Legal administrative regulation of state registration of legal entities

  • A.S. Kysil Taras Shevchenko National University of Kyiv
Keywords: legal entities, state registration, subjects of state registration, registration procedure, registration proceedings, decentralisation, deregulation

Abstract

The issue of sectoral affiliation of state registration of legal entities is analyzed in this article. It’s proved that specific features of executive activity, legal status, methods and means of legal regulation that subjects of state registration use, define legal administrative nature and of state registration of legal entities. The thesis that due to the versatility of the notion, state registration of legal entities can be considered as a method of state regulation of social relations is justified; governance function that complements and specifies such common functions of governance as regulation, control and accounting; the legal form of the public administration; legal regime; administrative service; legal institute; means of control; administrative procedure; administrative proceedings. However, when describing the state registration in scientific papers there is quite widespread identification of concepts or synonymous use of «administrative procedure» and «administrative proceedings» that is not conducive to ensuring terminological unity both in science of administrative law and in practice.

Turning to the draft law «On administrative procedures», the administrative procedure is defined as the legislative order of administrative proceedings; administrative proceedings — as a set of procedural actions consistently committed by an administrative authority, and adopted procedural decisions of consideration and resolution of administrative affairs, followed by the adoption and, where appropriate, execution of administrative act. The national approach to understanding of the administrative procedures and administrative proceedings has its counterparts in the legislation of the Member States.

The analysis of scientific positions and legislative drafting allows to make a conclusion that the procedure of state registration of legal entities — is defined by the legislation order, model proceedings for registration of legal entities. Accordingly, the proceedings of state registration of legal entities — is a set of procedural actions committed consistently by authorized entities and made procedural decisions on review and resolving of specific individual cases, followed by an administrative act. Thus, the concept of administrative procedures and administrative proceedings are not identical, synonymous, and their value can be described through the philosophical categories of general and specific.

References

Aver’ianov V. B. Utverdzhennia pryntsypu verkhovenstva prava u novii doktryni ukrainskoho administratyvnoho prava / V. B. Aver’ianov // Biuleten Ministerstva yustytsii Ukrainy. — 2006. — № 11. — S. 57–70.

Kvasnitska O. Derzhavna reiestratsiia sub’iektiv hospodariuvannia yak instytut hospodarskoho prava / O. Kvasnitska // Yurydycheskyi vestnyk. — 2007. — № 3. — S. 34–38.

Shcherbyna V. S. Hospodarske pravo Ukrainy : navch. posib. — 2-he vyd., pere- rob. i dop. — K. : Yurinkom Inter, 2001. —

32 ; Naukovo-praktychnyi komentar Hospodarskoho kodeksu Ukrainy / za zah. red. V. K. Mamutova. — K. : Yurinkom Inter, 2004. — S. 13.

Kyrsanov A. R. Rehystratsyonnoe pravo-formyruiushchaiasia otrasl sovremennoho rossyiskoho prava / A. R. Kyrsanov // Biulleten Mynysterstva yustytsyy Rossyiskoi Federatsyy. — 2001. — № 11. — S. 61.

Administratyvne pravo Ukrainy: Akademichnyikurs : pidruch. : u 2 t. T. 1 : Zahalna chastyna. — K. : Yuryd. dumka, 2004. — S. 500.

Admynystratyvnoe pravo : ucheb. / pod red. L. L. Popova. — M. : Yurystъ, 2002. — 699 s.

Bakhrakh D. N. Admynystratyvnoe pravo Rossyy : ucheb. dlia vuzov. M. : Norma, 2000. — 640 s.

Borodovskyi S. O. Okremi pytannia derzhavnoi reiestratsii dohovoru v tsyvilnomu pravi Ukrainy [Elektronnyi resurs] / S. O. Borodovskyi, N. O. Borodovska // Aktualni pytannia tsyvilnoho ta hospodarskoho prava. — 2008. — № 1. — Rezhym dostupu : http://www.journal.yurpayintel.com.ua/2008/1/article01/.

Savchenko S. S. Reiestratsiini protsedury v diialnostiorhanivvnutrishnikh sprav : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.07 / S. S. Savchenko. — K., 2012. — 18 s.

Stepanenko V. V. Poniattia ta pravova pryroda derzhavnoi reiestratsii / V. V. Stepanenko // Problemy pravoznavstva ta pravookhoronnoi diialnosti. — 2011. — № 3 (46). — S. 136–141.

Admynystratyvnoe pravo Ukraynы : ucheb. / pod obshch. red. S. V. Kyvalova. — Kh. : Odyssei, 2004. — 880 s.

