Smuggling of Plants and Animals as a Global Problem of the Modern World from the Point of View of the Polish Criminal Law

  • Izabela Nowicka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
  • Anna Świerczewska- Gąsiorowska Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Keywords: global problems, smuggling, the Customs Service, the National Council of Nature Conservation, Polish provisions on penalties, the Criminal Code

Abstract

On the basis of the Polish Criminal Law the article examines one of the problems of the modern world – the smuggling of animals and plants.

References

Globalne problemy współczesnego świata [Zasób elektroniczny]. – Tryb dostępu : http://riad.pk.edu.pl/~naszapol/archiwum/NR30/TEXT/4_8.htm.

Najważniejsze zagrożenia współ-czesnego świata. Charakterystyka zjawisk w ujęciu globalnym [Zasób elektroniczny]. – Tryb dostępu : http://stosunki-miedzynarodowe.pl/globalizacja/1038-najwazniejsze-zagrozenia-wspolczesnego-swiata-charakterystyka-zjawisk-w-ujeciu-globalnym.

Problemy globalne [Zasób elektro-niczny]. – Tryb dostępu : http://www. google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s &source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CD 0QFjAC&url=http%3A%2F%2Fpu.i.wp. pl%2Fk%2CNDYzNDcxMTUsNzA3OD A0%2Cf%2CProblemy_globalne.ppt&ei =fCGXUoiqN4KGywPGxoLQBA&usg= AFQjCNEj7sT_uPJNIDVWTB-OIdTNy_ HIsw&bvm=bv.57155469,d.bGQ.

Ograniczenie nielegalnego han-dlu zagrożonymi gatunkami [Zasób elektroniczny]. – Tryb dostępu : http://www. wwf.pl/co_robimy/gatunki_glowna/handel_ zagrozonymi_gatunkami/.

Realizacja przepisów Konwencji Waszyngtońskiej i aktów prawnych Unii Europejskiej dotyczących zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt na obszarze działania Izby Celnej w Olsztynie [Zasób elektroniczny]. – Tryb dostępu : http:// www.uw.olsztyn.pl/inte/realiprzep.htm.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi // Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich, L 61/1, 03.03.1997 r.

Konwencja o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem sporządzona w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt // Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (dalej – Dz. U.), 1997, № 111, poz. 724.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody // Dz. U., 2004, № 92, poz. 880.

Rozporządzenie komisji (WE) Nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi // Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 166/1, 19.06.2006 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody // Dz. U., 2013, рoz. 627.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Część ogólna. Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej // Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r., № 88.553.

Gatunki na krawędzi // Biuletyn WWF Polska, 2012, № 1, styczeń. – 6 s.

Zaraska Marta. Rośnie przemyt dzikich zwierząt. Dziki handel (17 września 2011) [Zasób elektroniczny]. – Tryb dostępu : http://www.polityka.pl/ swiat/obyczaje/1519146,1,rosnie-przemyt-dzikich-zwierzat.read#ixzz2lwENriav
Published
2019-02-22
How to Cite
NowickaI., & Świerczewska- GąsiorowskaA. (2019). Smuggling of Plants and Animals as a Global Problem of the Modern World from the Point of View of the Polish Criminal Law. Administrative Law and Process, (1(7), 265-275. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/488
Section
Problems of modern law