HARMONIZATION OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION OF STATE GOVERNANCE OF ECONOMIC ACTIVITY IN UKRAINE: SOME LANDMARKS

  • Svitlana Bevz National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Keywords: international treaty, soft law, adaptation of legislation, Europeanization of administrative law, reform of administrative legislation

Abstract

The aim of this article is to consider the impact of international law and European Union law on legislation of Ukraine in general and on the state governance of economic field in particular. The methods of formal logic are used: analysis, synthesis, induction, deduction, generalization. The author analyzes the notion of “international act” and “international treaty” and determines what acts impact to national legislation; synthesizes and generalizes her own vision of the degree of influence of acts of international law on the legislation of Ukraine. Elements of Europeanization of administrative and legal regulation of state governance of economic field is delimited deductively. Conclusions are drawn about the need to change the content of state governance functions in economic field with applying induction. Results and conclusions. The author draws attention to the different status of international acts and international treaties. The Ukrainian state implements the European integration policy and development of its legislation, the systems of state agencies are influenced not only by treaties and acts that have been ratified, but also by those not ratified by the Verkhovna Rada, though approximation to which is being implemented. It is emphasized that the legal personality implemented by the state shall define the enforceable international acts. The analysis of international acts developed by non-governmental organizations (UNIDROIT, UNCITRAL, etc.) suggests that they are mostly of a private law nature and may become a source of regulation in state – business entity relations at the micro level, i.e. those relations in which the state exercises its economic competence by acting as the owner of the property. At the same time, the regulatory framework of state governance of economic activity at the macro level is influenced by international treaties, in which Ukraine participates as authority. International treaties governing state legal relations also contain rules governing certain private legal relationships (trade agreements, double tax agreements, legal aid agreements). The article also highlights one of the trends in the development of administrative law in many European countries, including Ukraine, i.e. the Europeanization of administrative law. The elements of Europeanization of administrative and legal regulation of state governance of economic activity are determined.

Author Biography

Svitlana Bevz, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Doctor of Law, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Economic and Administrative Law

