Development of the principles of openness and transparency in European legal doctrine

  • Yana Rohoza Taras Shevchenko National University of Kyiv
Keywords: principles, openness, transparency, public administration, differentiation, requirements, regulation

Abstract

The article deals with analysis of the principles of openness and transparency in public administration. The evolution of these principles in European doctrinal tradition is analyzed. Development of the principles of openness and transparency in the constitutional and legislative context are reviewed.

The wide and narrow concepts of openness are examined. Different defi nitions of the categories «openness» and «transparency» are proposed. The scientifi c approaches by foreign scientists are divided into two groups considering the substantive and procedural aspects of openness and transparency.

The article also provides different forms of normative regulation regarding these principles. The differentiation between the requirements of openness and transparency are formed.

The suggestions as to the forms and methods concerning administrative legal regulation of the defi ned principles in the national doctrine are made. It is justifi ed that adoption of the Ukrainian Code of Good Administration and the Administrative Procedure Code would improve the implementation of the principles of openness and transparency in public administration in both Ukrainian legislation system and national legal doctrine.

References

Administrative Procedures and the Supervision of Administration in Hungary, Poland, Bulgaria, Estonia and Albania, SIGMA Papers, № 17, OECD Publishing. — 1997, p. 134.

Bojan Bugarič . Openness and transparency in public administration: challenges for public law. (Wisconsin international law journal, Vol. 22, № 3 (Fall 2004), str. 483–521).

European Principles for Public Administration. SIGMA Papers, № 27, OECD Publishing. — 19-Nov-1999, R. 8–12 [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://www.oecd-ilibrary.org/governance/european-principles-for-public-administration_5kml60zwdr7h-en

Susan I. Liem. Constituents of Transparency in Public Administration: With Reference to Empirical Findings from Estonia. Dissertation № 3350. Gutenberg, Schaan, 2007, p. 320.

The Right to Open Public Administrations in Europe: Emerging Legal Standards. SIGMA Papers, № 46, OECD Publishing. — 17-Jan-2011, p. 42.

Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, Dec. 13, 2007. — [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://ec.europa.eu/archives/lisbon_treaty/full_text

Aver’ianov V. B. Udoskonalennia orhanizatsii ta diialnosti systemy orhaniv vykonavchoi vlady z urakhuvanniam yevropeiskykh pryntsypiv i standartiv / V. B. Aver’ianov, A. A. Pukhtetska // Chasopys Kyivskoho universytetu prava. — 2010. — № 4. — S. 110–117.

Bila knyha. Yevropeiske vriaduvannia / Komisiia Yevropeiskykh spivtovarystv, COM (2001) 428. — Briussel, 2001. — 40 s.

Hrytsiak I. A. Pravova ta instytutsiina osnovy Yevropeiskoho Soiuzu: pidruchnyk / za zah. red. M. Boitsuna, I. Hrytsiaka, Ya. Mudroho ta in. — Kh. : Vyd-vo KharRI NADU «Mahistr», 2009. — 620 s. — (Ser. «Bibiloteka derzhavnoho sluzhbovtsia v haluzi yevropeiskoi intehratsii»).

Hudyma N. V. Pryntsypy vidkrytosti i prozorosti v diialnosti orhaniv derzhavnoho upravlinnia Ukrainy: avtoref. dys. na zdob. nauk. stup. kand. nauk z derzh. upr.: spets. 25.00.01 «teoriia ta istoriia derzhavnoho upravlinnia» / N. Hudyma ; Instytut zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy. — K. : [b. v.], 2008. — 22 s.

Tykhomyrova Ye. B. Transparent nist i vidkrytist diialnosti vlady ta shliakhy yikh zabezpechennia / Ye. B. Tykhomyrova // Naukovi zapysky. NaUKMA. Politolohiia. T. 20. — K. : Vydavnychyi dim «KM Academia», 2002. — S. 39–43.
Published
2019-02-22
How to Cite
Rohoza, Y. (2019). Development of the principles of openness and transparency in European legal doctrine. Administrative Law and Process, (4(14), 25-34. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/306
Section
General administrative law