administrative act among national scientist.

The article reflects the analyses of the terms used in different countries to name and describe the acts of public administration. Most of them use the term “administrative act” that is related to acts, adopted by public administration in accordance with legally proscribed procedure within the competence of public administration bodies and (the most important) are directed to creation of special legal effect for “outsiders” (private entities) — origination, alteration or cancellation of rights and or duties. However, there was absolutely different understandings and use of the same term within Ukrainian administrative researches and practice: a result of exercising executive authorities of the governmental bodies was recognized as administrative act.

References

Administration and You. Principles of Administrative Law Concerning the Relations Between Administrative Authorities and Private Persons. A Handbook. Council of Europe, Directorate of Legal Affairs, Strasbourg, 1996 [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://www.csr.ru/_upload/ editor_files/file0025.pdf

Administratyvne pravo Ukrainy. Akademichnyi kurs. Pidruchnyk. U dvokh tomakh. — Tom 1. Zahalna chastyna. / Red. kolehiia: Aver’ianov V. B. (holova). — K., vydavnytstvo «Iurydychna dumka», 2007. — 592 s.

Administratyvna protsedura ta administratyvni posluhy. Zarubizhnyi dosvid ta propozytsii dlia Ukrainy / Avtoruporiadnyk V. P. Tymoshchuk. — K. : Fakt, 2003. — 496 s.

Administratyvne sudochynstvo Ukrainy : pidruchnyk / Paseniuk O. M. [ta in.] ; za red. O. M. Paseniuka ; Vyshchyi administratyvnyi sud Ukrainy. — Kyiv : Yurinkom Inter, 2009. — 672 s.

Admynystratyvnaia yustytsyia v novыkh evropeiskykh demokratyiakh : Praktycheskye yssledovanyia v sfere admynystratyvnoho prava y protsessa v Bolharyy, Эstonyy, Venhryy, Polshe y Ukrayne / Per. s anhl. ; Red. : D. Dzh. Hallyhan, R. Kh. Lanhan II y K. S. Nykandru. — Kyev ; Budapesht : ArtEk; OSY/KOLPY, 1999. — 688s.

Vykonavcha vlada i administratyvne pravo / Za zah. red. V. B. Aver’ianova. — K. : Vydavnychyi Dim «In-Iure», 2002. — 668 s.

Hallyhan D. Admynystratyvnoe pravo : Ystoryia razvytyia y osnovnыe sovremennыe kontseptsyy / D. Hallyhan, V. V. Polianskyi, Yu. N. Starylov. — Moskva : Yurystъ, 2002. — 410s.

Baumeister A. O. Filosofiia prava : navchalyi posibnyk dlia stud. vyshchykh navch. zakladiv / A. O. Baumeister ; KNUTSh. — Kyiv : Kyivskyi universytet, 2010. — 311 s.

Brэban H. Frantsuzskoe admynystratyvnoe pravo / Brэban H. — Moskva, 1988. — 488 s.

Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia [Tekst] : u 8 t. / [nauk. redkol.: Yu. V. Kovbasiuk (holova) ta in.] ; Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy. — K. : NADU, 2011. — T. 2 : Metodolohiia derzhavnoho upravlinnia / nauk. redkol. 2-ho t. : Yu. P. Surmin [ta in.]. — 2011. — 689 s.

Zahalne administratyvne pravo : pidruchnyk / [Hrytsenko I. S., Melnyk R. S., Pukhtetska A. A. ta in.] ; Kyiv. nats. un-t im. Tarasa Shevchenka. — Kyiv : Yurinkom Inter, 2015. — 565, [3] s.

Zakon «Pro administratyvni protsedury» Estonii. — [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://www.legislationline.org/download/action/download/id/5133/file/Estonia_Administrative%20Procedure%20Act_2002_am

Ziller Zhak Polityko-administratyvni systemy krain YeS : Porivnialnyi analiz / Ziller Zhak; Per. z frantsuzkoi V. Khovkhun. — Kyiv : Osnovy, 1996. — 420 s.

Kolpakov V. K. Poniattia form publichnoho administruvannia // Administratyvne pravo i protses : naukovo-praktychnyi zhurnal / KNU im. Tarasa Shevchenka. — Kyiv, 2012. — № 2 (2). — S. 43–51.

Konstytutsiia Ukrainy vid 28.06.1996 № 254k/96-VR stanom na 12.03.2016 [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Konstytutsiia Frantsii vid 04.10.1958, stanom na 12.03.2016. — [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://www.conseilconstitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/english/constitution/constitution-of-4-october-1958.25742.html

Miroshnychenko A. M. Pravovi naslidky nezakonnykh administratyvnykh aktiv. — [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : https://www.amm.org.ua%2Fimages%2Fstories%2FLand_Law_Metarials%2FMiroshnychenko_Validity_of_a d m i n i s t r a t i v e _ a c t s . d o c & u s g =AFQjCNGG9K9eWj6j3K7T-n9OhAd_oTlVNA&sig2=dugvZXBnRyq11_81WCs9gg

Melnyk R. S. Zahalne administratyvne pravo : navch. posibnyk / R. S. Melnyk, V. M. Bevzenko ; za zah. red. R. S. Melnyka. — Kyiv : Vaite, 2014. — 375, [1] s.

Okrema dumka suddi Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy Savenka M. D. u spravi pro ofitsiine tlumachennia statei 58, 78, 81 Konstytutsii Ukrainy ta statei 243-21, 243-22, 243-25 Tsyvilnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy. — [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://www.ccu.gov.ua/uk/publish/article/48300

Postanova Kabinetu ministriv Pro zakhody shchodo uporiadkuvannia administratyvnykh posluh vid 17 lypnia 2009 r.N 737 [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/737-2009-%D0%BF

Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony vid 26.09.2014 (red. Vid 30.11.2015). — [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_011

Upravlencheskye protsedurы / Lazarev B. M. — M., 1988. — 271s

Khartiia osnovnykh prav Yevropeiskoho Soiuzu vid 07.12.2000. — [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_524

Shmidt-Assmann E. Zahalne administratyvne pravo yak ideia vrehuliuvannia = Das allgemeine verwaltungsrecht alsordnungsidee. Grundlagen und Aufgabender verwaltungsrechtlichen systembildung: osnovni zasady ta zavdannia systematyky administratyvnoho prava / Eberhard Shmidt-Assmann ; [per. z nim. : H. Ryzhkov, I. Soiko, A. Bakanov ; vidp. red. O. Syroid ; nauk. red. : R. Kuibida, O. Syroid, V. Tymoshchuk]. — Vyd. 2-he, pererobl. ta dopov. — Kyiv : K.I.S., 2009. — 523, [1] c.
Published
2019-02-22
How to Cite
Yashchenko, T. (2019). The legal nature of administrative acts. Administrative Law and Process, (1(15), 29-41. Retrieved from https://applaw.net/index.php/journal/article/view/148
Section
General administrative law