The administrative and economic sanctions for the non-contractual offences in the stock market

  • Oleksandra Kolohoida Taras Shevchenko National University of Kyiv
Keywords: securities, stock legal relationship, stock law

Abstract

The concept, features, types of administrative and economic sanctions imposed in the security fund legal relations are determined in this article.

The administrative and economic sanctions are classified and systematized on the organizational and property. The grounds and procedure of their application for certain offences in the stock market are investigated.

The administrative and economic sanctions of the property’s nature in stock market can include: administrative and economic fine, confiscation of the goods; organizational legal measures: warning, blocking of the securities; associated with the cancellation of the licenses, certificates, permits of the stock market participants, reorganization or liquidation of a business entity, organization of securities trading and clearing, appointment of the temporary administrators, procedure of the issuance and circulation of the securities, depository account securities, etc.

We have proposed to unify the position on the use of administrative and economic sanctions for the offences in the stock market, and then arrange them in a single legal act – the Law «About the state regulation of the securities market». The law should define the grounds, terms, forms of the sanctions, the grounds of а leniency and the protest decisions on the application of the sanctions. It was also proposed to develop a methodology for calculating the proprietary sanctions.

References

Hospodarskyi kodeks Ukrainy vid 16 sichnia 2003 r. № 436 –IV // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2003. – № 18. – St. 144.

Naukovo-praktychnyi komentar Hospodarskoho kodeksu Ukrainy: 2-e vyd., pererob. i dopov. / za zah. red. H. S. Znamens- koho, V. S. Shcherbyny; kol. avt.: O. A. Belianevych, O. M. Vinnyk, V. S. Shcherbyna ta in. – K.: Yurinkom Inter, 2008. – S. 404.

Slubskyi I. Y. Administratyvna vidpovidalnist yurydychnykh osib : avtoref. dys.. kand. yuryd. nauk: 12.00.07 / Slubskyi I. Y. – K., 2008. – 19 s.

Shcherbyna V. S. Administratyvno-hospodarski sanktsii v systemi zakhodiv hospodarsko-pravovoi vidpovidalnosti / V. S. Shcherbyna // Visnyk hospodarskoho sudochynstva. – 2006. – № 2. – S. 180–185.

Tatkova Z. F. Pidstavy, vydy ta formy hospodarsko-pravovoi vidpovidalnosti: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk : 12.00.04 / Z. F. Tatkova; In-t ekonomiko-pravovykh doslidzhen NAN Ukrainy. – Donetsk, 2010. – 19 c.

Pro derzhavne rehuliuvannia rynku tsinnykh paperiv v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 30 zhovtnia 1996 r. / Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. − 1996. − № 51. − St. 292.

Pro zapobihannia ta protydiiu lehalizatsii (vidmyvanniu) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, abo finansuvanniu teroryzmu: Zakon Ukrainy vid 28 lystopada 2002 r. № 249-IV / Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2003.– № 1. – St. 2.

Pro zakhyst vid nedobrosovisnoi konkurentsii: Zakon Ukrainy vid 7 chervnia 1996 r. № 236/96-VR / Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 1996. – № 36. – St. 164.

Pro zakhyst ekonomichnoi konkurentsii: Zakon Ukrainy vid 11 sichnia 2001 r. № 2210-III / Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2001. – № 12. – St. 64.

Pro tsinni papery ta fondovyi rynok: Zakon Ukrainy vid 23 liutoho 2006 r. / Ofitsiinyi Visnyk Ukrainy. – 2006. – № 13. – St. 857.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro rozkryttia informatsii emitentamy tsinnykh paperiv: Rishennia NKTsPFR vid 3 hrudnia 2013 r. № 2826 / Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2013. – № 100. – St. 3699.

Pro zatverdzhennia Poriadku skasuvannia reiestratsii vypuskiv aktsii: Rishennia NKTsPFR vid 23 kvitnia 2013 r. № 737/ Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2013. – № 46. – St. 1659.

