The concept of the offi cial name of the state

  • Kh. P. Stetsiuk Taras Shevchenko National University of Kyiv
Keywords: constitution, terms and concepts of constitutional law, the offi cial name of the state

Abstract

The genesis of the offi cial name of the state as a scientifi c, political and legal category, the practice of the legal regulation of the order of its establishment and use, as well as the structure (internal structure) of the offi cial name of the state, its functions and etymological features are researched. An attempt to defi ne a notion of the offi cial name of the state as a constitutional and legal category was made.

References

Panov N. Y. O sootnoshenyy y vzaymosviazy poniatyinыkh apparatov yurydycheskykh nauk / N. Y. Panov // Metodolohichni problemy pravovoi nauky. Materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii. Kharkiv, 13 — 14 hrudnia 2002 r. / uporiadnyky M. I. Panov, Yu. M. Hroshevyi. — Kh. : Pravo, 2003. — 274 s.

Shapoval V. M. Suchasnyi konstytutsionalizm: monohrafiia / V. M. Shapoval. — K. : Yurydychna firma «Salkom»; Yurinkom Inter, 2005. — 560 s.

Todыka Yu. N. Osnovы konstytutsyonnoho stroia Ukraynы: uchebnoe posobye / Yu. N. Todыka. — Kharkov : «Fakt», 1999. — 320 s.

Stetsiuk P. B. Derzhavni symvoly Ukrainy: konstytutsiino-pravova kharakterystyka / P. B. Stetsiuk // Visnyk Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy. 2004. — № 6. — S. 103–115.

Andreeva H. N. Konstytutsyonnoe pravo zarubezhnыkh stran: uchebnyk / H. N. Andreeva. — M. : Yzd-vo Эksmo, 2005. — 656 s.

Konstytutsyy hosudarstv Evropeiskoho Soiuza / L. A. Okunkov ; pod obshchei redaktsyei y so vstupytelnoi statei dyrektora Ynstytuta zakonodatelstva y sravnytelnoho pravovedenyia pry Pravytelstve Rossyiskoi Federatsyy L. A. Okunkova. — M. : Yzdatelskaia hruppa YNFRA M-NORMA, 1997. — 816 s.

Konstytutsyia Hruzyy [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : https://matsne.gov.ge/ru/document/view/30346

Konstytutsii novykh derzhav Yevropy i Azii / upor. S. P. Holovatyi. — K. : Ukr. pravn. fundatsiia. — Vyd-vo «Pravo», 1996. — 544 s.

O vozobnovlenye nezavysymosty Latvyiskoi Respublyky: postanovlenye Verkhovnoho Soveta Latvyiskoi SSR // Vedomosty Verkhovnoho Soveta y Pravytelstva Latvyiskoi Respublyky. 1990. — № 20.

Tomenko M. V. Istoriia ukrainskoi Konstytutsii : navch. posib. / K. : Osvita, 2009. — 464 s.

Belkyn A. A. Ofytsyalnoe nazvanye hosudarstva (frahment lektsyy) / A. A. Belkyn // Pravovedenye. — 1995. — № 3. — S.118–138.

Ellynek H. Obshchee uchenye o hosudarstve / H. Ellynek / Vstupytelnaia statia dokt. yuryd. nauk, prof. Y. Yu. Kozlykhyna. — SPb.: Yzdatelstvo «Iurydycheskyi tsentr Press», 2004. — 752 s.

Stetsiuk P. B. Ofitsiina nazva derzhavy: konstytutsiino-pravova kharakterystyka / P. B. Stetsiuk // Pravova derzhava. — K., 2004. — Vyp. 24. — S. 147–154.

Stakhiv M. Zmina nazvy derzhavy yak vyslid rozvytku derzhavy / M. Stakhiv // Naukovyi Visnyk Ukrainskoho Vilnoho Universytetu. Yuvileine vydannia. T.V. — Miunkhen, 1948. — 436 s.

Konstytutsii zarubizhnykh krain: navchalnyi posibnyk / za zah. red. V. O. Serohina / V. O. Serohin, Yu. M. Kolomiiets, O. V. Martseliak ta in. — Kharkiv : Vydavnytstvo «FINN», 2009. — 947 s.
Published
2019-02-22
How to Cite
Stetsiuk, K. P. (2019). The concept of the offi cial name of the state. Administrative Law and Process, (4(14), 157-164. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/319
Section
Special administrative law