Principles of Activity of the Interior Troops of the Ministry of the Interior of Ukraine (Administrative Legal Aspects)

  • Serhii Kuznichenko Odessa State University of Internal Affairs
  • Serhii Yarovyi Odessa State University of Internal Affairs
Keywords: the Interior Troops, activity, ensuring, legality, basics, rights and freedoms, principles

Abstract

The article describes main principles and basics of the activity of the Interior Troops of the Ministry of the Interior of Ukraine, including the case of complication of the operative situation. The detailed description of each of these principles is made. The author also formulates some proposals on the real content of these principles and defines the ways of the implementation of these principles into the military activity of the Interior Troops.

References

Zdravomыslov A. H. Problemы ynteresa v sotsyolohycheskoi teoryy : ucheb. posob. / A. H. Zdravomыslov. – M.: Nauka, 1987. – 115 s.

Kondakov N. Y. Lohycheskyi slovar- spravochnyk. – 2-e yzd., ysp. y dop. / N. Y. Kondakov. – M.: Nauka, 1975. – 720 s.

Vytsyn S. E. Opredelenye y obosnovanye tselei v sotsyalnom upravlenyy : lektsyia / S. E. Vytsyn. – M.: Akad. MVD SSSR, 1977. – 15 s.

Bratko A. H. Problemы razvytyia pravookhranytelnoi systemы : lektsyia / A. H. Bratko. – M.: Akad. MVD SSSR, 1977. – 15 s.

Pro vnutrishni viiska Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 26 bereznia 1992 r. № 2235-KhII // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 1992. – № 29. – St. 397.

Alekseev S. S. Teoryia prava : ucheb. / S. S. Alekseev. – M.: Bek, 1994. – 223 s.

Plishkin V. M. Teoriia upravlinnia orhanamy vnutrishnikh sprav : pidruch. / [za red. Yu. F. Kravchenka] / V. M. Plishkin. – K. : NAVSU, 1999. – 702 s.

Yaskov E. F. Problemы razvytyia teoryy y praktyky upravlenyia v sfere pravoporiadka / E. F. Yaskov. – M. : Akad. MVD RF, 1992. – 106 s.

Pytannia orhanu viiskovoho upravlinnia vnutrishnikh viisk : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 6 chervnia 2007 r. № 501/2007 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2007. – № 16. – St. 253.

Laptii V. A. Systema upravlinnia orhanamy vnutrishnikh sprav v osoblyvykh umovakh : teoretychni ta praktychni problemy / V. A. Laptii. – K.: RVV MVS Ukrainy, 1997. – 136 s.

Kontseptsiia rozvytku vnutrishnikh viisk MVS Ukrainy na period do 2015 roku : zatverdzheno nakazom Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy vid 29 lystopada 2006 r. № 1167. – K.: RVV MVS Ukrainy, 2006. – 9 s.
Published
2019-02-22
How to Cite
Kuznichenko, S., & Yarovyi, S. (2019). Principles of Activity of the Interior Troops of the Ministry of the Interior of Ukraine (Administrative Legal Aspects). Administrative Law and Process, (3(5), 70-77. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/529
Section
Special administrative law