Conceptual bases of administrative liability for intellectual property legislation offence in Ukraine

  • Andrii Khridochkin Dnipro Humanities University
Keywords: administrative liability, administrative and legal protection, administrative offence, intellectual property, legislation in the intellectual property sphere, intellectual property sphere

Abstract

The conceptual bases of administrative liability for intellectual property legislation offence are revealed in the article. The existing legislative base providing administrative and legal protection of intellectual property in Ukraine is analyzed. Subjects of administrative and legal protection of intellectual property in Ukraine are defined. The competence of subjects of intellectual property administrative and legal protection is analyzed. Specific features of intellectual property as a subject of administrative and legal protection are characterized. It is concluded that these features must be taken into account.

The basis for administrative liability in the intellectual property sphere has been determined. The offence of an administrative violation in the intellectual property sphere is considered. Its objective (object and objective aspect) and subjective (subject and mental element) aspects are singled out. Characteristics of an administrative offence features in the intellectual property sphere are given, such as public harm, wrongfulness, guilt and punishability. The subject matter of an administrative offence in the intellectual property sphere has been determined.

The author suggests ways to improve the administrative and legal liability for offenses in the sphere of intellectual property. Measures are proposed to strengthen coherency and coordination of the activities of entities engaged in administrative and legal protection of intellectual property in Ukraine. It is proposed to focus on preventive work with a view to preventing administrative legislation offence in the intellectual property sphere.

References

Bytiak, Yu. P. (etc.) (2017). Administratyvne pravo [Administrative law] (ed. Harashchuk V. M.). Kharkiv: Pravo. [in Ukrainian]

Kivalov, S. V. (etc.) (2015). Admini-stratyvne pravo Ukrainy [Administrative law of Ukraine]. Odesa: Feniks. [in Ukrainian]

Sereda, V. V., Kisil, Z. R., Kisil, R. V. (2015). Administratyvne pravo [Administrative law]. Lviv: LvDUVS. [in Ukrainian]

Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» (2014). Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Derzhavnu sluzhbu intelektualnoi vlasnosti Ukrainy: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 19 lystopada 2014 r. № 658 [On Approval of Regulation on State Intellectual Property Service of Ukraine: the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated November 19, 2014 No 658]. Retrieved from: http://www.zakon.rada.gov.ua/go/658-2014-п

Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» (1984). Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia vid 7 hrudnia 1984 r. № 8074-10 [The Code of Ukraine on Administrative Offences dated December 7, 1984 No 8074-10]. Retrieved from: http://www.zakon.rada.gov.ua/ laws/show/80731-10

Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» (2001). Pro avtorske pravo i sumizhni prava: Zakon Ukrainy vid 23 hrudnia 1993 r. v redaktsii vid 11 lypnia 2001 r. [On Copyright Law and Related Rights: the Law of Ukraine dated December 23, 1993 as amended on July 11, 2001]. Retrieved from: http://www.zakon.rada.gov.ua/go/3792-12

Mykytyn, V. (2016). Deiaki osoblyvosti pravovoho rehuliuvannia mainovykh prav intelektualnoi vlasnosti [Some peculiarities of legal regulation of property rights of intellectual property]. Aktualni problemy pravoznavstva, issue 4, pp. 57–61.

Kharchenko, V. B. (2015). Osobysti nemainovi ta vykliuchni mainovi prava na obiekty intelektualnoi vlasnosti u strukturi nepravomirnoi vyhody [Moral rights and exclusive property right to intellectual property object in the structure of improper advantage]. Visnyk Kryminolohichnoi asotsiatsii Ukrainy, no. 3, pp. 90–101.

Yakubivskyi, I. (2017). Metodolohichni zasady pravovoho rehuliuvannia dohovirnykh vidnosyn shchodo rozporiadzhannia mainovymy pravamy intelektualnoi vlasnosti [Methodological basis of legal regulation of contractual relations relatively disposal by property rights of intellectual property]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, no. 3, pp. 59–63.

Orlovska, N. A. (2011). Sotsialna shkidlyvist ta suspilna nebezpeka: kontseptualni aspekty spivvidnoshennia u konteksti pobudovy kryminalno-pravovykh sanktsii [Social harm and public danger: conceptual aspects of correlation in the context of the composition of criminal-legal sanctions]. Forum prava, no. 2, pp. 672–680.

Sorvachov, O. V. (2012). Obmezhennia, prypynennia i skasuvannia mainovykh prav intelektualnoi vlasnosti na promyslovi zrazky [Limitation, termination and cancellation of property rights of intellectual property to industrial design]. Pravo i suspilstvo, no. 5, pp. 75–78.

Yarova, R. V. (2015). Suspilna shkidlyvist administratyvnykh prostupkiv vodiiv avtotransportnykh zasobiv [Public harm of administrative misdemeanour of vehicles drivers]. Naukovyi visnyk Akademii munitsypalnoho upravlinnia. Seriia «Pravo», issue 1 (1), pp. 252–257.

Published
2019-02-22
How to Cite
Khridochkin, A. (2019). Conceptual bases of administrative liability for intellectual property legislation offence in Ukraine. Administrative Law and Process, (1(20), 11-19. https://doi.org/10.17721/2227-796X.2018.1.02
Section
Special administrative law