The effectiveness of the law implementation: the teleological aspect

  • Mykhailo Kravchenko Taras Shevchenko National University of Kyiv
Keywords: the effectiveness of the law implementation, effective conditions of the law implementation, the purpose of the law creation, justice, monitoring the effectiveness of the law implementation

Abstract

The article gives valuable information of the effectiveness of the law implementation from the standpoint of teleology – the doctrine of life standing focus, as a special heuristic principle of reality understanding.

References

Avrelyi M. Naedyne s soboi. Razmыshlenyia / Avrelyi M. ; per. s drevnehrech. – K.-Cherkasы,1999.– S. 37.

Malyshev B. V. Pravova systema (teleolohichnyi vymir) : monohrafiia / Malyshev B. V. – K.: VD «Dakor», 2012. – S. 241.

Baker J. H. An Introduction to English Legal History / Baker J. H. – L.: Butterworths, 1995. – R. 240.

Kaiumov A. D. Zakon y eho realyzatsyia : dys. ... kand. yuryd. nauk / Kamov Airat Damyrovych. – Kazan, 1999. – S. 134.

Bobыlev A. Y. Mekhanyzm pravovoho vozdeistvyia na obshchestvennыe otnoshenyia / A. Y. Bobыlev // Hosudarstvo y pravo. – 1999. – № 5. – S. 104–109.

Эffektyvnost pravovыkh norm / [V. N. Kudriavtsev y dr.]. – M. : Yuryd. lyt., 1980. – S. 34.

Rabynovych P. M. Sotsyalystycheskoe pravo kak tsennost / P. M. Rabynovych. – L.: Vyshcha shk. : Yzd-vo pry Lvov. un-te, 1985. – S. 120.

Ropakov K. M. Katehoryia tsely: problemы yssledovanyia / N. Y. Ropakov. – M.: Mыsl, 1980. – S. 87.

Эffektyvnost zakona : metodolohyia y konkret. yssled. / otv. red.: V. M. Sыrыkh, Yu. A. Tykhomyrov. – M. : Yzd-vo Yn-ta zakonodatelstva y sravnyt. Pravovedenyia pry Pravytelstve RF, 1997. – S. 33.

Farber Y. E. Vospytatelnaia funktsyia sovetskoho prava / Y. E. Farber // Hosudarstvo y kommunyzm. Nekotorыe voprosы teoryy hosudarstva y prava v sovremennыi peryod : sb. st. / otv. red. D. A. Kerymov. – M., 1962. – S. 117–147.

Lebedev M. P. Hosudarstvennыe reshenyia v systeme upravlenyia sotsyalystycheskym obshchestvom / Lebedev M. P. – M. : Yuryd. lyt., 1974. – S. 221.

Afanasev V. T. Nauchnoe upravlenye obshchestvom: opыt systemnoho yssledovanyia / V. T. Afanasev. – M. : Polytyzdat, 1973. – S. 56.

Tsvetkov V. V. Pidvyshchennia efektyvnosti derzhavnoho upravlinnia – vazhlyva meta yoho reformuvannia / V. V. Tsvetkov // Reformuvannia derzhavnoho upravlinnia v Ukraini: problemy i perspektyvy / V. V. Tsvetkov (ker. avt. kol.) [ta in.]. – K., 1998. – S. 128–153.

Skryl S. A. Efektyvne zakonodavstvo yak sotsialno-pravove yavyshche / S. A. Skryl // Derzhava i prava. Yuryd. i polit. nauky. – 2000. – Vyp. 7. – S. 12–18.

Osypova N. P. Stanovlennia v Ukraini yevropeiskykh pryntsypiv otsinky sotsialnoi efektyvnosti prava yak naukova i praktychna problema / N. P. Osypova // Transformatsiia polityky v pravo: rizni tradytsii ta dosvid : materialy mizhnar. nauk. konf. (9–12 lystop. 2005, m. Kharkiv) / za red. V. Ya. Tatsiia. – X., 2006. – S. 154.