Shmalyi O. V. Rehystratsyia kak forma hosudarstvennoho upravlenyia : dys. … kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.14 / O. V. Shmalyi. — Rostov n/D, 2004. — 186 s.

Stepanenko V. V. Poniattia ta pravova pryroda derzhavnoi reiestratsii / V. V. Stepanenko // Problemy pravoznavstva ta pravookhoronnoi diialnosti. — 2011. — № 3 (46). — S. 136–141.

Tykhomyrov Yu. A. Admynystratyvnoe pravo y protses: polnыi kurs / Yu. A. Tykhomyrov. — M. : Yzd-vo Tykhomyrov Yu. A., 2001. — 652 s. ; Rostovska K. V. Administratyvno-pravovi rezhymy pasportyzatsii ta reiestratsii fizychnykh osib : avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.07 / K. V. Rostovska. — Dnipropetrovsk, 2011. — 20 s.

Administratyvna protsedura ta administratyvni posluhy. Zarubizhnyi dosvid i propozytsii dlia Ukrainy / [avt.- uporiad. V. P. Tymoshchuk]. — K. : Fakt, 2003. — 496 s.

Hurkovskyi M. P. Reiestratsiina diialnist publichnoi administratsii: orhanizatsiino-pravovyi aspekt : avtoref. dys. Na zdobuttia nauk. stupenia kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.07 / M. P. Hurkovskyi. — L., 2010. — 16 s. ; Zahalna teoriia derzhavy i prava : pidruch. dlia stud. yuryd. vyshch. navch. zakl. / M. V. Tsvik, O. V. Petryshyn, L. V. Avramenko ta in. — Kh. : Pravo, 2009. — 584 s. ; Mekhtiieva T. V. Administratyvno-pravove zabezpechennia sfery reiestratsii fizychnykh osib : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.07 / T. V. Mekhtiieva. — K., 2011. — 20 s. ; Mylshyn Yu. N. Lytsenzyrovanye kak admynystratyvno-pravovoi ynstytut : dys. … kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.02 / Yu. N. Mylshyn. — Saratov, 1999. — 165 s.

Shestak V. S. Derzhavnyi kontrol v suchasnii Ukraini (teoretyko-pravovi pytannia) : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.01 / V.S.Shestak. — Kh., 2002. — 18 s.

Riabko A. Y. Sotsyalnыi kontrol y eho pravovыe formы: voprosы teoryy: avtoref. dys. na soyskanye nauch. stepeny kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.01 / A. Y. Riabko. — M., 1995. — 22 s.

Halitsyna N. V. Prypynennia sub’iektiv hospodariuvannia yak administratyvna protsedura // N. V. Halitsyna // ZNU : zb. nauk. pr. — 2010. — № 4. — S. 98–102. — (Seriia «Iurydychni nauky»).

Dovhopolyk A. A. Derzhavna reiestratsiia kredytnykh spilok Ukrainy yak administratyvna protsedura // Visnyk zaporizkoho natsionalnoho universytetu. — 2010. —№ 2. — S. 93–98.

Kachura O. A. Administratyvni protsedury derzhavnoi reiestratsii: dys. … kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.07 / O. A. Kachura. — K., 2016. — 242 s.

Lazarev Y. M. Admynystratyvnыe protsedurы v sfere vzaymootnoshenyi hrazhdan y ykh orhanyzatsyi s orhanamy yspolnytelnoi vlasty v Rossyiskoi Federatsyy : avtoref. dys. na soyskanye nauch. stepeny kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.14 / Y. M. Lazarev. — M., 2002. — 20 s.

Movchan D. V. Derzhavna reiestratsiia prav vlasnosti na nerukhome maino yak administratyvna protsedura / D. V. Movchan // Problemy zakonnosti : resp. mizhvid. nauk. zb. : vyp.93. — Kh. : 2008. — S. 126–130.

Sereda A. V. Atestatsiia naukovykh kadriv yak administratyvna protsedura / A. V. Sereda // Nauka i pravookhorona. — 2013. — № 3. — S. 96‒99.

Savchenko S. S. Reiestratsiini protsedury v diialnosti orhaniv vnutrishnikh sprav : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.07 / S. S. Savchenko. — K., 2012. — 18 s.
Hurkovskyi M. P. Zmist ta osoblyvosti reiestratsiinoho provadzhennia / M. P. Hurkovskyi // Naukovyi visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav : zb. nauk. pr. / [red. kol. : O. V. Nehodchenko (hol.), K. V. Antonov, I. H. Bohatyrov ta in.]. — 2008. — № 4 (40). — S. 163‒172.

