On improvement of execution of court decisions by the Central election commission of Ukraine

  • Yurii Tsvirkun Zaporizhzhia National University
Keywords: liability, failure to enforce judicial decisions, revision of decisions, actions or inactivity Central election commission of Ukraine, collective public administration body

Abstract

The article reveals theoretical aspects of the liability for the failure of enforcement of judicial decisions in administrative cases against resolutions, actions or inactivity of the Central election commission of Ukraine, it`s grounds and procedure of implementation. It also examines the problem of the liability of this collective authority of public administration for the failure of enforcement of judicial decisions in administrative cases.

References

Rabinovych P. M. Osnovopolozhni prava liudyny: sotsialno-antropna sutnist, zmistova klasyfikatsiia / P. M. Rabinovych // Pravo Ukrainy. – 2010. – № 2. – S. 18-23.

Konstytutsiia Ukrainy vid 28 cherv. 1996 r. № 254k/96-VR [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.ligazakon.ua.

Bysaha Yu. Yu. Yurydychna vidpovidalnist orhaniv derzhavnoi vlady ta mistsevoho samovriaduvannia: teoretyko-pravove doslidzhennia: avtoref. dys. kand. yuryd. nauk: 12.00.01 / Yu. Yu. Bysaha; Kyivskyi Natsionalnyi universytet im. Tarasa Shevchenka – K., 2011. – 20 s.

Litoshenko O. S. Administratyvna vidpovidalnist v systemi yurydychnoi vidpovidalnosti: avtoref. dys. kand. nauk: 12.00.07/ O. S. Litoshenko; Kyivskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet – K., 2004. – 16 s.

Basin K. V. Yurydychna vidpovidalnist: pryroda, formy realizatsii ta prava liudyny: avtoref. dys. kand. yuryd. nauk: 12.00.01 / K. V. Basin; Instytut derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy – K., 2006. – 15 s.

Onishchenko N. M. Deiaki pidkhody do vyvchennia komunikatyvnykh vlastyvostei prava / N. M. Onishchenko // Komunikatsiia. Naukovo-praktychnyi posibnyk. – 2013. – № 3 – S. 8-18.

Petrazhytskyi L. Y. Teoryia prava y hosudarstva v sviazy s teoryei nravstvennosty / L. Y. Petrazhytskyi – SPb. : Lan, 2000. – 606 s.

Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy vid 6 lyp. 2005 r. № 2747-IV [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.ligazakon.ua.

Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod vid 04 lystopada 1950 roku ETS № 005 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.ligazakon.ua.

Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny vid 15 zhovtnia 2009 roku u spravi «Iurii Mykolaiovych Ivanov proty Ukrainy» (Zaiava № 40450/04) [Elektronnyi resurs] // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/974_479

Rezoliutsiia Parlamentskoi Asamblei Rady Yevropy 1787 (2011) vid 26 sichnia 2011 roku «Vykonannia rishen Yevropeiskoho sudu z prav liudyny» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/mpz/docs/1188_rez_1787.htm

Kryminalnyi kodeks Ukrainy № 2341-III vid 5 kvit. 2001 r. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.ligazakon.ua.

Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia № 8073-X vid 7 hrud. 1984 r. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.ligazakon.ua.

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy № 435-IV vid 16 sichn. 2003 r. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.ligazakon.ua.

Postanova Vyshchoho administratyvnoho sudu Ukrainy № 875/81/14 vid 24 zhovtnia 2014 roku u spravi [Elektronnyi resurs] // Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen. – Rezhym dostupu: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41067620

Postanova Tsentralnoi vyborchoi komisii Ukrainy № 2148 vid 10 lystopada 2014 roku «Pro vykonannia sudovoho rishennia» [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v2148359-14

Postanova Kyivskoho apeliatsiinoho administratyvnoho sudu № 875/414/14 vid 14 lystopada 2014 roku u spravi [Elektronnyi resurs] // Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen. – Rezhym dostupu: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41391954

Postanova Vyshchoho administratyvnoho sudu Ukrainy № 875/414/14 vid 1 liutoho 2015 roku u spravi [Elektronnyi resurs] // Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen. – Rezhym dostupu: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42744148

Yaremchuk S. V. Deiaki pidkhody do formuvannia yurydychnoi vidpovidalnosti derzhavy pered osoboiu. / S. V. Yaremchuk //Mytna sprava. – Kyiv, 2014. – № 2(92). – S. 8-14.
Published
2019-02-22
How to Cite
Tsvirkun, Y. (2019). On improvement of execution of court decisions by the Central election commission of Ukraine. Administrative Law and Process, (4(18), 92-100. Retrieved from https://applaw.net/index.php/journal/article/view/93
Section
Special administrative law