Assertion of the Labor Rights of Employees upon the Bankruptcy of Enterprises

  • Nana Bluashvili H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Keywords: bankruptcy, labour relations, enterprises in default

Abstract

The article summarizes the components of the system to protect the employees of the bankrupt enterprise and suggests the key areas for its improvement.

References

Dubynskyi D. R. Trudovыe otnoshenyia y nesostoiatelnost rabotodatelia : avtoref. dys. na soysk. nauch. stepeny kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.05 «Trudovoe pravo; Pravo sotsyalnoho obespechenyia» / D. R. Dubynskyi. – Ekaterynburh, 2000. – 22 s.

Pro zahalnoobov’iazkove derzhavne sotsialne strakhuvannia na vypadok bezrobittia : Zakon Ukrainy vid 2 bereznia 2000 r. № 1533-III, zi zminamy ta dopovnenniamy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1533-14.

Hlushchuk O. M. Sotsialnyi zakhyst pratsivnykiv pidpryiemstva-bankruta / Hlushchuk O. M. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://eztuir.ztu.edu. ua/1775/1/9.pdf.

Pro derzhavnu dopomohu sim’iam z ditmy : Zakon Ukrainy vid 21 lystopada 1992 r. № 2811-XII, zi zminamy ta dopovnenniamy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/2811-12.

Pro sproshchennia poriadku nadannia naselenniu subsydii dlia vidshkoduvannia vytrat na oplatu zhytlovo-komunalnykh posluh, prydbannia skraplenoho hazu, tverdoho ta ridkoho pichnoho pobutovoho palyva : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 21 zhovtnia 1995 r. № 848 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://zakon2.rada. gov.ua/ laws/show/848-95-%D0%BF.

Liutov N. L. Zashchyta prava rabotnykov na zarabotnuiu platu v sluchae bankrotstva rabotodatelia: nesootvetstvye rossyiskoho zakonodatelstva mezhdunarodnыm standartam / Liutov N. L. // Trudovoe pravo. – 2010. – № 1. – S. 61–77.

Osoblyvosti rehuliuvannia trudovykh vidnosyn pry bankrutstvi pidpryiemstva [Elektronnyi resurs] / V. Kuzmuk // Pratsia i zakon. – 2004. – № 9–10(33–34). – Rezhym dostupu : http://www.legal.kiev.ua/ ru/node/42.
Published
2019-02-22
How to Cite
BluashviliN. (2019). Assertion of the Labor Rights of Employees upon the Bankruptcy of Enterprises. Administrative Law and Process, (1(7), 232-240. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/484
Section
Problems of modern law