Administrative services: modern state and perspectives

  • Alisa Melnichenko
Keywords: administrative service, state power bodies, local self-government authorities

Abstract

This article reveals legal nature of the notion “administrative services” and proposes it`s definition. Author analyzed modern state of their realization and future perspectives.

References

Velykyi tlumachnymi slovnyk ukrainskoi movy. — Irpin : Perun, 2001. —756 s.

Luts V. V. Kontakty u pidpryiemnytskii diialnosti / Luts V. V. — K.,1999. — 560 s.

Mirzoian A. A. Posluha yak tsyvilno-pravova katehoriia / A. A. Mirzoian // Mizhnarodne pravo i natsionalne zakonodavstvo : zb. nauk. pr. prof.-vykl. Skladu kafedry pravovykh dystsyplin. — K., 2005. — 136 s.

Yoffe O. S. Obiazatelnoe pravo / Yoffe O. S. — M. : Yuryd. lyt., 1975. — 880 s.

Demskyi E. F. Instytut administratyvnykh posluh u strukturi administratyvnykh posluh / E. F. Demskyi // Pivdennoukrainskyi pravnychyi chasopys. — 2010. — № 1 — S. 145–151.

Kozachenko N. Normatyvno-pravove rehuliuvannia diialnosti derzhavnykh sluzhbovtsiv z nadannia administratyvnykh posluh v Ukraini / N. Kozachenko // Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia : zb. nauk. pr. — 2013. — Vyp. 1 (16). — S. 194–202.

Naukovo-praktychnyi komentar do Zakonu Ukrainy «Pro administratyvni posluhy» / za zah. red. V. P. Tymoshchuka. — K. : FOP Moskalenko O. M.— 392 s.

Nikolaienko K. V. Sutnist ta oznaky administratyvnykh posluh / K. V. Nikolaienko // Derzhava i pravo. — 2009. — Vyp. 43. — S. 269–276.

Pro administratyvni posluhy [Elektronnyi resurs] : Zakon Ukrainy vid 06.09.2012 r. № 5203-VI. — Rezhym dostupu : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5203-17.

Stan ta problemy reformuvannia systemy administratyvnykh posluh v Ukraini [Elektronnyi resurs] / Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen. — Rezhym dostupu : http://www.niss.gov.ua/articles/1373/.

Trebyk L. P. Stan ta perspektyvy nadannia elektronnykh administratyvnykh posluh hromadianam derzhavnymy sluzhbovtsiamy / L. P. Trebyk // Universytetski naukovi zapysky. — 2014. — № 4. — S. 217–222. — Rezhym dostupu : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2014_4_30.

Zvit pro realizatsiiu v Ukraini Initsiatyvy «Partnerstvo «Vidkrytyi Uriad» (lypen 2012 roku – zhovten 2013 roku), 31.10.13 [Elektronnyi resurs] // Initsiatyvy «Partnerstvo “Vidkrytyi Uriad”» : ofits. veb-sait. — Rezhym dostupu : http://www.ogp.gov.ua/sites/default/files/content/3%D0%B2%D1%96%D1%82_OGP_2013.pdf.
Published
2018-12-20
How to Cite
Melnichenko, A. (2018). Administrative services: modern state and perspectives. Administrative Law and Process, (1(19), 58-63. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/71