Assignments for improvement of state regulation in the sphere of pharmaceutical activity in Ukraine

  • Viktoriia Shyrshova Taras Shevchenko National University of Kyiv
Keywords: pharmaceutical activity, pharmaceutical market, state regulation, institutional legal mechanism of pharmaceutical activity realization, pharmaceutical sector, public health protection

Abstract

This article reveals modern assignments for further improvement of domestic state regulation in the sphere of pharmaceutical activity, as well as contains analysis of key features of pharmaceutical activity, peculiarities of domestic pharmaceutical market development, state policy in the field of production, quality control and realization of medicines. Author`s analyzed the key modern issues regarding improvement of administrative and economic methods, applied in the sphere of pharmaceutical activity, and compared legislation in the field with the one of the Commonwealth of Independent States, European Union.

References

«Pro zatverdzhennia Kontseptsii rozvytku farmatsevtychnoho sektoru halu zi okhorony zdorov’ia Ukrainy na 2011– 2020 roky»: Nakaz Ministerstva okhorony zdorov’ia Ukrainy vid 13.09.2010 № 769 [Elektrodnyi resurs]. — Rezhym dostupu: http://moz.gov.ua

Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorov’ia : Zakon Ukrainy vid 19.11.1992 r. № 2801-KhKhI // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. — 1993. — № 4. — St. 4,5,7,8,80.

Pro likarski zasoby: Zakon Ukrainy vid 04.04.1996 r. № 123/96-VR // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. — 1996. — № 22. — St. 3,13,14,17,19.

Farmatsevtychna Entsyklopediia // Holova red.. rady V. P. Chernykh. — K.: «MORION», 2005. — 848s.

Vasyliev S. V. Zakonodavche zakriplennia poniattia «farmatsevtychna diialnist» yak peredumova pidvyshchennia efektyvnosti derzhavnoho upravlinnia v sferi obihu likarskykh zasobiv / S. V. Vasyliev // Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav. — 2011. — № 4. — S. 7–14.

Kushch L. I. Hospodarsko-pravove rehuliuvannia vyrobnytstva ta torhivli likarskymy zasobamy [Tekst] : avtoreferat dys. kand. yuryd. nauk : 12.00.04 Hospodarske pravo, hospodarsko-protsesualne pravo / L. I. Kushch. — Donetsk, 2004. — 20 s.

Natsionalna stratehii reformuvannia systemy okhorony zdorov’ia v Ukraini 2015-2020 [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://melzdrav.mlt.gov.ua

Publikatsii Ministerstva okhorony zdorov’ia Ukrainy : Ministerstva okhorony zdorov’ia Ukrainy ta brytanske zakupivelne ahentstvo CrownAgents pidpysaly dohovir na zakupivliu likiv ta medychnykh preparativ na sumu ponad 750 mln hrn [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://moz.gov.ua
Published
2019-02-22
How to Cite
Shyrshova, V. (2019). Assignments for improvement of state regulation in the sphere of pharmaceutical activity in Ukraine. Administrative Law and Process, (1(15), 116-123. Retrieved from https://applaw.net/index.php/journal/article/view/159
Section
Special administrative law