Problems of the perception of the category of «State Affairs Management»

  • Valerii Holovko Taras Shevchenko National University of Kyiv
Keywords: public affairs, state affairs, state affairs management, management of public affairs, state administration

Abstract

This article is devoted to clarifying the essence of the category of «state affairs management». Based on the analysis of scientific sources the author has distinguished two basic concepts of the perception of the notion of «state affairs management»: «identification» and «systemic and structural». The study of scientific points of view formed within these concepts allowed the author to establish that the representatives of the concept of identification determined state affairs management as a synonym for the term «state management», one of its analogues was also called the category of «management of public affairs». The author proves the impracticality of using the concept of identification because of the huge number of shortcomings and inaccuracies, as well as discrepancy to legal realities of the sphere of public administration. The system and structural concept has been studied in the paper in details, and to the author’s opinion it is deprived the shortcomings of the identification concept. While its studying the author formulates the concepts of «state affairs», «public affairs», «state affairs management», «management of public affairs» and conducts correlation between them as the categories, indicating uneven legal processes and phenomena. Separately, the author has considered the issue of delimitation of the categories of «state affairs management» and «state administration»; the author has provided their correlation as a whole and its parts.

References

Batыchko V. T. Admynystratyvnoe pravo : konspekt lektsyi / V. T. Batыchko. — Tahanroh : TTY YuFU, 2008 [Эlektronnыi resurs]. — Rezhym dostupa : http://www.aup.ru/books/m228/7_2.htm

Tykhomyrov Yu. A. Admynystratyvnoe pravo y protsess: polnыi kurs / Yu. A. Tykhomyrov. — M. : Yzdanye h-na M. Yu. Tykhomyrova, 2005. — 1115 s. [Эlektronnыi resurs]. — Rezhym dostupa : http://studik.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/03/Administrativnoe-pravo-i-protsess.-Polnyiykurs_Tihomirov-YU.A_2005-698s.pdf

Эntsyklopedyia hosudarstvennoho upravlenyia v Rossyy : v 2 t. / Pod obshch. red. V. K. Ehorova ; Otv. red. Y. N. Bartsyts // Tom pervыi: A-M / Otv. red. Y. N. Bartsyts. — M. : Yzd-vo RAHS, 2008. — 552 s.

Yurydycheskyi эntsyklopedycheskyi slovar / Hl. red. A. Ya. Sukharev ; Red kol. : M. M. Bohuslavskyi, M. Y. Kozыr, H. M, Mynkovskyi [y dr.]. — M. : Sov. Эntsyklopedyia, 1984. — 415 s.

Lypchanskaia M. A. Uchastye hrazhdan Rossyiskoi Federatsyy v upravlenyy delamy hosudarstva: konstytutsyonno-pravovoe yssledovanye : avtoref. dyss. … d-ra yuryd. nauk : Spets. 12.00.02 «konstytutsyonnoe pravo, munytsypalnoe pravo» / M. A. Lypchanskaia ; nauch. kons. H. N. Komkova. — Saratov, 2012. — 58 s.

Lypchanskaia M. A. Konstytutsyonnaia katehoryia «upravlenye delamy hosudarstva»: problema opredelenyia y soderzhanyia / M. A. Lypchanskaia // Yzvestyia Saratovskoho unyversyteta. Seryia «Эkonomyka. Upravlenye. Pravo». — 2010. — T. 10, Vыp. 2. — S. 66–71.

Matuzov N. Y. Teoryia hosudarstva y prava : uchebnyk / N. Y. Matuzov, A. V. Malko. — M. : Yurystъ, 2004. — 245 s. [Эlektronnыi resurs]. — Rezhym dostupa : http://pravo-olymp.ru/wp-content/uploads/2013/04/TGP_Matuzov_Malko.pdf

Abdulaev M. Y. Teoryia hosudarstva y prava : uchebnyk [dlia vыsshykh uchebnыkh zavedenyi] / M. Y. Abdulaev. — M. : Fynansovыi kontrol, 2004. — 410 s.

Konstytutsiia Ukrainy // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. — 1996. — № 30. — St. 141.

Morozova L. A. Poniatye y soderzhanye funktsyi hosudarstva / L. A. Morozova // Hosudarstvo y pravo. — 1993. — № 6. — S. 98–108 [Эlektronnыi resurs]. — Rezhym dostupa : https://tigp.wordpress.com/2010/03/03/%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D-1 % 8 3 % D 0 % B 4 % D 0 % B 0 % D 1 % 8 0% D 1 % 8 1 % D 1 % 8 2 % D 0 % B 2 % D 0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81/

Pro mistsevi derzhavni administratsii : Zakon Ukrainy vid 9 kvitnia 1999 r. № 586-KhIV // Vidomosti Verovnoi Rady Ukrainy. — 1999. — № 20–21. — St. 190.

Administratyvne pravo Ukrainy : pidruchnyk / [Iu. P. Bytiak, V. M. Harashchuk, O. V. Diachenko ta in.] ; Za red. Yu. P. Bytiaka. — K. : Yurinkom Inter, 2007. — 544 s.

Kolpakov V. K. Administratyvne pravo Ukrainy : pidruchnyk / V. K. Kolpakov, O. V. Kuzmenko. — K. : Yurinkom Inter, 2003. — 544 s. [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://www.pravoznavec.com.ua/books/letter/252/%CA/18560#chapter

Pro hromadski ob’iednannia : Zakon Ukrainy vid 22 bereznia 2012 r. № 4572-VI // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. — 2013. — № 1. — St. 1.

Atamanchuk H. V. Teoryia hosudarstvennoho upravlenyia : kurs lektsyi / H. V. Atamanchuk. — M. : Yuryd. lyt., 1997. — 400 s. [Эlektronnыi resurs]. — Rezhym dostupa : http://refdb.ru/look/1245258-pall.html

Populiarna yurydychna entsyklopediia / Kol. avt. : V. K. Hizhevskyi, V. V. Holovchenko, V. S. Kovalskyi (ker.) [ta in.]. — K. : Yurinkom Inter, 2002. — 528 s.

Vlada [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://histua.com/slovnik/v/vlada
Published
2019-02-22
How to Cite
Holovko, V. (2019). Problems of the perception of the category of «State Affairs Management». Administrative Law and Process, (1(15), 49-58. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/150
Section
General administrative law