Fatkullyn F. N. Sotsyalnaia tsennost y эffektyvnost pravovoi normы / F. N. Fatkullyn, L. D. Chuliukyn. – Kazan : Yzd-vo Kazan. un-ta, 1977. – S. 87.

Эffektyvnost zakona: metodolohyia y konkret. yssled. / otv. red.: V. M. Sыrыkh, Yu. A. Tykhomyrov. – M. : Yzd-vo Yn-ta zakonodatelstva y sravnyt. pravovedenyia pry Pravytelstve RF, 1997. – S. 9.

Melnyk O. M. Faktory efektyvnosti zakonodavstva / O. M. Melnyk // Derzhava i pravo. – 2008. – № 41. – S. 28–35.

Zahalna deklaratsiia prav liudyny vid 15 hrudnia 2008 r. // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2008. – № 93. – St. 3103.

Tuharynov V. P. Zakonы obъektyvnoho myra, ykh poznanye y yspolzovanye / Tuharynov V. P. – L. : Yzd-vo Lenynhr. un-ta, 1954. – 196 s.

Mudrost tыsiachyletyi : эntsyklopedyia / avt.-sost. V. Baliazyn. – M. : Olma-Press, 2001. – S. 384.

Shershenevych H. F. Obshchaia teoryia prava / H. F. Shershenevych. – M.: Br. Bashmakovы, 1910. – T. 3. – S. VII, 513–698; T. 4. – S. 699–805.

Tarasyshyna O. M. Spravedlyvist i tolerantnist u suchasnomu pravi Ukrainy : avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk / O. M. Tarasyshyna. – Odesa, 2008. – S. 8.

Samokhvalov V. V. Zakonnist i spravedlyvist : teoret.-pravovi problemy spivvidnoshennia ta vzaiemodii : avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk / V. V. Samokhvalov; In-t zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy. – K., 2006. – S. 11.

Kotiuk V. O. Teoriia prava : kurs lektsii : navch. posib. dlia yuryd. f-tiv vuziv / V. O. Kotiuk. – K. : Venturi, 1996. – S. 32.

Powell R. Law today / Powell Richard. – Harlow : Longman, 1997. – R. 8.

Yavych L. S. Obshchaia teoryia prava / L. S. Yavych. – L.: Yzd-vo LHU, 1976. – S. 157

Tykhonova E. A. Sotsyalyzm y sotsyalnaia spravedlyvost / E. A. Tykhonova, V. A. Kotiuk. – K.: Polytyzdat Ukraynы, 1988. – S. 57.

Maltsev H. V. Sotsyalnaia spravedlyvost y prava cheloveka v sotsyalystycheskom obshchestve / H. V. Maltsev // Sovetskoe hosudarstvo y pravo. – 1975. – № 11. – S. 10–18.

Matveieva Yu. I. Sotsialna efektyvnist pravovykh norm / Yu. I. Matveieva // Naukovi zapysky NaUKMA. – 2006. – T. 53 : Yurydychni nauky. – S. 31–35.

Kaiumov A. D. Zakon y eho realyzatsyia : dys. ... kand. yuryd. nauk / Kaiumov Airat Damyrovych. – Kazan, 1999. – S. 138.

Orhanizatsiia monitorynhu efektyvnosti zakonodavstva ta prohnozuvannia naslidkiv yoho zastosuvannia : [nauk. tema] / In-t zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy. — Derzh. reiestrats. № 0104U006941 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://instzak.rada.gov.ua/instzak/control/uk/publish/article?art_id=45204. – Nazva z ekrana.

Monitorynh efektyvnosti zakonodavstva: meta, kryterii, realnist / za zah. red. V. Zaichuka. – K.: In-t zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2009. – 386 s.

Pro normatyvno-pravovi akty : Zakon Ukrainy : proekt vid 12 hrudnia 2012 r. № 0922 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=39235. – Nazva z ekrana.
Published
2019-02-22
How to Cite
Kravchenko, M. (2019). The effectiveness of the law implementation: the teleological aspect. Administrative Law and Process, (3(9), 191-206. Retrieved from https://applaw.net/index.php/journal/article/view/382
Section
Problems of modern law