Features of the organization and administrative and legal support of scientific research in colleges for legal direction of educational services

  • Tamara Hubanova Private higher school "Financial and legal college"
Keywords: administrative and legal regulation of colleges, research, administrative management of the scientific work, the scientific community of students, academic council

Abstract

The article investigates the features of administrative and legal providing of research in colleges for legal direction to provide educational services. Attention is paid to the relationship of education and science in high quality training of lawyers. The scope and volume of research in colleges of this type of orientation are identified. There are characterized problematic aspects of administrative governance and college research. A need for change and clarify of the law of Ukraine "On Higher Education" is proved.

References

Aliiev M. Navchannia yurystiv ta pidvyshchennia yikh kvalifikatsii, yak chastyna pravovoi reformy, provedenoi v Azerbaidzhanskii Respublitsi // Aktualni problemy polityky. — 2010. — Vyp. 39. — S. 379–384.

Huberska N. L. Okremi aspekty upravlinnia vyshchymy navchalnymy zakladamy za zakonodavstvom Rosiiskoi imperii // Istoriia vitchyznianoho ta yevropeiskoho administratyvnoho prava i protsesu : I Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (m. Kyiv, 6 zhovtnia 2016 r.; m. Lviv, 11 lystop. 2016 r.) : tezy vystupiv / za red. d.yu.n., profesora V. M. Bevzenka. — Kharkiv : FOP Panov A. M., 2017. — S. 76–79.

Hrynevch L. Minosvity obitsiaie derzhzamovlennia pryvatnym vysham, yaki nadavatymut yakisnu osvitu [Elektronnyi resurs] : dopovid. — Rezhym dostupu : http://vnz.org.ua/novyny/podiyi/9647-minosvity-pidtrymuvatyme-pryvatni-vyshijaki-nadavatymut-jakisnu-osvitu.

Kolpakov V. M. Teoryia y praktyka pryniatyia upravlencheskykh reshenyi : ucheb. posobye. — 2-e yzd., pererab. y dop. — K. : MAUP, 2004. —504 s.

Kozhemzharova R. T. Osobennosty podhotovky yurystov po professyonalno-oryentyrovannыm prohrammam v nachale XX veka // Hosudarstvo y obshchestvo: problemы upravlenyia y prava : Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. prof.-prepod. sostava, asp., soysk., mahystrantov y stud. (h. Volhohrad, 6 dek. 2012 h.) : sb. nauch. stat. — Volhohrad : Yzd-vo VolhHMU, 2013. — S. 155–159.

Kotiuk I. Osnovy teorii sudovoho piznannia. Ch. 1 : Zahalnoteoretychni aspekty : navch. posib. dlia stud. yuryd. fakultetiv / I. Kotiuk. — K. : Vyd.-polihraf. Tsentr Kyiv. un-tu, 2012. — 423 s.

Lytvyn I. I. Pryntsypy nadannia osvitnikh posluh v Ukraini / I. I. Lytvyn // Visegrad journal on human rights. — 2015. — № 4/2. — S. 52–54.

Maleshyn D. Ya. Vыsshaia sredniaia shkola / D. Ya. Maleshyn // Vedomosty. — 2016. — 26 zhovt., sreda.

Metodolohiia v pravi : monohr. / [I. Bezklubyi, I. Hrytsenko, M. Koziubra ta in.] ; za zah. red. I. Bezkluboho. — K. : Hramota, 2017. — 658 s.

Polovko V. I. Metodolohichnykh ta naukovo-pravovykh osnov osvity v Kyivskomu universyteti Sv. Volodymyra ta Nizhynskii himnazii vyshchykh nauk kniazia Bezborodka // Aktualni problemy polityky. — 2010. — Vyp. 39. — S. 623–630.

Pro vyshchu osvitu [Elektronnyi resurs] : Zakon Ukrainy vid 01.07.2014 r. № 1556-VII // Verkhovna Rada Ukrainy : ofits. veb-portal. — Rezhym dostupu : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/1556-18.

Pro zakhyst suspilnoi morali [Elektronnyi resurs] : Zakon Ukrainy vid 20.11.2003 r. № 1296-IV // Verkhovna Rada Ukrainy : ofits. veb-portal. — Rezhym dostupu : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1296-15

Stetsenko S. H. Administratyvne pravo Ukrainy : navch. posib. — K. : Atika, 2007. — 624 s.

Oborotov Yu.M. Teoriia derzhavy i prava. Derzhavnyi ispyt / Oborotov Yu. M., Krestovska N. M., Kryzhanivskyi A. F., Matvieieva L. H. — Kharkiv : Odissei, 2010. — 256 s.

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [Elektronnyi resurs] : Kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 r. № 435-IV // Verkhovna Rada Ukrainy : ofits. veb-portal. — Rezhym dostupu : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
Published
2018-12-20
How to Cite
Hubanova, T. (2018). Features of the organization and administrative and legal support of scientific research in colleges for legal direction of educational services. Administrative Law and Process, (1(19), 83-92. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/74
Section
Special administrative law