The review of doctrinal principles of science and the field of administrative law of Ukraine

  • Zhanna Yaremchuk Taras Shevchenko National University of Kyiv

Abstract

The research paper covers the basic directions of the development of science and the field of administrative law. The main of them are: the subject of administrative law, the system of sources, relationships and rules of administrative law. Particular attention is paid to the principles of administrative law. The experience of European countries in the development of principles of administrative law is investigated. The place and importance of the rule of law in the field of science and administrative law is viewed. The importance of revision of doctrinal principles of science and the field of administrative law is examined.

References

Aver’ianov V. B. Ukrainske administratyvne pravo na etapi reformuvannia: pytannia novoi doktryny // Ukrainske pravo. — 2005, № 1 — S. 267–276.

Ziler Zhak. Polityko-administratyvni systemy krain YeS. Porivnialnyi analiz // Per. z fr. V. Khovkhuna. — K.: Osnovy, 1996. — 420 s.

Konstytutsiia Ukrainy vid 28 chervnia 1996 roku // Vidomosti Verkhovnoi Rady. — 1996. — № 30. — St. 141.

Melnyk R. S. Instytut pryntsypiv administratyvnoho prava yak odyn z na- priamiv reformuvannia Zahalnoho administratyvnoho prava Ukrainy // Publichne pravo. — 2012. — № 3. — S. 51–60.

Pravova doktryna Ukrainy: u 5 t. — Kh. Pravo, 2013. T. 2: Publichno-pravova doktryna Ukrainy / Yu. P. Bytiak, Yu. H. Barabash, M. P. Kucheriavenko, ta in.; za zah. red. Yu. P. Bytiaka. — 864 s.

Pukhtetska A. A. Aktualni problemy onovlennia systemy pryntsypiv administratyvnoho prava Ukrainy // Naukovi zapysky. T. 155, Yurydychni nauky / Natsionalnyi universytet «Kyievo-Mohylianska akademiia». — 2014. — C. 67–72.

Pukhtetska A. A. Evoliutsiia doktrynalnoho tlumachennia pryntsypu verkho venstva prava: vid zarubizhnoi doktryny do vitchyznianoho pravorozuminnia // Yurydychnyi zhurnal. — 2007. — № 4. — S. 30–37.

Kharytonova O. I. Deiaki pytannia vyznachennia predmeta nauky ta haluzi administratyvnoho prava // Aktualni problemy derzhavy i prava: Zb. nauk. prats / Odeska nats. yur. akad. — Odesa, 2003. — Vyp. 19. — S. 73–77.
Published
2019-02-22
How to Cite
Yaremchuk, Z. (2019). The review of doctrinal principles of science and the field of administrative law of Ukraine. Administrative Law and Process, (1(15), 59-66. Retrieved from https://applaw.net/index.php/journal/article/view/151
Section
General administrative law