On the issue of defining the concept of "state defense" in the national security system of Ukraine

  • Volodymyr Pashynskyi Taras Shevchenko National University of Kyiv
Keywords: security, national security, the system of national security, military security, defense of the state

Abstract

The article examines modern scientific views on the definition of "state defense", "national security", "military security" and their relationship in the system of national security. The defense of the state is considered as a sub system of military security and the dominant component of national security.

References

Teoretyko-metodolohichni osnovy zabezpechennia natsionalnoi bezpeky Ukrainy : monohr. : u 7 t. T. 1 : Teoretychni osnovy, metody y tekhnolohii zabezpechennia natsio- nalnoi bezpeky Ukrainy / V. Yu. Bohdanovych, I. Yu. Svyda, Ye. D. Skulysh ; za zah. red. S. D. Skulysha. — K. : Nauk.-vyd. viddil NA SB Ukrainy, 2012. — 548 s.

Sytnyk H. P. Derzhavne upravlinnia u sferi zabezpechennia natsionalnoi bezpeky Ukrainy: teoriia i praktyka : dys. …doktora nauk z derzhavnoho upravlinnia / H. P. Sytnyk . — K., 2004. — 417 s.

Novytskyi H. V. Teoretyko-pravovi osnovy zabezpechennia natsionalnoi bezpeky Ukrainy : monohr. / H. V. Novytskyi. — K. : Intertekhnolohiia, 2008. — 496 s.

Nyzhnyk N. R. Natsionalna bezpeka Ukrainy (metodolohichni aspekty, stan i tendentsii rozvytku) : navch. posib. / Nyzhnyk N. R., Sytnyk H. P., Bilous V. T. ; za zah. red. P. V. Melnyka, N. R. Nyzhnyk. — Irpin, 2000. — 304 s.

Lipkan V. A. Teoretychni osnovy ta elementy natsionalnoi bezpeky Ukrainy : monohr. / V. A. Lipkan. — K. : Tekst, 2003. — 600 s.

Sytnyk H. P. Derzhavne upravlinnia u sferi natsionalnoi bezpeky (kontseptualni ta orhanizatsiino-pravovi zasady) : pidruch. / Sytnyk H. P. — K. : NADU, 2012. — 544 s.

Panov M. Bezpeka yak fundamentalna katehoriia v metodolohii pravoznavstva (do postanovky problemy) / M. Panov, V. Tykhyi // Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy. — 2000. — № 3 (22). — S. 10–16.

Pravovi osnovy voiennoi bezpeky Ukrainy: monohrafiia / Ye. L. Streltsov, S. T. Poltorak, Yu. V. Allerov, O. V. Kryvenko, P. P. Bohutskyi ; za red. Ye. L. Streltsov. — Lviv : NASV, 2016. — 188 s.

Lipkan V. A. Administratyvno-pravove rehuliuvannia natsionalnoi bezpeky Ukrainy : monohr. / V. A. Lipkan. — K. : Tekst, 2008. — 440 s.

Vaskovska V. P. Pravo liudyny na bezpeku ta konstytutsiino-pravovyi mekhanizm yoho zabezpechennia : dys. …kand. yuryd. nauk ; 12.00.02 / V. P. Vaskovska. — K., 2006. — 198 s.

Dykhtyevskyi P. V. Admynystratyvno-pravovoe prynuzhdenye v mekhanyzme obespechenyia lychnoi bezopasnosty : monohr. / P. V. Dykhtyevskyi. — M. : Yunyta-Dana : Zakon y pravo, 2004. — 256 s.

Pro osnovy natsionalnoi bezpeky Ukrainy [Elektronnyi resurs] : Zakonu Ukrainy. — Rezhym dostupu : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964-15.

Bohdanovych V. Yu. Voienna bezpeka Ukrainy: metodolohiia doslidzhennia ta shliakhy zabezpechennia / Bohdanovych V. Yu. — K., 2003. — 322 s.

Chuiko Z. D. Konstytutsiini osnovy natsionalnoi bezpeky Ukrainy : avtoref. dys. na zdobuttia nauk stupenia kand. yuryd. nauk ; 12.00.02 / Z. D. Chuiko. — Kh., 2008. — 20 s.

Zolotarev V. A. Voennaia bezopasnost Rossy: polytyko-pravovыe problemы : avtoref. dys. na soyskanye uchen. Stepeny doktora yuryd. nauk / V. A. Zolotarev. — M., 1999. — 39 s.

Popov L. L. Voennoe pravo : ucheb. / Popov L. L., Myhachev Yu. Y., Tykhomyrov S. V. ; pod. red. Yu. Y. Myhacheva. — M. : Yurystъ, 2008. — 576 s.

