The socio-economic cities potential of town districts and the effectiveness of the territorial marketing

  • Iwona Koza State Professional Institute in Chelm
Keywords: territorial marketing, regional development, town districts, socioeconomic potential

Abstract

The most important internal marketing segment in terms of broad, are residents of the local government unit concerned. The degree to which meet the needs of this group is a measure of the fairness of the road of development chosen by the local authorities, including the effectiveness of the territorial marketing. What’s more, the concept of local government unit capacities very strongly focuses around the intellectual capital, as a current or potential resource creation, or zooming in on the wealth of the community. Therefore it is worth to make the characteristics of the rate of change of the Polish local communities in the socio-economic sphere in recent years.

References

Antczak Z., Kapitał i kapitał ludzki w ewoluującej przestrzeni organizacyjnej, Wyd. EU we Wrocławiu, Wrocław 2013

Barczak B., Marketing w zarządzaniu gminą, „Samorząd terytorialny” nr 11/1999

Barteczek A., Rączaszek A. (p.r.), Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2014


Białecki K., Instrumenty marketingu, Oficyna Wydawnicza Brandta, Bydgoszcz – Warszawa, 2006

Błaszczuk D. J., Zarządzanie ryzykiem w świetle teorii kierowania, Zarządzanie Ryzykiem Nr 26 (2008)

Bohdziewicz P., Pracownicy jako uczestnicy zmian organizacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012

Bryx M. (p.r.), Innowacje w zarządzaniu miastami w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014

Chmaj M. (p.r.), Państwo, ustrój, samorząd terytorialny, Of. Wyd. Verba, Lublin 1997; 9. Czermińska M., Zastosowanie metod taksonomicznych w klasyfikacji krajów Unii Europejskiej z punktu widzenia poziomu ich rozwoju gospodarczego, “Zeszyty Naukowe” Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 2002 nr 575

Czternasty W. (p.r.), Gospodarka Polski po akcesji do Unii Europejskiej: wymiar ekonomiczno-społeczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011

Domański S. R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, WN PWN, Warszawa, 1993

Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska – Koczkodaj M., Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Municipium, Warszawa, 2004

Erstad O., Sefton-Green J., Intellectual capital, Cambridge University Press, Londyn 2012

Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, Dz.U.1994.124.607 z późn. zm.

Forlicz S. (p.r.), Metody ilościowe w ekonomii, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2008

Gliński P., Sadowski I., Zawistowska A. (p.r.), Kulturowe aspekty struktury społecznej, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa; Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu Białostockiego, Białystok 2010

Grabowski R., Self S., Shields M. P., Economic development: a regional, institutional, and historical approach, M.E. Sharpe, New York 2013

Grzega U., Poziom życia ludności w Polsce: determinanty i zróżnicowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2012

Gwiazda A., Demograficzne wyzwania XXI wieku: implikacje dla polityki międzynarodowej, Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji, Gdynia 2011

Herman A., Kapitał intelektualny i jego liczenie, „Kwartalnik nauk o przedsiębiorstwie”, 2008, nr 3

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=OJ:C:2007:306:TOC

http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/147085/Nowemiasto-Po-polaczeniu-Zielona-Gora-wieksza--silniejsza-i-bogatsza [02.01.2015]

http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.dims?p_id=114370&p_token=0.771679934688904

http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.hier?p_id=646216&p_token=1866105662 [10.03.2015]

http://stat.gov.pl/bdl/app/wskazniki_zr [25.11.2014]

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl, dostęp w dn. 28. 11. 2014

http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/frekwencja/wojewodztwa/index [12.08.2015]

Kendall M.G., Buckland W. R.,Słownik terminów statystycznych, PWE,Warszawa 1986

Klasik A., Gospodarka regionalna w teorii i praktyce, Porace naukowe AE we Wrocławiu, nr 734, Wrocław 1996

Kotler Ph., Marketing, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2005, s. 16 i n.; M. Frączek, J. Hausner (p.r.), Wokół ekonomii społecznej, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej. Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2012

Kotowska I. E., Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków - diagnoza społeczna 2013, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014, CD-ROM

Koza I., Aspekty ekonomiczne funkcjonowania powiatów ziemskich w Polsce, niepublikowana rozprawa doktorska obroniona w Instytucie Zarządzania Ryzykiem Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie w dniu 26. 09. 2013

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009

Kwiatkiewicz P. (p.r.), Bezpieczeństwo energetyczne: rynki surowców i energii - teraźniejszość i przyszłość, Agencja Reklamowo-Wydawnicza ESUS, Poznań 2014, t. 1 i , s. 11 i n.; t. 2

Kwiatkowski E. (p.r.), Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008

Lew-Starowicz R., Lorecka K., Włączenie cyfrowe - droga do reintegracji społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013

M. A. Gollin, Driving innovation, Cambridge University Press, Londyn 2008

Madej T., Zasadzki W., Problemy polityki regionalnej w Polsce, Folia Oeconomica 154, Wyd. UŁ, Łódź, 2001

