Comparative analysis of legal regulation of the procedure on choosing the private partner in the conditions of state-private partnership

  • Mariia Bakhurynska Taras Shevchenko National University of Kyiv
Keywords: state-private partnership, legal adjusting, land-tenure, European legislation, national legislation in the sphere of PPP

Abstract

In the article the features of legal regulation of Public Private Partnership in the EU by the example of Poland. The comparative analysis of procedures for selecting the private partner and the transfer of the objects of public property in terms of PPP. Based on the positive experience of PPP in Poland developed proposals to improve the legislation in Ukraine PPP.

References

Zelena knyha shchodo derzhavno-pryvatnykh partnerstv ta zakonodavstva spivtovarystva u sferi derzhavnykh kontraktiv ta kontsesii [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://old.minjust.gov.ua/file/32428.doc.

Dyrektyva 2014/24/IeS Yevropeiskoho Parlamentu i Rady YeS vid 26 liutoho 2014 r. pro derzhavni zakupivli ta skasuvannia Dyrektyvy 2004/18/IeS // Ofitsiinyi Visnyk YeS. — 2014. — L 94, 28 berez.

Dyrektyva 2014/23/IeS Yevropeiskoho Parlamentu i Rady YeS vid 26 liutoho 2014 roku pro ukladannia dohovoriv kontsesii // Ofitsiinyi Visnyk YeS. — 2014. — L 94, 28 berez.

Dyrektyva 2014/25/IeS Yevropeiskoho Parlamentu i Rady YeS vid 26 liutoho 2014 r. shchodo zdiisnennia zakupivel orhanizatsiiamy, shcho pratsiuiut u vodohospodarskomu, enerhetychnomu, transpotrtnomu sektorakh ta sektori poshtovykh posluh, yaka skasovuie Dyrektyvu 2004/17/IeS [Elektronnyi resurs] // Ofitsiinyi Visnyk YeS. — 2014. — L 94, 28 berez. — Rezhym dostupu : http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=53691.

Zelena knyha Yevropeiskoi Komisiii shchodo Derzhavno-pryvatnoho partnerstva ta Zakon spivdruzhnosti pro derzhavni kontrakty i kontsesii, SOM (2004)327final,30.4.2004.

Vyvchennia optymalnykh modelei derzhavnoho-pryvatnoho partnerstva dlia promyslovykh parkiv v Yavorovi i Novomu Rozdoli [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : www.institute.lviv.ua/doc/02ppp.pdf.

Pro derzhavno-pryvatne partnerstvo [Elektronnyi resurs] : Zakon Ukrainy vid 1 lyp. 2010 r. — Rezhym dostupu : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2404-17.
Published
2019-02-22
How to Cite
Bakhurynska, M. (2019). Comparative analysis of legal regulation of the procedure on choosing the private partner in the conditions of state-private partnership. Administrative Law and Process, (1(19), 42-50. Retrieved from https://applaw.net/index.php/journal/article/view/68