ON THE ISSUE OF REGULATORY FRAMEWORK FOR STATE GOVERNANCE AND MANAGEMENT OF ECONOMIC ACTIVITIES IN UKRAINE

  • Svitlana Bevz National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Keywords: legislation, legislative, economic legal personality of the state, powers of the state, principles of state regulatory policy, systematization of legislation

Abstract

The aim of this article is to consider the regulatory framework of state governance and management of economic activity in Ukraine the notion of relevant framework, the nature of the relations that such framework applies its effectiveness.

The methods of formal logic are used: analysis, synthesis, induction, deduction, analogy, generalization. The author analyzes the notion of “legislative” and “framework”, based on she synthesizes and generalizes her own vision of the concepts of “legislative framework” and “regulatory framework”. Relationship about state governance and management of economic activity is delimited deductively. Conclusions are drawn about the effectiveness of the regulatory framework of the relevant direction of State’s activities with applying induction. The view expressed that the legislative framework should be included only laws of Ukraine and international agreements ratified by the Verkhovna Rada of Ukraine, the consent of which is binding on the Verkhovna Rada of Ukraine.

Results and conclusions. It is emphasized on the need to delimit the terms “regulatory framework”, “legislative framework”, “law framework”. The ratio of the latter two concepts can be determined by analogy between the concepts of “system of legislation” and “system of law”.

The author draws attention to the fact that the principle of the definition of the range of relations covered by the regulatory framework for state governance and management of economic activity is the understanding of the subject of such activity – the state, which is endowed with both powers of authority and economic legal personality. At first case, it is state governance, at second – state management. Therefore, the relevant regulatory framework unites sources that determine the rules of conduct for the state – the subject of power and the state – a subject with economic legal personality.

It was also emphasized that the quality of the regulatory framework of state governance and management of economic activity in Ukraine depends on the proper implementation of the state regulatory policy in the field of economic activity, primarily the principles of the relevant policy. They defined by the Law of Ukraine “On the Principles of State Regulatory Policy in the Field of Economic Activity”: expediency, adequacy, efficiency, balance, predictability and take into account of public opinion.

The latter may serve as criteria for regulatory acts in the field of economic activity, the discrepancy with them is indicates the poor quality of such legal act and the inexpediency of acceptance. At the same time, the quality of regulatory acts indicates the level of state regulatory policy as a whole, and their application effectiveness of state governance of economic activities.

The author made a conclusion that in order to eradicate the practice of adopting regulatory acts on the same issues, relevant legislation should be primarily incorporated with subsequent codification. Those regulatory acts that management economic, in particular, organizational and economic relations, shall be codified within the Economic Code of Ukraine, those acts that govern administrative relations – in a special law and future Code of Administrative Procedures.

References

Yanenkova, I.H. (2012). Zakonodavche zabezpechennia diialnosti pidpryiemstv [Legislative support of the activity of enterprises]. Naukovi pratsi Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly. Seriia “Ekonomika”. Mykolaiv: Vyd-vo ChDU im. Petra Mohyly, vol. 189, issue 177, pp. 81–86 [in Ukrainian].

Nahorichna, O.S., Konovalov, Yu.O. (2014). Zakonodavche zabezpechennia protsesu derzhavnoho rehuliuvannia naukovoi diialnosti [Legislative framework of the process of state regulation of scientific activity]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, no. 5. Retrieved from: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=724 [in Ukrainian].

Yushyna, S.I. (2007). Derzhavne rehuliuvannia zovnishnoi torhivli v Ukraini: monohrafiia [State regulation of foreign trade in Ukraine: monograph]. Kyiv: KNTEU [in Ukrainian].

Bakalinska, O.O. (2014). Pravove rehuliuvannia dobrosovisnoi konkurentsii v Ukraini: monohrafiia [Legal regulation of fair competition in Ukraine: monograph]. Kyiv: NDI pryvatnoho prava i pidpryiemnytstva imeni akademika F.H. Burchaka NAPrN Ukrainy [in Ukrainian].

Dobrovolska, V.V. (2007). Pravovi zasady derzhavnoho rehuliuvannia pidpryiemnytskoi diialnosti v Ukraini [Legal basis of state regulation of business activity in Ukraine] (Candidate’s thesis). Odesa [in Ukrainian].

Kravtsova, T.M. (2006). Derzhavne rehuliuvannia hospodarskoi diialnosti: administratyvno- pravovi aspekty: monohrafiia [State regulation of economic activity: administrative and legal aspects: monograph]. Sumy: VVP “Mriia” TOV [in Ukrainian].

Zabezpechennia, zabezpechenist [Software, security]. Slovopediia. Retrieved from: http://slovopedia.org.ua/32/53399/30821.html [in Ukrainian].

Busel, V.T. (ed.) (2005). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian language]. Kyiv; Irpin: VTF “Perun” [in Ukrainian].

Skakun, O.F. (2000). Teoriia gosudarstva i prava: uchebnik [Theory of state and law: textbook]. Kharkov: Konsum; Universitet vnutrennikh del [in Russian].