Postanova nachalnyka Skhidnoho terytorialnoho upravlinnia NKTsPFR № 122-SKh-3-E vid 3 lypnia 2014 r. pro nakladennia sanktsii za pravoporushennia na rynku tsinnykh paperiv na PrAT «BUDINVEST SM» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://smida.gov.ua/db/offence.

Postanova nachalnyka Prykarpatskoho terytorialnoho upravlinnia NKTsPFR № 53-PR-1-E vid 4 lypnia 2014 r. pro nakladennia sanktsii za pravoporushennia na rynku tsinnykh paperiv u vidnoshenni emitenta – PrAT «Strakhova kompaniia «Ukrinstrakh» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://smida.gov.ua/db/offence.

Postanova dyrektora Tsentralnoho terytorialnoho departamentu NKTsPFR №3239-TsD-1-E vid 27 lystopada 2013 r. u vidnoshenni PrAT «Myronivskyi inkubator» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://smida.gov.ua/db/offence.

Postanova dyrektora Tsentralnoho terytorialnoho departamentu NKTsPFR №3244-TsD-1-E vid 27 lystopada 2013 r. pro nakladennia sanktsii za pravoporushennia na rynku tsinnykh paperiv u vidnoshenni TOV «Ahentstvo Soiuzdruk» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://smida.gov.ua/db/offence.

Pro zatverdzhennia Pravyl rozghliadu sprav pro porushennia vymoh zakonodavstva na rynku tsinnykh paperiv ta zastosuvannia sanktsii: Rishennia NKTsPFR vid 16 zhovtnia 2012 r. № 1470 / Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2012. – № 87. – St. 3558.

Shcherbyna V. S. Administratyvno-hospodarski sanktsii orhanizatsiino-pravovoho kharakteru: problemy / V. S. Shcherbyna // Universytetski naukovi zapysky. – 2006. – № 1(17). – S. 138–144.

Popova A. V. Hospodarsko-pravova vidpovidalnist profesiinykh uchasny- kiv rynku tsinnykh paperiv / A. V. Popova // Universytetski naukovi zapysky. – 2005. – № 3. – S. 160–164.

Voitenko I. S. Administratyvno-pravovi zasady zastosuvannia administratyvno-hospodarskykh sanktsii: avtoref. dys. kand. yuryd. nauk.: 12.00.07 / I. S. Voitenko. – Irpin, 2011. – 20 s.

Kotelnykova E. V. Admynystratyvno-pravovaia otvetstvennost za pravonarushenyia v oblasty rыnka tsennыkh bumah: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk : 12.00.14 / E. V. Kotelnykova.– Ekaterynburh, 2005. – 22 s.

Zaiarnyi O. A. Deiaki osoblyvosti zastosuvannia administratyvno-hospodarskykh sanktsii u sferi upravlinnia ekonomikoiu / O. A. Zaiarnyi // Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. T. Shevchenka. – 2011. – № 89/2011. – S. 69–76.

Postanova NKTsPFR №774–ID vid 21 veresnia 2011 r. pro nakladennia sanktsii na pravoporushennia na rynku tsinnykh paperiv u vidnoshenni TOV «KUA "PRIORY-TET FINANS» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://smida.gov.ua/db/offence.

Pro zatverdzhennia Poriadku zupynennia dii ta anuliuvannia litsenzii na okremi vydy profesiinoi diialnosti na fondovomu rynku (rynku tsinnykh paperiv): Rishennia NKTsPFR vid 14 travnia 2013 r. № 816 / Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2013. – № 49. – St. 1761.

Postanova DKTsPFR №765-KU vid 22 lystopada 2010 r. pro anuliuvannia litsenzii serii AV № 189767 vid 17 lystopada 2006 r. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://vgsu.arbitr.gov.ua/docs/28_3702959.html.

Bekirova E. E. Pravove rehuliuvannia litsenzuvannia pevnykh vydiv hospodarskoi diialnosti : avtoref. dys. kand. yuryd. nauk : 12.00.04 / E. E. Bekirova; NAN Ukrainy. In-t ekonomiko-pravovykh doslidzhen. – Donetsk, 2006. – 20 s.