Zolka V. L. Okhorona natsionalnykh interesiv Ukrainy u prykordonnii sferi (administratyvno-pravovyi aspekt) : monohr. / V. L. Zolka. — Khmelnytskyi : Vyd-vo NA DPSU, 2015. — 672 s.

Fedenko O. V. Viiskovo-politychni aspekty stanovlennia systemy natsionalnoi bezpeky Ukrainy : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. polit. nauk : 23.00.02 / Lviv. nats. un-t im. Ivana Franka. — L., 2002. —18 s.

Shkidchenko V. P. Elementy teorii voiennoi bezpeky : monohr. / V. P. Shkidchenko, V. D. Kokhno. — K. : Myrotvorets, 2001. — 194 s.

Teoretyko-metodolohichni osnovy zabezpechennia natsionalnoi bezpeky Ukrainy : monohr. : u 7 t. T. 4 : Voienna bezpeka derzhavy i shliakhy yii zabezpechennia / V. Yu. Bohdanovych, I. Yu. Svyda, Ye. D. Skulysh ; za zah. red. Ye. D. Skulysha. — K. : Nauk.-vyd. viddil NA SB Ukrainy, 2012. — 464 s.

Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 2 veresnia 2015 roku «Pro novu redaktsiiu Voiennoi doktryny Ukrainy» [Elektronnyi resurs] : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 2 veresnia 2015 r. № 555/2015. — Rezhym dostupu : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/555/2015/paran8#n8.

Aktualni problemy voiennoi politolohii : pidruch. [dlia slukhachiv vyshch. viisk. navch. zakl. Zbroinykh Syl Ukrainy, u yakykh zdiisniuietsia pidhotovka viisk. fakhivtsiv operatyv.-taktych. rivnia] / za zah. red. V. F. Smolianiuka. — 1-e vyd. — Vinnytsia : Nova knyha, 2002. — 344 s.

Osnovy stratehii natsionalnoi bezpeky ta oborony derzhavy : pidruch. / V. H. Radetskyi, O. P. Duz-Kriatchenko; V. M. Vorobiov; V. P. Hryshchenko; Yu. H. Danyk; T. M. Dziuba; V. I. Yefimenko; V. O. Kosevtsov; E. M. Lysytsyn; A. A. Lobanov; S. M. Nechkhaiev; M. I. Petrenko; Yu. V. Punda; A. O. Ros; V. V. Svynarenko; V. M. Telelym; P. I. Shuliak. — K. : NUOU, 2009. — 596 s.

Bohdanovych V. Yu. Osnovy derzhavnoho upravlinnia zabezpechenniam oboronozdatnosti Ukrainy: teoriia i praktyka / Bohdanovych V. Yu., Yezheiev M. F., Svyda I. Yu. — Lviv : LISV, 2008. — 300 s.

Selivanov V. M. Natsionalna bezpeka — harant isnuvannia nezalezhnoi Ukrainy / V. M. Selivanov // Viisko Ukrainy. — 1993. — № 7. — S. 19–28.

Pohibko O. I. Normatyvno-pravovi pytannia rozvytku systemy zabezpechennia voiennoi bezpeky — skladovoi natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy [Elektronnyi resurs] / O. I. Pohibko. — Rezhym dostupu : http//vuzlib.com/content/view/1463/23/.

Sytnyk H. P. Derzhavne upravlinnia natsionalnoiu bezpekoiu Ukrainy: teoriia i praktyka : monohr. / H. P. Sytnyk. — K. : NADU, 2004. — 408 c.

Sokurenko V. V. Publichne administruvannia sferoiu oborony Ukrainy : dys.… doktora yuryd. nauk / V. V. Sokurenko. — K., 2016. — 574 s.

Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 6 travnia 2015 roku «Pro Stratehiiu natsionalnoi bezpeky Ukrainy» [Elektronnyi resurs] : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 6 travnia 2015 r. № 287/2015. — Rezhym dostupu : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/287/2015.

Ostapenko O. I. Administratyvne pravo : navch. posib. / Ostapenko O. I., Kisil Z. R., Kovaliv M. V., Kisil R.-V. V. — 2-he vyd. — K. : Alerta : KYT : TsUZI, 2009. — 536 s.

Administratyvne pravo Ukrainy : pidruch. / Yu. P. Bytiak, V. M. Harashchuk, O. V. Diachenko [ta in.] ; za red. Yu. P. Bytiaka. — K. : Yurinkom Inter, 2006. — 544

Published
2019-02-22
How to Cite
Pashynskyi, V. (2019). On the issue of defining the concept of "state defense" in the national security system of Ukraine. Administrative Law and Process, (1(19), 4-14. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/65