References

1. Berezhnaб K.V. (2017). Implementatsiia pryntsypiv orhanizatsii i diialnosti instytutiv Yevropeiskoho Soiuzu v administratyvne zakonodavstvo Ukrainy [Implementation of the principles of organization and activity of the EU institutions in the administrative legislation of Ukraine], Zaporizhzhia. URL: http://phd.znu.edu.ua/page//aref/07_2017/Berezhna_aref.pdf [in Ukrainian].
2. Ukraina ta yevropeiska intehratsiia: publichno-pravovi aspekty/ za zah. red. V.B. Averianova, S.F. Demchenka (2010). [Ukraine and European Integration: Public and Legal Aspects]. Kyiv: Presa Ukrainy [in Ukrainian]
3. Pukhtetska, A.A. (2012). Poniattia ta pryntsypy yevropeiskoho administratyvnoho prava [Concepts and principles of European administrative law.] Naukovi zapysky NaUKMA. Yurydychni nauky. Tom 129. Pp. 78–81 [in Ukrainian]
4. Pukhtetska, A.A. (2014). Yevropeiski pryntsypy administratyvnoho prava [European Principles of Administrative Law]. Kyiv: Lohos [in Ukrainian].
5. Kolpakov, V.K. (2014). Yevropeiski standarty administratyvnoho prava. [European administrative law standards]. Administratyvne pravo i protses, no. 3(9). Pp. 5–18 [in Ukrainian].
6. Vashchenko, Yu.V. (2016). Tendentsii rozvytku administratyvnoho prava v Ukraini v svitli hlobalizatsiinykh ta yevrointehratsiinykh protsesiv. [Administrative law developmental trends in Ukraine in the light of globalization and European integration processes.]. Administratyvne pravo i protses, no. 4. Pp. 4–15 [in Ukrainian]
7. Radyshevska, O.R. (2018). Definitsii poniattia “publichna administratsiia” v ukrainskii ta yevropeiskii naukakh administratyvnoho prava: koherentnist doktrynalnykh pohliadiv. [Definitions of the concept of “public administration” in Ukrainian and European administrative law: coherence of doctrinal views]. Porivnialno-analitychne parvo, no. 3. Pp. 206–210 [in Ukrainian]
8. Radyshevska, O.V. (2018). The Process of European Integration in Ukraine: Perspectives and Challenges for Public Administration. Public administration year book. No. 4. Pp. 280–284 [in English].
9. Bakhyn, S. (2003). Yntehralnyie konventsyy kak sposob unyfykatsyy natsyonalnoho zakonodatelstva. [Integral conventions as a way of unification of national legislation]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i parvo, no. 7. pp. 73–78 [in Russian].
10. Mamutov, V.K. (2007). Sblyzhenye khoziaistvennoho zakonodatelstva kak faktor obespechenyia ekonomycheskoho sotrudnychestva [Approximation of economic legislation as a driver of economic cooperation]. Byznes. Menedzhment. Pravo, no. 2. Pp. 22–25 [in Russian].
11. Korell, Kh. (2001). Vyistuplenye na konferentsyy “Vstupaia v XXI vek: k prymatu prava v mezhdunarodnyikh otnoshenyiakh”. [Report at the conference “Entering the 21st Century: to the Primacy of Law in International Relations”]. Moskovskyi zhurnal mezhdunarodnoho prava, no. 2 (42). Pp. 3–23 [in Russian].
12. Petrov, Ye.V. (2012). Administratyvno-hospodarske pravo yak pidhaluz administratyvnoho prava Ukrainy [Administrative economic law as a sub-branch of the administrative law of Ukraine]. Kharkiv [in Russian].
13. Veliamynov, H.M. (2002). Mezhdunarodnyie dohovoryi v “mezhdunarodnom chastnom prave” y eho poniatye [International treaties in “private international law” and its notion]. Hosudarstvo y parvo, no. 8. Pp. 77–82 [in Russian].
14. Administratyvne pravo Ukrainy / Halunko V., Dikhtiievskyi P., Kuzmenko O., Stetsenko S. ta in. (2018) [Administrative law of Ukraine]. Kherson : OLDI_PLIuS [in Ukrainian].
15. Shalinska, I. (2011). Akty “miakoho prava”: poniattia ta znachennia u mizhnarodnomu pravoporiadku [Soft Law Acts: Concept and Importance in International Law and Order]. Sotsiolohiia prava, no. 2. Pp. 70–74 [in Ukrainian].
16. Zamryha, A. (2016). Problematyka onovlennia hospodarskoho zakonodavstva v konteksti Uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta YeS [Problems of updating economic legislation in the context of the EU–Ukraine Association Agreement]. Pidpryiemstvo, hospodarstvo i parvo, no. 6. Pp. 60–65 [in Ukrainian]
17. Mamutov, V. (2010). Zahalni problemy nauky hospodarskoho prava na styku XX ta XXI stolit [General problems of economic law science at the turn of the 20th and 21st centuries]. Pravo Ukrainy, no. 8. Pp. 4–12 [in Ukrainian].
18. Petrov, Ye.V. (2013). Pravo Yevropeiskoho Soiuzu yak dzherelo administratyvnohospodarskoho prava [European Union law as a source of administrative and commercial law]. Administratyvne pravo i protses, no. 1 (3). Pp. 44–50 [in Ukrainian].
19. Parkhomenko, N.M. (2012). Harmonizatsiia zakonodavstva Ukrainy z yevropeiskym ta mizhnarodnym pravom: metody, etapy, vydy. [Harmonization of Ukrainian law with European and international law: methods, stages and types]. Chasopys Kyivskoho universytetu prava, no. 1. Pp. 338–342 [in Ukrainian].
20. Adaptatsiia informatsiinoho zakonodavstva Ukrainy do vymoh YeS yak skladova suchasnoho vitchyznianoho pravotvorchoho protsesu / T.O. Kolomoiets, S.V. Hryshchak (2013) [Adaptation of the information legislation of Ukraine to the requirements of the EU as an element of the modern domestic law-making process]. Dnipro: Nats. hirn. un-t [in Ukrainian].
21. Vashchenko, Yu.V. (2016). Tendentsii rozvytku administratyvnoho prava v Ukraini v svitli hlobalizatsiinykh ta yevrointehratsiinykh protsesiv [Trends in the development of administrative law in Ukraine in the context of globalization and European integration processes]. Administratyvne pravo i protses, no. 4. Pp. 4–15 [in Ukrainian].
22. Radaelli, C.M. (2003). The Europeanization of public policy. The Politics of Europeanization / ed. K. Featherstone, C. M. Radaelli. Oxford : Oxford University Press [in English].
23. Olsen, J.P. (2002). The Many Faces of Europeanization. Journal of Common Market Studies: Blackwell Publishers Ltd. Vol. 40. No. 5. Pp. 921–952 [in English].
24. Börzel, T., Risse, T. (2003). Conceptualizing the Domestic Impact of Europe. In: Kevin Featherstone. The Politics of Europeanization / ed. K. Featherstone, C.M. Radaelli. Oxford : Oxford University Press. Pp. 57–80 [in English].
25. Jagielski, J. (2005). Europeizacja prawa administracyjnego materialnego (na przykładzie prawa migracyjnego). Europeizacja polskiego prawa administracyjnego. Wrocław [in Polish].
26. Radyshevska, O.R. (2018). Yevropeizatsiia yak chynnyk (re)formuvannia suchasnoho administratyvnoho prava Ukrainy [Europeanization as a factor of modern administrative law (re) formation in Ukraine]. Teoriia ta praktyka adaptatsii zakonodavstva Ukrainy do zakonodavstva YeS: materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, m. Kyiv, 8 chervnia 2018 roku. Kiyv : Vydavnychyi dim “Helvetyka”. Pp. 73–76 [in Ukrainian].
27. Beschasnyi, V. (2011). Okremi pytannia vdoslknalennia administratyvnoho zakonodavstva Ukrainy u napriami harmonizatsii zi standartamy ta vykhidnymy zasadamy prava Yevropeiskoho Soiuzu [Certain issues of development of the administrative law of Ukraine towards harmonization with EU law standards and basic principles]. Viche, no. 10. Pp. 2–5 [in Ukrainian]
28. Moens, G. (2010). Commercial Law of the European Union Springer Science + Business Media B.V. [in English].
Published
2021-05-12
How to Cite
Bevz, S. (2021). HARMONIZATION OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION OF STATE GOVERNANCE OF ECONOMIC ACTIVITY IN UKRAINE: SOME LANDMARKS. Administrative Law and Process, (2(29), 44-57. https://doi.org/10.17721/2227-796X.2020.2.04
Section
Special administrative law