Movchan D. V. Reiestratsiine provadzhennia v diialnosti orhaniv vykonavchoi vlady : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.07 / D. V. Movchan. — Kh., 2013. — 21 s.

Kuzmenko O. V. Administratyvnyi protses u paradyhmi prava : dys. … d-ra yuryd. nauk : spets. 12.00.07 / O. V. Kuzmenko ; Kyiv. nats. un-t vnutr. sprav. — K., 2006. — 402 s.

Kuzmenko O. V. Hnoseolohichna pryroda reiestratsiinoho provadzhennia [Elektronnyi resurs] / O. V. Kuzmenko // Forum prava : nauk. zhurn. / [red. kolehiia : O. P. Riabchenko (holov. red.), I. V. Zozulia (vidp. sekretar), V. S. Venediktov ta in.]. — 2006. — № 2. — S. 92. — Rezhym dostupu : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2006_2_14.pdf.

Kuzmenko O. V. Pryroda reiestratsiinoho provadzhennia [Elektronnyi resurs] / O. V. Kuzmenko // Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy. — 2009. — № 1. — (Seriia «Pravo»). — Rezhym dost u p u : h t t p : / / n b u v. g o v. u a / j - p d f /vamsup_2009_1_13.pdf.

Solonar A. V. Reiestratsiine provadzhennia : poniattia, oznaky, vydy / A. V. Solonar // Aktualni problemy pravovoi systemy Ukrainy : mater. nauk.-teoret. konf. vykladachiv, aspirantiv ta studentiv yurydychnoho fakultetu (m. Sumy, 11 trav. 2012 r.) / [red. kolehiia : A. M. Kulish, M. M. Burbyka, M. I. Lohvynenko ta in.]. — Sumy : Sumskyi derzh. un-t, 2012. — S. 105‒106.

Stepanenko V. V. Reiestratsiini provadzhennia v diialnosti pidrozdiliv Derzhavnoi avtomobilnoi inspektsii MVS Ukrainy : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.07 «Administratyvne pravo i protses; finansove pravo; informatsiine pravo» / V. V. Stepanenko ; Nats. un-t «Lviv. politekhnika». — Lviv, 2013. — 22 s.

Forostiana S. V. Nekonfliktni provadzhennia v administratyvnomu protsesi : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. Stupenia kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.07 «Administratyvne pravo i protses; finansove pravo; informatsiine pravo» / S. V. Forostiana ; Derzh. NDI Min-va vnutr. Sprav Ukrainy. — K., 2012. — 19 s.

Yushkevych O. H. Provadzhennia v spravakh pro derzhavnu reiestratsiiu fizychnykh osib-pidpryiemtsiv : dys. … kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.07 / O. H. Yushkevych ; Kharkiv. nats. un-t vnutr. sprav. — Kh., 2007. — 230 s.

Pro administratyvnu protseduru [Elektronnyi resurs] : Proekt Zakonu Ukrainy stanom na 1 zhovt. 2016 r. — Rezhym dostupu : http://old.minjust.gov.ua/file/46274.

Shtelkens P. Yurysdyktsiia administratyvnykh sudiv, yikh struktura i sklad / Administratyvni protsedury i administratyvne sudochynstvo v Nimechchyni : zb. materialiv / Paul Shtelkens. — K. : Nim. fond mizhnar. prav. spivrobitnytstva, 2006. — S. 85.

José Vida Fernández. El procedimiento Administrativo: Concepto, Regímen Jurídico y Elementos [Elektronnyi resurs] / José Vida Fernández. — Rezhym dostupu : http://ocw.uc3m.es/derecho-administrativo/organizacion-actividad-aapp/materiales-de-clase/OCW-OAAP-Leccion-6.pdf/view.

Admynystratyvnoe pravo zarubezhnыkh stran : ucheb. / pod red. A. N. Kozыryna, M. A. Shtatynoi. — M. : Spark, 2003. — S. 405.

Pro derzhavnu reiestratsiiu yurydychnykh osib, fizychnykh osib — pidpryiemtsiv ta hromadskykh formuvan [Elektronnyi resurs] : Zakon Ukrainy vid 15 trav. 2003 r. — Rezhym dostupu : //http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/755-15.
Published
2019-02-22
How to Cite
Kysil, A. (2019). Legal administrative regulation of state registration of legal entities. Administrative Law and Process, (1(19), 32-41. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/67