Burylo Yu. P. Shchodo vdoskonalennia administratyvno-hospodarskykh sanktsii v informatsiinomu sektori ekonomiky / Yu. P. Burylo // Yuryst Ukrainy. – 2013. – № 2(23). – S. 119–125.

Yankova E. S. Annulyrovanye (otzыv) lytsenzyy kak vyd admynystratyvno-khoziaistvennoi sanktsyy na rыnkakh fynansovыkh usluh / E. S. Yankova // Vidpovidalnist u sferi hospodariuvannia: suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku : zb. nauk. pr. / nauk. red. V. K. Mamutov; NAN Ukrainy, In-t ekon.-prav. doslid. – Donetsk : YuhoVostok, 2009.

Pro ob’iednannia profesiinykh uchasnykiv fondovoho rynku: Rishennia NKTsPFR vid 27 hrudnia 2012 r. № 1925 / Ofitsiinyi visnyk Ukrainy − 2013. − № 9 – St. 355.

Vidpovidalnist v orhanizatsiino-hospodarskykh vidnosynakh: avtoref. dys.... kand. yuryd. nauk: 12.00.04 / O. A. Zaiarnyi. – K., 2011. – 18 s.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro funktsionuvannia fondovykh birzh: Rishennia NKTsPFR vid 22 lystopada 2012 r. № 1688 / Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. − 2012. − № 100. − St. 4094.

Shchodo zupynennia klirynhu, ukladannia dohovoriv kupivli – prodazhu tsinnykh paperiv, vnesennia zmin do systemy depozytarnoho obliku tsinnykh paperiv, vypushchenykh PAT «Foreks Ememsis Hrup»: Rishennia NKTsPFR vid 20 lystopada 2012 r. № 1670 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://document.ua/shodozupinennja-kliringu-ukladannja-dogovorivkupivli-proda-doc122573.html.

Postanova Vyshchoho administratyvnoho sudu Ukrainy vid 18 hrudnia 2013 r. u spravi K/800/23456/13 za pozovom PAT «Foreks Ememsis Hrup» do NKTsPFR // Daidzhest profesiinoi asotsiatsii reiestratoriv ta depozytariiv. – 2013. – № 42(20/12/2013). – S. 11–17.

Postanova Vyshchoho administratyvnoho sudu Ukrainy vid 15 sichnia 2013 r. u spravi № K/9991/45080/12 za pozovom VAT «Kyivozdobbud» do DKTsPFR, TU DKTsPFR u m. Kyievi ta Kyivskii obl. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://pravoscope.com/act-postanova-2a-6921-11-2670-gorbatyuk-s-a-15-01-2013-spravi-zi-sporiv-z-privodu-realizacipublichno-fi-s.

Tataryntseva K. N. Ohranychenyia prav uchastnykov rыnka tsennыkh bumah pry oborote aktsyi: avtoref. dyss. k. yu. n.: 12.00.03. / K. N. Tataryntseva. – M., 2013. – 25 s.

Pro zatverdzhennia poriadku vyznannia emisii tsinnykh paperiv nedobrosovisnoiu ta nediisnoiu: Rishennia NKTsPFR vid 6 serpnia 2013 r. № 1416 / Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2013. – № 74. – 2750.

Hapalo S. Yu. Sanktsii v hospodarskomu pravi Ukrainy: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk, spets.:12.00.04. / S. Yu. Hapalo. – K.: DVNZ «Kyiv. nats. ekon. un-t im. V. Hetmana», 2011. – 20 s.

Berlach N. A. Shliakhy vdoskonalennia pravovoho zabezpechennia zastosuvannia administratyvno-hospodarskykh sanktsii v Ukraini / N. A. Berlach // Visnyk Kharkiv. nats. un-tu im. V. N. Karazina. Seriia «PRAVO». – 2012. – Vyp. № 11. – № 1000. – S. 117–121.
Published
2019-02-22
How to Cite
Kolohoida, O. (2019). The administrative and economic sanctions for the non-contractual offences in the stock market. Administrative Law and Process, (3(9), 77-86. Retrieved from https://applaw.net/index.php/journal/article/view/367
Section
Special administrative law