Zgwałcenie przy ułyciu narkotyków

  • Oleksandra Novak High School of Police in Shchitno
Keywords: rape, date rape drug, victim, perpetrator

Abstract

Rape is a very serious offense, and the study of its victims indicate that they experience serious consequences of trauma. Today, more and more often the victims of rapes are intoxicated by perpetrators who use special substances described as a date rape drug. Date rape drug — it is any psychoactive substance, which excludes victim’s free will in the area of undertaking a sexual intercourse and excludes the defence against the perpetrator of the rape. In addition, the date rape drug features cause the diffi culties to collect evidences of a crime which makes it diffi cult to detect the perpetrator.

References

Adamowicz P., Kała M., Leki i alkohol jako środki stosowane w celu ułatwienia wykorzystania seksualnego, Z Zagadnień Nauk Sądowych, T. 58

Basińska — Szafrańska A., Pigułka gwałtu w ujęciu medycznym (w:) P.T. Nowakowski (red.) Wokół pigułki gwałtu, wyd. Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Warszawa 2011

Bielski M., Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości (w:) A. Zoll (red.). Kodeks karny. Część szczególna, Tom II, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013

Buller L. J., Bezpieczeństwo osobiste w kontekście pigułki gwałtu (w:) P.T. Nowakowski (red.), Wokół pigułki gwałtu, wyd. Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Warszawa 2011

Ciepły F., Prawna ocena pigułki gwałtu, (w:) P.T. Nowakowski (red.) Wokół pigułki gwałtu, wyd. Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Warszawa 2011

Daszykowska J., Witek P, Omówienie pojęć i defi nicji odnoszących się do pigułki gwałtu (w:) P.T. Nowakowski (red.). Wokół pigułki gwałtu, wyd. Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Warszawa 2011 7. Filar M., Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości (w:) M. Filar (red.) Kodeks karny. Komentarz, wyd. Lexis Nexis Warszawa 2008

Janiszewski W., GHB — «pigułka gwałtu», Biuletyn Informacyjny Problemy Narkomanii nr 2/2004

Jędrzejko M., Polak P., Narkotyki używane przy popełnianiu przestępstw seksualnych, Biuletyn Informacyjny Problemy Narkomanii, nr 3/2006

Kłączyńska N., Komentarz do art.198 Kodeksu karnego, http://lex.wspol.edu.int/lex/ dostęp z dnia 10.01.2015 r.

Michalska-Warias A., Ustawowe znamiona przestępstwa zgwałcenia, (w:) M. Mozgawa (red.) Przestępstwo zgwałcenia, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012

Mozgawa M., Komentarz do art. 197 Kodeksu karnego, http://lex.wspol.edu.int/lex/ dostęp z dnia 10.01.2015 r.

Mozgawa M., Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości (w:). M. Mozgawa (red). Kodeks karny. Praktyczny komentarz, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2007

Nowakowski P. J., Bibliografi a polskich artykułów podejmujących problem pigułki gwałtu i zagadnienia pokrewne (w:) P.J. Nowakowski (red.) Wokół pigułki gwałtu, wyd. Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Warszawa 2011

Nowakowski P. J., Wprowadzenie (w:) P. J. Nowakowski (red.) Wokół pigułki gwałtu, wyd. Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Warszawa 2011

Płatek M., Gwałt. Przestępstwo w cieniu temidy, (w:) L. Gardocki, M. Królikowski, A. Walczak-Żochowska (red.), Gaudium in litteris Est. Księga Jubileuszowa Ofi arowana Pani Profesor Genowefi e Rejman, wyd. Instytut Prawa Karnego, Warszawa 2005

Polak P. , Sitkowska A. M., Sołtyszewski J., Środki psychoaktywne w przestępstwach seksualnych, Prokuratura i Prawo 2009, nr 9

Rewera M., Inicjatywy społeczne przestrzegające przed pigułką gwałtu (w:) P.T. Nowakowski (red.), Wokół pigułki gwałtu, wyd. Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Warszawa 2011

Sobutkowska E., Sędkiewicz K., Podstępne wykorzystanie tzw. Tabletki gwałtu w przestępstwie zgwałcenia, http://www.skk.lzl.pl/images/podstpnewykorzyst.pdf z dnia 09.10.2014 r.

Szukalski B., Narkotyki, Kompendium wiedzy o środkach uzależniających, wyd. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2005

Vetulani J., Przedawkowanie: jak ratować?, Polityka z 16 września 2006 r., nr 37- dod. «Narkotyki bez dydaktyki»

Zawilska J. B., Urbańska A., Gwałt w «białych rękawiczkach» — przestępcze zastosowanie leków, Problemy Narkomanii nr 1/2008

Zawilska J. B., Pigułki gwałtu i rozboju (rozmawia S. Zagórksi), Gazeta Wyborcza 14–15 lipca 2007, nr 163 — dod. «Wysokie Obcasy» z 14 lipca 2007, nr 28
Published
2019-02-22
How to Cite
Novak, O. (2019). Zgwałcenie przy ułyciu narkotyków. Administrative Law and Process, (4(14), 192-202. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/322