Characteristics of the essence, types, stages of concluding administrative agreements

  • Roman Dudnyk Taras Shevchenko National University of Kyiv
Keywords: administrative agreement, conclusion of administrative agreement, performance of administrative agreement, execution of administrative act, jurisdiction of the disputes on administrative agreements

Abstract

The article deals with the peculiarities of application of administrative agreements in Ukraine and improvement of the institute administrative agreements. Legal nature, content, features, problems of performance and issues on jurisdiction of administrative agreements have been reviewed. In this article, author discussed approaches to classification of administrative agrements, characterized features of civil and administrative agreements.

References

Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy // Vidomosti VRU. – 2005. – № 35–36, № 37. – St. 446.

Boiaryntseva M. A. Administratyvnyi dohovir: dyskusiini pytannia pravovoi pryrody ta pravosub’iektnosti storin. – Visnyk VRIu, №2 (6). – 2011.

Administratyvna yustytsiia Ukrainy: problemy teorii i praktyky. Nastilna knyha suddi / Za zah. red. O. M. Paseniuka. – K.: Istyna, 2007. – 607 s.

Naukovo-praktychnyi komentar do Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrainy. V 2-kh tomakh. Tom 1 / Za zah. red. V. K. Matviichuka / Matviichuk V. K., Khar I. O. – K.: KNT, 2007. – 786 s.

Osnovy administratyvnoho sudochynstva ta administratyvnoho prava / Navch. posibnyk / Za zah. red. Kuibidy R. O., Shyshkina V. I. – K.: Staryi svit, 2006. – 575 s.

Kuibida R. O. Problema administratyvnoho dohovoru u zakonodavstvi, teorii, na praktytsi. – Derzhavni zakupivli Ukrainy. – №12 (54). – 2008. – S. 28-32.

Afanasiev K. K. Administratyvnyi dohovir yak forma derzhavnoho upravlinnia (teoretyko-pravovyi aspekt): dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata yurydychnykh nauk: 12.00.07 – teoriia upravlinnia; administratyvne pravo i protses; finansove pravo. – Luhansk, 2002.

Stefaniuk V. S. Administratyvnyi dohovir – vymoha sohodennia // Pravo Ukrainy. – 2003. – № 11. – S. 11-16.

Administratyvne pravo Ukrainy: Pidruchnyk / Bytiak Yu. P., Harashchuk V. N., Diachenko O. V. ta in.; Za red. Bytiaka Yu. P. – K.: Yurinkom Inter, 2005. — 544 s.

Zaiarnyi O. Pravovi peredumovy ukladennia administratyvoho dohovoru // Yurydychni nauky – 2014. – № 1(99)/2014 – S. 61-65.

Zavalna Zh. V. Shchodo pytannia pro nevykonannia administratyvnoho dohovoru // Chasopys kyivskoho universytetu prava. – 2010. – № 2010/1. – S. 107-111.

Pro uhody pro rozpodil produktsii : Zakon Ukrainy vid 14.09.1999 № 1039-KhIV // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 1999. – № 44. – St. 391.

Skvortsov S. S. Administratyvnyi dohovir yak zasib upravlinskoi diialnosti. Avtoref. dys… kand. yuryd. nauk / S. S. Skvortsov. – Kharkiv.– 2005. – 26 s.

Konstytutsiia Ukrainy // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR) – 1996. – № 30. – st. 141.

Informatsiinyi lyst Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 26.12.2005 r. № 3.2. – 2005 «Shchodo zastosuvannia hospodarskymy sudamy Ukrainy polozhen protsesualnoho zakonodavstva stosovno rozmezhuvannia kompetentsii mizh spetsializovanymy administratyvnymy i hospodarskymy sudamy». Elektronnyi resurs// Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v3-2-700-05.
Published
2019-02-22
How to Cite
Dudnyk, R. (2019). Characteristics of the essence, types, stages of concluding administrative agreements. Administrative Law and Process, (4(18), 60-66. Retrieved from https://applaw.net/index.php/journal/article/view/89
Section
General administrative law