The essence of administrative discretion of the subjects of public administration

  • H. V. Panova Zaporizhzhia National University
Keywords: administrative discretion, subject of public administration, discretion

Abstract

Analyzed the reasons and factors of administrative-legal science concepts such as «administrative discretion» of the subject of public administration. It is proved that the concept of «administrative discretion subject of public administration» began actively implemented and used in modern administrative law influenced by factors such as the adoption of the 1996 Constitution of Ukraine and regulations governing the system competence of public administration determine their conditions for the implementation of these entities recognizing human life and health, honor and dignity, integrity and security of the highest social value, the declaration of state responsibility to person in its activities, establishing and ensuring human rights and freedoms as the main duty of the state.

References

Korfъ S.A. Admynystratyvnaia yustytsiia vъ Rossiy. – Knyha vtoraia. Ocherkъ dъistvuiushchaho zakonodatelstva. Knyha tretia. Ocherk teoriy admynystratyvnoi yustytsiy / baronъ S.A. Korfъ, professorъ Ymperatorskaho Aleksandrovskaho Unyversyteta vъ Helsynhforsъ. – SPb. : Typohrafiia Trenke y Fiusno, Maksymylianovskii per., № 13, 1910. – 507 s.

Nauka administratsii y administratyvnoho prava. Zahalna chastyna. − Tom I / Za vykladamy prof. Yu. Paneika. − Avgsburg: B.v., 1949. – 115 s.

Nauka administratsii y administratyvnoho prava. Zahalna chastyna (za vykladamy profesora Yuriia Paneika) / Ukladachi: V. M. Bevzenko, I. B. Koliushko, O. R. Radyshevska, I. S. Hrytsenko, P. B. Stetsiuk. – Kyiv: VD «Dakor», 2016. – 464 s.

Administratyvne pravo i protses UNR v ekzyli: nevidoma pravnycha spadshchyna Ukrainy / Ukladachi: Hrytsenko I. S., Bevzenko V. M., Koval S. O., Bevz A. I., Palamarchuk I. V., Hura O. V., Kravchenko A. V., Smetaniuk R. S.; za zahalnoiu redaktsiieiu doktora yurydychnykh nauk, profesora Hrytsenka I. S. − K.: Dakor, 2015. – 500 s.

Pro zakhody shchodo vprovadzhennia Kontseptsii administratyvnoi reformy v Ukraini: Ukaz Prezydenta Ukrainy 22 lypnia 1998 roku № 810/98 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy vid 11 chervnia 1999. − № 21. − St. 32.

Pro tsentralni orhany vykonavchoi vlady: Zakon Ukrainy // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2011. − № 38. − St. 385.

Pro optymizatsiiu systemy tsentralnykh orhaniv vykonavchoi vlady: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 10 veresnia 2014 roku № 442 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2014. − № 74. − St. 57.

Pro optymizatsiiu systemy tsentralnykh orhaniv vykonavchoi vlady: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 9 hrudnia 2010 roku № 1085/2010 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2010. − № 94. − St. 15.

Konstytutsiia Ukrainy vid 28 chervnia 1996 roku // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 1996. − № 30. − St. 141.

Pro administratyvni posluhy: Zakon Ukrainy vid 6 veresnia 2012 roku № 5203-VI // Vidomosti Verkhovnoi Rady. – 2013. − № 32. − St. 409.

Pro zatverdzhennia Prymirnoho polozhennia pro tsentr nadannia administratyvnykh posluh: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 20 liutoho 2013 roku № 118 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2013. − № 16. − St. 16.

Pro zatverdzhennia Prymirnoho rehlamentu tsentru nadannia administratyvnykh posluh: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 1 serpnia 2013 roku № 588 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2013. − № 66. − St. 91.
Published
2019-02-22
How to Cite
Panova, H. V. (2019). The essence of administrative discretion of the subjects of public administration. Administrative Law and Process, (4(18), 67-72. Retrieved from https://applaw.net/index.php/journal/article/view/90
Section
General administrative law