STANDARDIZATION IN THE FIELD OF ARCHIVAL AFFAIRS: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND PROBLEMS OF HARMONIZATION IN UKRAINE

  • Liliia Popova Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture
  • Anatolii Khromov State Archival Service of Ukraine
Keywords: international standards, national standards, archiving, harmonization, informatization, digitalization, state archives

Abstract

The article is devoted to the study of standardization in the field of archival affairs and record keeping in the conditions of development of the world information space and digitalization of society. The aim of the article is to study the current national archival legislation, national standards in the field of archives and record keeping and identify the state and problems of harmonization of international standards in Ukraine in the development of global information space and digitalization of society. Methods. The theoretical and methodological basis of the study are the works of leading domestic and foreign scholars on harmonization and standardization in the field of archives and record keeping, legislation and regulations governing activities in this area. In the process of research general scientific and special legal methods of cognition were used. Among the general scientific methods used is the dialectical method, which is revealed using the methods of analysis and synthesis, ascent from simple to complex, from abstract to concrete, abstraction, idealization and formalization. Results. In recent years, Ukraine has followed international and European standardization rulesand procedures, as well as the direct implementation of international standards. At the sametime, the current state of standardization in the field of archives and record keeping in the contextof informatization and digitalization of society can be described as one that lags far behind theinternational. A number of standards in the field of archiving and record keeping are analyzed.As a result of research of theoretical and organizational-practical principles of harmonizationand standardization in the field of archives and record keeping in Ukraine, a number of problemsrelated to financial problems, low level of information-analytical and organizational support ofstandardization process, etc. It is concluded that the harmonization of international standards inthe field of archives and record keeping in Ukraine largely depends on optimizing the structure ofstate archives of Ukraine and, accordingly, their activities, which will increase the efficiency ofthe archival industry as a whole.Prospects for further research will be aimed at further studying the international experienceof standardization in the field of archives and record keeping, harmonization of internationalstandards into national practice, which will help increase the effectiveness of archival practice.