Markowski D., Ryzyko zmiany: struktury w kształtującym się społeczeństwie obywatelskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009

Markowski D., Ryzyko zmiany: struktury w kształtującym się społeczeństwie obywatelskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Strategicznie dla rozwoju: polityka rozwoju w zintegrowanym podejściu, Warszawa 2011

Moss P. A., Pullin D. C., Gee J. P., Haertel E. H., Young L. J., Assessment, equity, and opportunity to learn, Cambridge University Press, Londyn 2008

Nowak S. (p.r), Metody badań socjologicznych, PWN, Warszawa 1970

Nyce S. A., Schieber S. J., The economic implications of aging societies, Cambridge University Press, Londyn 2005

Ostrom E., A Behavioral Approach to the Rational Choice. Theory of Collective Action, The American Political Science Review, nr 1 z 1998 roku

Pająk K. (p.r.), Gospodarka rynkowa w Polsce - 20 lat transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań, 2009

Pasowicz M. (p.r.), Zdrowie i medycyna - wyzwania przyszłości, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2013

Pawłowska B., Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społeczno-gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013

Paziewska E., Samorząd terytorialny: wczoraj i dziś, Wydawnictwo Vipart, Warszawa 2011, s. 90 oraz Ustawa z dn. 21.11.2008 o pracownikach samorządowych, DzU 223, poz. 1458 z późn. zm., art. 24

Pop-Eleches G., Tucker J. A., Associated with the past? Communist legacies and civic participation in post-communist countries, „East European politics and societies”,27/2013

Ranking miast powiatowych, „Polityka”, nr 45/2014

Rogoziński K., Panasiuk A. (p. r.), Zarządzanie organizacjami usługowymi, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012

Rupnik J., Zielonka J., The State of democracy 20 years on. Domestic and external factors, „East European politics and societies”, 27/2013

Sierocińska K., Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiar i typy, „Studia Ekonomiczne” 2011, nr 1

Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, WN PWN, Warszawa, 1997; 56. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006

Strategia rozwoju makroregionu północnego oraz miasta Torunia, http://www.torun.pl/pl/rozwoj/miejskie-programy-rozwojowe/strategia-rozwoju-miasta-toruniado-roku-2020 [30.03.2015]

Strategia rozwoju makroregionu północno-zachodniego, http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/polska_zach/konsultacje/Documents/SRPZ_do_konsultacji.pdf [30.03.2015]

Strategia rozwoju miasta Świętochłowice, http://www.swietochlowice.pl/strategia-rozwoju-%C5%9Bwi%C4%99toch%C5%82owic-do-roku-2030.html[30.03.2015]

Strategia rozwoju miasta Zamość, http://www.zamosc.pl/page/69/strategia-rozwoju-miasta.html [30.03.2015]


Strategia rozwoju miasta Zielonej Góry, http://bip.zielonagora.pl/45/Strategia_rozwoju_miasta/ [30.03.2015]

Strategia rozwoju Polski Południowej, https://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_regionalna/polska_pd/strony/podstawowe_informacje.aspx [30.03.2015]

Strategia rozwoju Polski Wschodniej, https://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_regionalna/strategia_rozwoju_polski_wschodniej_do_2020/dokumenty/strony/dokumenty_i_ekspertyzy.aspx [30.03.2015]

Strzelecki Z. (p.r.), Gospodarka regionalna i lokalna, WN PWN, Warszawa 2008

Sułkowski Cz. (p.r.), Problemy teorii i polityki makroekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 25-66 oraz M. Swora, M. Woszczyk (p.r.), W kierunku nowoczesnej polityki energetycznej, Instytut Obywatelski, Warszawa 2011

Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2011

Timofiejuk I., Lasek M., Pęczkowski M., Miary statystyczne, GUS, Warszawa 1997

Ustawa z dnia 24 lipca 1998 roku o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, Dz.U. z 1998 roku nr 96, poz. 603 z późn. zm.

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, Dz.U. 1998 nr 91 poz. 578 z późn. zm.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95 z późn. zm.

Wielka encyklopedia PWN, WN PWN, Warszawa 2003, t. 13

Wilkin J. (p.r.), Jakość rządzenia w Polsce: jak ją badać, monitorować i poprawiać?, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2013

Wojciechowski S., Potyrała A. (p.r.), Bezpieczeństwo Polski: współczesne wyzwania, Difin, Warszawa 2014

Woźniak M. G. (p.r.), Gospodarka Polski 1990-2011, t. 2, WN PWN, Warszawa 2013

Woźniak M. G. (p.r.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014

Zeliaś A., Metody statystyczne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000
Published
2019-02-22
How to Cite
Koza, I. (2019). The socio-economic cities potential of town districts and the effectiveness of the territorial marketing. Administrative Law and Process, (1(15), 227-248. Retrieved from https://applaw.net/index.php/journal/article/view/175