Administrative proceeding relations in the subject of administrative law

  • Valerii Kolpakov Zaporizhzhia National University
Keywords: administrative court, administrative jurisdiction, administrative law, administrative legal proceedings, administrative process, legal process, procedural relations, public administration

Abstract

Article investigates the administrative procedural relations which exist in sphere of action of administrative courts. The place of these establishes the relations in administrative law of Ukraine. For this purpose author investigates the legal nature of norms of administrative legal proceedings; analyzes the legislation on administrative courts; considers practice of work of administrative courts; studies history of administrative judicial system; analyzes scientific research in the sphere administrative law, administrative process, functioning of judicial system; studies drafts of normative documents in the sphere of administrative legal proceedings. As a result of the research author proposed definition of the administrative process.

References

Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (1997). no 40, art. 263.

Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (2005). no. 35–37, art. 446.

Averianov, V.B. (1998). Administratyvne pravo Ukrainy: doktrynalni aspekty reformuvannia [Administrative law of Ukraine: doctrinal aspects of reforming]. Pravo Ukrainy, no. 8, pp. 8–13.

Kolpakov, V.K. (1999). Administratyvne pravo Ukrainy: pidruchnyk [Administrative law of Ukraine: textbook]. Kyiv: Yurinkom Inter. [in Ukrainian]

Yampol’skaya, Ts.A. (1956). O meste administrativnogo prava v sisteme sovetskogo sotsialisticheskogo prava [On the place of administrative law in the system of Soviet socialist law]. Sovetskoe gosudarstvo i pravo, no. 9, pp. 98–102.

Sovetskoe gosudarstvo i pravo (1958). O sisteme sovetskogo sotsialisticheskogo prava (obzor) [On the system of Soviet socialist law (review)]. Sovetskoe gosudarstvo i pravo, no. 1, pp. 101–108.

Petrov, G.I. (1959). Sushchnost’ sovetskogo administrativnogo prava [The essence of Soviet administrative law]. Lviv: LGU. [in Russian]

Pohorilko, V.F. (2003). Publichna vlada [Public authority]. Yurydychna entsyklopediia: v 6 t. (eds. Yu.S. Shemshuchenko etc.). vol. 5. Kyiv: Ukr. entsyklopediia. [in Ukrainian]

Kolpakov, V.K. (2008). Predmet administratyvnoho prava: suchasnyi vymir [The subject of administrative law: modern dimension]. Yurydychna Ukraina, no. 3, pp. 33–38.

Kolpakov, V.K. (2017). Legal nature of the administrative tort law of Ukraine. Yearbook of Ukrainian law: Coll. of scientific papers / responsible for the issue O.V. Petryshyn. Khаrkiv: Law, no. 9, pp. 111–118.

Published
2019-02-22
How to Cite
Kolpakov, V. (2019). Administrative proceeding relations in the subject of administrative law. Administrative Law and Process, (1(20), 4-10. https://doi.org/10.17721/2227-796X.2018.1.01
Section
General administrative law