International experience of administrative supervision of persons released from prison

  • Serhii Skvortsov National Academy of Internal Affairs
Keywords: administrative supervision, international experience, former prisoners, imprisonment, prevention of crime, police

Abstract

The article discusses and analyzes international experience of administrative supervision of persons released from prison, and the activities of certain law enforcement units, that perform functions related to administrative supervision. Author performed comparative analysis of the powers of the police in different countries related administrative supervision over former convicts, analyzed opinions of scientists regarding introduction of international of in the domestic legislation.

References

Zakon Respublyky Kazakhstan ot 15 yiulia 1996 hoda № 28-I «Ob admynystratyvnom nadzore za lytsamy, osvobozhdennыmy yz mest lyshenyia svobodы» [Эlektronnыi resurs]. – rezhym dostupu: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006176.

Zakon Respublyky Uzbekystan «Ob admynystratyvnom nadzore orhanov vnutrennykh del za lytsamy, osvobozhdennыmy yz uchrezhdenyi po yspolnenyiu nakazanyia» / Vedomosty Verkhovnoho Soveta Respublyky Uzbekystan. – 1993., № 1. st. 33.

Federalnыi zakon «Ob admynystratyvnom nadzore za lytsamy, osvobozhdennыmy yz mest lyshenyia svobodы» ot 6 aprelia 2011 h. N 64-FZ [Эlektronnыi resurs] – Rezhym dostupa: https://rg.ru/2011/04/08/nadzordok.html.

Nykytyn A. D. Admynystratyvnыi nadzor v kontekste obshchepravovыkh pryntsypov // Vestnyk Tomskoho hosudarstvennoho unyversyteta. – Pravo. – № 1. (7). – 2013.

Filshtein V. L. Orhanizatsiino-pravovi zasady diialnosti Natsionalnoi politsii Derzhavy Izrail (porivnialno-pravovyi analiz) [Tekst]: dys. kand. yuryd. nauk: 12.00.07 / V. L. Filshtein ; Kyivskyi natsionalnyi un-t vnutrishnikh sprav. – K., 2009. – 226 s.

Filshtein V. L. Uchast pravookhoronnykh orhaniv u protydii zlochynnosti v molodizhnomu seredovyshchi (na dosvidi Natsionalnoi politsii Izrailiu). Zbirnyk: Problemy protydii zlochynnosti nepovnolitnikh: Materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (20-21 kvitnia 2006 roku) / Za zah. red. V. P. Pietkova, M. M. Tsymbaliuka – Kirovohrad: Kirovohradskyi yurydychnyi instytut KhNUVS, 2006. – 150 s.

Kurlovych P. N. Polytsyia v pravookhranytelnoi systeme SShA // Vestnyk Kazanskoho yurydycheskoho ynstytuta MVD Rossyy. – 2013. – №12. – S. 146.

Leonard V., More G. Police organization. – N. Y., 1981. – 250 p.

Kolodiazhnyi M. H. Uchast hromadskosti u prohramakh zapobihannia zlochynnosti v SShA / M. H. Kolodiazhnyi. // Teoriia i praktyka pravoznavstva. – 2013. – Vyp. 1. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http:// nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2013_1_30.

Zarosylo V. O. Porivnialnyi analiz administratyvnoi diialnosti militsii Ukrainy ta politsii zaru- bizhnykh krain (Velykobrytanii, SShA, Kanady ta Frantsii): Dys. kand. yuryd. nauk: 12.00.07 / Volodymyr Oleksiiovych Zarosylo ; Natsionalna akademiia vnutrishnikh sprav Ukrainy. — K., 2002. — 250 s.
Published
2019-02-22
How to Cite
Skvortsov, S. (2019). International experience of administrative supervision of persons released from prison. Administrative Law and Process, (4(18), 126-133. Retrieved from https://applaw.net/index.php/journal/article/view/97
Section
Special administrative law