Livshits, R.Z. (1994). Teoriia prava: uchebnik [Theory of law]. Moscow: BEK [in Russian].

Constitutional Court of Ukraine (1998). Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym zvernenniam Kyivskoi miskoi rady profesiinykh spilok shchodo ofitsiinoho tlumachennia chastyny tretoi statti 21 Kodeksu zakoniv pro pratsiu Ukrainy (sprava pro tlumachennia terminu “zakonodavstvo”) vid 9 lypnia 1998 r. № 12-рп/98 [Judgment of the Constitutional Court of Ukraine in the case of the constitutional appeal of the Kyiv City Council of trade unions on the official interpretation of part 3 of article 21 of the Labor Code of Ukraine (case on the interpretation of the term “legislation”) of July 9, 1998 № 12-рп/98]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, no. 32, pp. 59, art. 1209 [in Ukrainian].

Halunko, V.V., Dikhtiievskyi, P.V., Kuzmenko, O.V., Stetsenko, S.H. et al. (2018). Administratyvne pravo Ukrainy. Povnyi kurs: pidruchnyk [Administrative law of Ukraine. Full course: tutorial]. Kherson: OLDI-PLIuS [in Ukrainian].

Constitutional Court of Ukraine (2004). Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam Verkhovnoho Sudu Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen statti 69 Kryminalnoho kodeksu Ukrainy (sprava pro pryznachennia sudom bilsh m’iakoho pokarannia) vid 2 lystopada 2004 r. № 15-рп/2004 [Judgment of the Constitutional Court of Ukraine in the case on the constitutional submission of the Supreme Court of Ukraine on the conformity of the Constitution of Ukraine (constitutionality) with the provisions of Article 69 of the Criminal Code of Ukraine (case of imposition by the court of a milder sentence) of 2 November 2004 № 15-рп/2004]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, no. 45, pp. 41, art. 2975 [in Ukrainian].

Shemshuchenko, Yu.S. (ed.) (1999). Yurydychna entsyklopediia: v 6 tomakh [Legal encyclopedia: in 6 volumes]. Kyiv: “Ukrainska entsyklopediia” im. M.P. Bazhana, vol. 2: D – Y [in Ukrainian].

Savenko, M.D. (1998). Okrema dumka suddi stosovno rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 9 lypnia 1998 r. № 12-рп/1998 [Separate Opinion of the Judge on the Judgment of the Constitutional Court of Ukraine of July 9, 1998 № 12-рп/1998]. Retrieved from: http://www.ccu.gov.ua/docs/391 [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine (1996). Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 28 chervnia 1996 r. № 254к/96-ВР (stanom na 1 travnia 2019 r.) [Constitution of Ukraine: Law of Ukraine of June 28, 1996 № 254к/96-ВР (as of May 1, 2019)]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр [in Ukrainian].

Petrov, Ye.V. (2012). Administratyvno-hospodarske pravo yak pidhaluz administratyvnoho prava Ukrainy [Administrative and economic law as a subdivision of administrative law of Ukraine] (Doctor’s thesis). Kharkiv [in Ukrainian].

Pronska, H.V. (2013). Pravova orhanizatsiia haluzevykh hospodarskykh system (na prykladi Ukrainskoi RSR) [Legal organization of sectoral economic systems (on the example of the Ukrainian SSR)]. Pronska H.V. Vybrane. Kyiv: Osvita Ukrainy, pp. 133–263 [in Ukrainian].

Znamenskyi, H.L. (2010). Naukoiemnist suchasnoho hospodarskoho prava [Knowledge of modern economic law]. Pravo Ukrainy, no. 8, pp. 19–25 [in Ukrainian].

Podtserkovnyi, O.P. (2010). Pro perevirku vysnovkiv nauky hospodarskoho prava tendentsiiamy rozvytku hospodarskoho zakonodavstva [On the examination of the conclusions of the science of economic law trends in the development of economic legislation]. Pravo Ukrainy, no. 8, pp. 39–46 [in Ukrainian].

Lehin, L.M. (2016). Poniattia i kryterii yakosti zakonu: problemy vyznachennia [Concept and criteria of law quality: problems of definition]. Problemy zakonnosti, no. 132, pp. 196–204 [in Ukrainian].

Plavych, V.P. (2002). Pravove rehuliuvannia transformatsiinoi ekonomiky Ukrainy i rozvytok natsionalnoho zakonodavstva [Legal regulation of the transformational economy of Ukraine and the development of national legislation]. Kyiv: Instytut derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Published
2019-10-01
How to Cite
Bevz, S. (2019). ON THE ISSUE OF REGULATORY FRAMEWORK FOR STATE GOVERNANCE AND MANAGEMENT OF ECONOMIC ACTIVITIES IN UKRAINE. Administrative Law and Process, (2(25), 16-27. https://doi.org/10.17721/2227-796X.2019.2.02
Section
Special administrative law