The right on privacy of correspondence and telephone conversations as independent human right: grounding of the scientific concept

  • Nataliia Tokar Zaporizhzhia National University
Keywords: human rights, the right on privacy of correspondence and telephone conversations, scientific concepts, private life, European Court of Human Rights

Abstract

The author of the article has grounded the scientific concept of understanding the right on privacy of correspondence and telephone conversations as anindependentright. To achieve the objective the author has provided a brief characteristic of the essence of the concept of understanding the mentioned right as a component of the right to inviolability of private and family (private) life, which the author has called “personal” concept. The reasons for its existence have been provided; among them the author has outlined in particular, features of international and legal regulation of the right on privacy of correspondence and telephone conversations and historical conditioning. The main provisions that scholars put forward and form the content of the concept of “independent right” have been studied. The author has brought to a focus a number of arguments in favor of the mentioned concept and thus, has proved the inexpediency to limit the essence and purpose of the right on privacy of correspondence and telephone conversations exclusively by the framework of private life. For grounding the concept of “independent right” the author has considered certain scientific points of view of scholars, the position of the European Court of Human Rights; has analyzed the relevance of using and the other side of understanding the causes of “personal” concept’s existence; has taken into account the semantic significance of the terms “private” and “personal”. In this context, the author has formulated the criterion of “formality”, which is to be considered while determining, which correspondence and what kind of telephone conversations are the object of legal protection of the institution of privacy of correspondence and telephone conversations.

References

Shahara H. V. Konstytutsyonnoe pravo hrazhdan na tainu telefonnыkh perehovorov y eho ohranychenye uholovno-protsessualnыmy sredstvamy : dyss. …kand. yuryd. nauk : Spets. 12.00.02 «konstytutsyonnoe pravo ; konstytutsyonnыi y sudebnыi protsess ; munytsypalnoe pravo» ; 12.00.09 «uholovnыi protsess» / H. V. Shahara. — M., 2014. — 188 s.

Vseobshchaia deklaratsyia prav cheloveka. Pryniata y provozghlashena v rezoliutsyy 217 A (III) Heneralnoi Assambley ot 10 dekabria 1948 h. [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_015

Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod : vid 4 lystopada 1950 [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004

Mizhnarodnyi pakt pro hromadianski i politychni prava vid 16 hrudnia 1966 r. [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043

Konstytutsiia (Osnovnyi Zakon) Ukrainskoi Sotsialistychnoi Respubliky, pryiniata pozacherhovoiu somoiu sesiieiu Verkhovnoi Rady Ukrainskoi RSR dev’iatoho sklykannia 20 kvitnia 1978 roku [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/888-09/ed19910830

Konstytutsyia (Osnovnoi zakon) Soiuza Sovetskykh Sotsyalystycheskykh Respublyk (pryniata na vneocherednoi sedmoi sessyy Verkhovnoho Soveta SSSR deviatoho sozыva 7 oktiabria 1977 h.) [Эlektronnыi resurs]. — Rezhym dostupa : http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1977/red_1977/5478732/chapter/7/#block_700

Konstytutsyia Rossyiskoi Federatsyy [Эlektronnыi resurs]. — Rezhym dostupa : http://www.constitution.ru/

Skopets P. S. Hosudarstvenno-pravovoe rehulyrovanye konstytutsyonnoho prava hrazhdan Rossyy na ynformatsyiu y eho ohranychenyi : avtoref. dyss. … kand. yuryd. nauk : Spets. 12.00.02 «konstytutsyonnoe pravo ; munytsypalnoe pravo» ; 12.00.14 «admynystratyvnoe pravo ; fynansovoe pravo ; ynformatsyonnoe pravo» / P. S. Skopets. — Spb., 2006. — 23 s.

Konstytutsiia Ukrainy // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. — 1996. — № 30. — St. 141.

Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy. Naukovo-praktychnyi komentar : u 2 t. / O. M. Bandurka, Ye. M. Blazhivskyi, Ye. P. Burdol ta in. ; za zah. red. V. Ya. Tatsiia, V. P. Pshonky, A. V. Portnova. — Kh. : Pravo, 2012. — 768 s. [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://pidruchniki.com/1655040249184/pravo/tayemnitsya_spilkuvannya

Panasenko Ye. O. Pravo na taiemnytsiu lystuvannia, telefonnykh rozmov, telehrafnoi ta inshoi korespondentsii v Ukraini: poniattia ta pravovyi mekhanizm zabezpechennia / Ye. O. Panasenko // Materialy

Vseukrainskoi studentskoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Pravozakhysnyi rukh: istoriia ta suchasnist». — 2014. — S. 174–177.

Case of Peck v. The United Kingdom : The Judgment of The European Court of Human Rights (App. # 44647/98) on 28 Jan. 2003 [E-source]. — Mode Access : http://portal.nasstar.com/75/files/Peck-v-UK%20ECHR%2028%20Jan%2003.pdf

Sprava «Pritti proty Spoluchenoho Korolivstva» (Case of Pretty v. The United Kingdom) (zaiava № 2346/02) : Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny vid 29 kvitnia 2002 r. [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/980_210

Akhtyrska N. Stattia 8 Konventsii pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod: standarty zastosuvannia pry zdiisnenni pravosuddia / N. Akhtyrska, V. Filatov, T. Fulei, Kh. Khembakh. — K. : Istyna, 2011. — 200 s.

Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy / Ukl. i hol. red. V. T. Busel. — K. ; Irpin : VTF «Perun», 2005. — 1728 s.

Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy : vid 13 kvitnia 2012 r. // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. — 2013. — № 9–10, № 11–12, № 13. — St. 88.

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy : vid 16 sichnia 2003 r. // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. — 2003. — № 40–44. — St. 356.

Hospodarskyi protsesualnyi kodeks Ukrainy : vid 6 lystopada 1991 r. // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. — 1992. — № 6. — St. 56.
Published
2019-02-22
How to Cite
Tokar, N. (2019). The right on privacy of correspondence and telephone conversations as independent human right: grounding of the scientific concept. Administrative Law and Process, (1(15), 216-226. Retrieved from https://applaw.net/index.php/journal/article/view/174
Section
Problems of modern law