Theoretical basis of coordination of activity of customs bodies

  • Volodymyr Komziuk Cherkasy National University named after Bogdan Khmelnitsky
Keywords: custom organs, coordination, coordinating activity

Abstract

The article defines the basic goals, objectives coordination activities of customs authorities, its features and basic types.

References

Markelov T. L. Problemы koordynatsyy v borbe s pravonarushenyiamy / T. L. Markelov // Voprosы borbы s prestupnostiu. – 1977. – Vyp. 26. – S. 35-48.

Plishkin V. M. Teoriia upravlinnia orhanamy vnutrishnikh sprav : pidruch. / Plishkin V. M. za red. Yu. F. Kravchenka. – K. : NAVSU, 1999. – 702 s.

Frytskyi O. F. Mestnыe sovetы narodnыkh deputatov y upravlenye: orhanyzatsyonno-pravovыe problemы / O. F. Frytskyi // Problemы pravovedenyia. Respublykanskyi mezhduvedomstvennыi nauchnыi sbornyk – K.: Vyshcha shkola, 1981. – S. 60-68.

Lytvynov O. M. Administratyvno-terytorialna koordynatsiia diialnosti sub’iektiv profilaktyky zlochyniv v Ukraini na rehionalnomu rivni: dys. kandydata yuryd. nauk : 12.00.07 / Lytvynov Oleksii Mykolaiovych. – Kh., 2002. – 276 s.

Bandurka A. M., Prestupnost v Ukrayne: prychynы y protyvodeistvye : monohr. / A. M. Bandurka, L. M. Davыdenko. – Kh. : Osnova, 2003. – 368 s.

Lytvyn M. M., Makhniuk A. V. Koordynatsiia diialnosti u sferi intehrovanoho upravlinnia kordonamy / M. M. Lytvyn, A. V. Makhniuk // Derzhavne upravlinnia. – 2011. - № 1. – S. 3-9.

Kozlov Yu. M. Admynystratyvnыe pravootnoshenyia / Yu. M. Kozlov. – M. : Yuryd. lyt., 2006. – 184 s.
Published
2019-02-22
How to Cite
Komziuk, V. (2019). Theoretical basis of coordination of activity of customs bodies. Administrative Law and Process, (2(4), 165-171. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/572
Section
Special administrative law