References

1. Levchenko L. L., Popova L. M., Khromov A. V. (2021) Natsionalni arkhivni informatsiini resursy: pravovi zasady reformuvannia arkhivnoi spravy [National archival information resources: legal bases of archival reform]. Visnyk LDUVS im. E.O. Didorenka [Bulletin of LSUIA named after E.O. Didorenko], no. 1 (93), pp. 249–263. URL: https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/1319/1196 (accessed 20 June 2022).
2. Popova L. M., Khromov A. V. (2021) Povnovazhennia ta zavdannia tsentralnykh derzhavnykh arkhiviv [Powers and tasks of central state archives]. Aspekty bezpeky derzhavnoho sektoru: upravlinnia ta publichne administruvannia v protsesi derzhavno-pryvatnoho partnerstva. Zbirnyk naukovykh prats [Aspects of security of the public sector: governance and public administration in the process of public-private partnership. Collection of scientific works] (Ukraine, Kharkiv, 2021) (eds. Avanesova N.E., Krivoruchko G.V., Mordovtsev O.S.), Kharkiv : Editorial and Publishing Department of KhNUCEA, pp. 5–11 URL: https://kmpa.kh.ua/files/collections/2021.10.19.Aspekty_bezpeky_derzhanogo_sektoru._Zbirnyk_ nauk_st.pdf#page=7 (accessed 20 June 2022).
3. Pro standartyzatsiiu : Zakon Ukrainy vid 15 sichnia 2015 r. no. 1315-VII [On standardization: Law of Ukraine, 15 January 2015]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18#Text (accessed 20 June 2022).
4. Volosheniuk O.V. (2015) Harmonizatsiia ta unifikatsiia zakonodavstva yak formy zblyzhennia pravovykh system [Harmonization and unification of legislation as a form of convergence of legal systems]. Pravo i suspilstvo [Law and society], vol. 4, no. 4. URL: www.pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2015/4_2015/part_4/3.pdf (accessed 20 June 2022).
5. Maistrenko A.A., Kalinicheva G.I., Kugai V.I., Romanovsky R.V., Titarenko A.I. (2015) Biuleten Haluzevoho tsentru naukovo-tekhnichnoi informatsii z arkhivnoi spravy ta dokumentoznavstva [Bulletin of the Branch Center for Scientific and Technical Information on Archival Affairs and Documentation]. Kyiv, vol. 1, no. 1 (23), 94 p. URL: https://undiasd.archives.gov.ua/doc/bulletin/GSNTI_23.pdf. (accessed 20 June 2022).
6. Kalinicheva H.I., Romanovskyi R.V. (2015) Mizhnarodni standarty u sferi arkhivnoi spravy ta keruvannia dokumentatsiinymy protsesamy: problemy harmonizatsii v Ukraini [International standards in the field of archiving and documentation management: problems of harmonization in Ukraine]. Statti ta povidomlennia [Articles and messages], pp. 54–73. URL: https://archives.gov.ua/wp-content/uploads/03-4.pdf (accessed 20 June 2022).
7. Kodeks etyky arkhivistiv [Code of Ethics for Archivists]. URL: https://archives.gov.ua/wp-content/uploads/2004-02-3-pr.4.pdf (accessed 20 June 2022).
8. Arkhivni standarty i rekomendatsii [Archival standards and recommendations]. Ofitsiinyi vebportal orhanu vykonavchoi vlady Derzhavna arkhivna sluzhba Ukrainy [Official web portal of the executive body State Archival Service of Ukraine]. URL: https://archives.gov.ua/ua/new- аrkhivni-standarty-i-rekomendatsii (accessed 20 June 2022).
9. Rekomendatsiia № R (2000) 13 Komitetu Ministriv derzhavam-chlenam shchodo yevropeiskoi polityky dostupu do arkhiviv [Recommendation № R (2000) 13 of the Committee of Ministers to member states on a European policy on access to archives] : Komitet Ministriv Rady Yevropy vid 13.07.2000 r., 717-te zasidannia zamisnykiv Ministriv [Committee of Ministers of the Council of Europe of 13 July 2000, 717th meeting of the Deputy Ministers]. URL: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016804cea4f (accessed 20 June 2022).
10. Zahalnyi mizhnarodnyi standartnyi arkhivnyi opys ISAD(G), druhe vydannia [General International Standard Archival Description ISAD (G), second edition] URL: https://archives.gov.ua/wp-content/uploads/1999_ISAD_G.pdf (accessed 20 June 2022).
11. Derzhavnyi standart «Keruvannia dokumentatsiinymy protsesamy. Chastyna 1: Osnovni polozhennia (ISO 15489-1:2001, MOD)» [State standard «Management of documentation processes. Part 1: Basic provisions (ISO 15489-1: 2001, MOD) »]. URL: http://library.donntu.org/bibl_fah/ker1.pdf (accessed 20 June 2022).
12. Derzhavnyi standart «Unifikovana systema orhanizatsiino-rozporiadchoi dokumentatsii. Vymohy do oformlennia dokumentiv. DSTU 4163:2020» [State standard «Unified system of organizational and administrative documentation. Requirements for documents. DSTU 4163: 2020»]. URL: https://zakon.help/article/nacionalnii-standart-dstu-41632020-derzhavna?menu=82 (accessed 20 June 2022).
13. Derzhavnyi standart «Dilovodstvo y arkhivna sprava. Terminy ta vyznachennia poniat. DSTU 2732: 2004» [State standard «Record keeping and archiving. Terms and definitions. DSTU 2732: 2004»]. URL: https://vn.court.gov.ua/userfiles/27_2732-2004(1).pdf (accessed 20 June 2022).
14. Popova L.M. (2020) Osoblyvosti administratyvno-pravovoho rehuliuvannia diialnosti sub’iektiv pidpryiemnytstva v umovakh pandemii koronavirusu COVID-19 [Features of administrative and legal regulation of business entities in the context of the COVID-19 coronavirus pandemic.]. Visnyk Luhanskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav imeni E.O.Didorenka : naukovyi zhurnal [Bulletin of Luhansk State University of Internal Affairs named after EA Didorenko : scientific journal], vol. 1, no. 1(89), pp. 172–186. URL: https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/917 (accessed 20 June 2022).
15. Popova Liliya. (2020) Peculiarities of administrative and legal regulation of business entities activities during the quarantine in Ukraine. Administratyvne pravo ta protses : naukovo-praktychnyi zhurnal [Administrative law and process: scientific and practical journal], vol. 1, no. 1(28)/2020, pp. 67–79. URL: http://applaw.net/index.php/journal/article/view/689/608 (accessed 20 June 2022).
16. Popova L.M. Rol derzhavnoho kontroliu v borotbi z protypravnoiu pidpryiemnytskoiu diialnistiu v umovakh karantynu [The role of state control in the fight against illegal business activities in quarantine]. Visnyk Luhanskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav imeni E.O. Didorenka : naukovyi zhurnal [Bulletin of Luhansk State University of Internal Affairs named after EO Didorenko: scientific journal], vol. 2, no. 2(90), pp. 147–155. URL: https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/953 (accessed 20 June 2022).
17. Pro pryiniattia ta skasuvannia natsionalnykh standartiv, pryiniattia popravky do natsionalnoho standartu [On the adoption and abolition of national standards, the adoption of an amendment to the national standard]: Nakaz derzhavnoho pidpryiemstva «Ukrainskyi naukovodoslidnyi i navchalnyi tsentr problem standartyzatsii, sertyfikatsii ta yakosti» vid 05.12.2018 r. № 464 [Order of the State Enterprise «Ukrainian Research and Training Center for Standardization, Certification and Quality» from 05.12.2018 no. 464]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0464774-18#Text (accessed 20 June 2022).
18. Ukrainskyi naukovo-doslidnyi instytut arkhivnoi spravy ta dokumentoznavstva (UNDIASD): napriamy diialnosti [Ukrainian Research Institute of Archival Affairs and Documentation (UNDIASD): activities]. URL: https://undiasd.archives.gov.ua/index.php?m=27(accessed 20 June 2022).
19. Derzhavne pidpryiemstvo «Ukrainskyi naukovo-doslidnyi i navchalnyi tsentr problem standartyzatsii, sertyfikatsii ta yakosti» (DP «UkrNDNTs») [State Enterprise «Ukrainian Research and Training Center for Standardization, Certification and Quality» (SE «UkrNDNC»)]. URL: http://uas.org.ua/ua/services/standartizatsiya/tehnichni-komiteti-ukrayini/nakazi/2016-2/gruden/(accessed 20 June 2022).
20. Standarty z bibliotechnoi spravy i sumizhnykh haluzei (chynni stanom na 1.07.2021 r.). Anotovanyi perelik [Standards in librarianship and related fields (effective as of July 1, 2021). Annotated list.]. URL: http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/basicpage_files/202107_basicpage_files_mat/perelik_standartiv-_2021.07.01.pdf (accessed 20 June 2022).
Published
2022-07-08
How to Cite
Popova, L., & Khromov, A. (2022). STANDARDIZATION IN THE FIELD OF ARCHIVAL AFFAIRS: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND PROBLEMS OF HARMONIZATION IN UKRAINE. Administrative Law and Process, (4(35), 5-19. https://doi.org/10.17721/2227-796X.2021.4.01
Section
Special administrative law