Socio-economic potential of regions of eastern Poland

  • Koza Iwona
Keywords: regional development; the socio-economic potential of Eastern Poland; human capital

Abstract

Human capital is understood as knowledge, skills, abilities, work experience and is included in the society. So it’s worthy to evaluate it using the factors of economic growth and the level of socio-economic development.

In this publication there are used five most valuable indicators relating to potential socio-economic Polish east regions.

As a result, the carried out analysis found out that developments relating to characteristics of Polish east regions in the past dozen years have been analogous to the regions of the European Union. Poland turned out to be a well developing country.

References

Antczak Z., Kapitał intelektualny i kapitał ludzki w ewoluującej przestrzeni organizacyjnej, Wrocław 2013.

Bardhan P., Mookherjee D., Decentralization and local governance in developing countries, Cambridge 2006.

Bell D. A., Employment in the age of robots, „Robotica” / Volume 1 / Issue 2, 2009.

Buchta K. et all, Kompetencje absolwenta uczelni wyższej jako element kapitału ludzkiego, „Marketing i Rynek”, nr 3 z 2016 roku.

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030 https://mac.gov.pl/files/wp-content/uploads/2013/02/Strategia-DSRK-PL2030-RM.pdf [07.11.2016].

Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny,Szczecin 2005.

Forlicz S. (red.), Metody ilościowe w ekonomii, Poznań 2008.

Gaczek W. M., Komorowski J. W., Kapitał ludzki i społeczny regionu jako element rozwoju gospodarki, [w:] Gaczek W. M. (red.), Innowacje w rozwoju regionu, Poznań 2005.

Gieorgica J. P., Polska na obrzeżach Unii Europejskiej. W pogoni za Zachodem, [w:] J. Solarz, K. Lisowski (red.), Ryzyko w społeczeństwie i gospodarce. Biografie finansowe, Łódź-Warszawa 2015.

Grodzicki J., Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej, Gdańsk 2003.

Grzegorek P., Badanie dobrobytu społecznego na podstawie wskaźników opartych na PKB, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. 16, z. 3, cz. 2, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015.

Hoover K. D., Understanding Gross Domestic Product, Cambridge University Press, 2011.

http://ec.europa.eu/eurostat [02.10.2016].

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7018888/KS-HA-15-001-EN-N.pdf/6f0d4095-5e7a-4aabaf28-d255e2bcb395, s. 122, [14.10.2016].

http://www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl/Strony/default.aspx [10.11.2016].

http://www.polskawschodnia.gov.pl/media/942/POPW_akcept_KE.pdf [19.09.2016].

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/program-polska-wschodnia-2014-2020/[10.11.2016].

https://www.polskawschodnia.gov.pl/media/1278/Program_Polska_Wschodnia_2014_2020.pdf [10.22.2016].

International Review of the Red Cross, Human Resources, Vol. 30/S1, 2010.

Jasiński A., Innowacyjność w gospodarce Polski, Warszawa 2014.

Kamińska W., Kapitał ludzki i społeczny na obszarach wiejskich w Polsce, Kielce 2011.

Kosztowniak A., Relacje przyczynowo-skutkowe pomiędzy czynnikami produkcji a wzrostem gospodarczym w Polsce w latach 1992-2012 z uwzględnieniem roli bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 9 (945), Kraków 2015.

Koza I., „Aspekty ekonomiczne funkcjonowania powiatów ziemskich w Polsce”, niepublikowana rozprawa doktorska obroniona w Instytucie Zarządzania Ryzykiem Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie w dniu 26. 09. 2013.

Kuciński K., Geografia ekonomiczna, Kraków 2009.

Kukliński A. et all, Globalizacja polskich metropolii, Warszawa 2000.

Layard R., Preventing long-term unemployment: an economic analysis, [w:] D. J. Snower, Unemployment Policy, University of London, 2010.

Lengyel I., The Pyramid Model, „Acta Oeconomica”, t. 54, 2002.

Łopatka A., Analiza wpływu poziomu wykształcenia na poziom bezrobocia w Polsce i Unii Europejskiej, [w:] Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 10 z 2015 roku.

Mączyńska E., Potencjał rozwojowy Polski w kontekście hipotezy o nowej sekularnej stagnacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, nr 73, Szczecin 2015.

Madej T., Zasadzki W., Problemy polityki regionalnej w Polsce, Folia Oeconomica 154, Łódź 2001.

Makieła Z., Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna, Warszawa 2013.

Markowski T., Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Warszawa 2008.

Orstavik R. E. et all, Sex Differences in Genetic and Environmental Influences on Educational Attainment and Income, „Twin Research and Human Genetics”, Vol. 17/6, 2014.

Rączaszek A., Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów i jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 95.

Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Warszawa, 1997.

Stalończyk I., Edukacja formalna i pozaformalna w procesie kształtowania wiedzy, [w:] Woźniak M. G. (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 37 z 2014 roku oraz https://www.polskawschodnia.gov.pl/media/1278/Program_Polska_Wschodnia_2014_2020.pdf [10.11.2016].

Strahl D., Dysproporcje rozwojowe w regionalnej przestrzeni Unii Europejskiej, Samorząd Terytorialny, nr 11 z 2004 r..

Stryjakiewicz T., Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, Toruń 1999.

Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny, Warszawa 2011.

Szewczuk A., Polityka regionalna i rozwój regionalny, [w:] Pięta-Kanurska M. (red.), Finansowe aspekty rozwoju regionalnego i lokalnego u progu XXI wieku, Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, nr 25, Wrocław 2003.

Thurow L. C., Powiększanie bogactwa. Nowe reguły gry w gospodarce opartej na wiedzy, Gliwice 2006.

Tkach A., Pliszka T., Sytuacja demograficzna Polski implikacją dla zintegrowanego rozwoju, [w:] Woźniak M. G., Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Rzeszów 2014.

Wosiek M., Stan i perspektywy rozwoju kapitału intelektualnego w Polsce, [w:] Woźniak M. G. (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 37 z 2014 roku.

Zeliaś A., Metody statystyczne, Warszawa 2000.

Zioło M., Metody ilościowe w analizie i prognozowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:]Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny, Warszawa 2011.
Published
2018-12-20
How to Cite
Iwona, K. (2018). Socio-economic potential of regions of eastern Poland. Administrative Law and Process, (1(19), 145-161. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/82
Section
Articles of foreign authors