Peculiarities of the Structure of Civil Relationships in the Field of Protection and Assertion of Property Rights of the Individuals and Legal Entities

  • Daryna Kusherets University of Modern Knowledge
Keywords: property rights, jural relationships, interest, will of an individual

Abstract

This article is devoted to exposion of the structure of civil relationships in the frameworks of protection and assertion of property rights, the analysis of their elements, and highlighting the mutual interconnection of these elements

References

Venedyktova I. V. Problemy vyznachennia katehorii interesu v tsyvilnomu pra- vi / I. V. Venedyktova // Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav. – 2005.– № 31. – S. 414–421.

Yasynok M. M. Osoblyvosti okremoho provadzhennia u tsyvilnomu protsesualnomu pravi Ukrainy (teoretyko-pravovyi aspekt) : monohrafiia. – Sumy: «Mak Den», 2011. – 380 s.

Kharytonov Ye. O. Tsyvilni pravovidnosyny : monohrafiia / Kharytonov Ye. O., Kharytonova O. I. – Odesa: «Feniks», 2011. – 456 s.

Skakun O. F. Teoriia derzhavy i prava : pidruchnyk / Skakun O. F. – Kharkiv, 2004. – 656 s.

Spasybo-Fateeva Y. V. Parnыe prava yly eshche odna popыtka razobratsia s lychnыmy neymushchestvennыmy pravamy, sopostavyt ykh s ymushchestvennыmy pravamy y raskrыt znachymost katehoryy «parnыe prava» y ykh vydы // Lychnыe neymushchestvennыe prava: problemы teoryy y praktyky prymenenyia : sb. statei y ynыkh materyalov / pod red. R. A. Stefanchuka. – K.: Yurynkom Ynter, 2010.– 1040 s.

Pushkyn A. A. Hrazhdanskoe pravo Ukraynы: v 2-kh chastiakh / Pushkyn A. A. – Kh.: «Osnova», 1996. – Ch. 1. – 440 s.

Shovkova O. V. Pozovna davnist yak riznovyd tsyvilno-pravovykh strokiv / O. D. Shovkova: dys…. kand. yuryd. nauk: 12.00.03 / Shovkova Olena Viktorivna. – Kh., 2007.– 23 s.

Malko A. V. Okhranytelnыe pravootnoshenyia kak harantyinaia forma lychnosty / Malko A. V. // Voprosы teoryy okhranytelnыkh pravootnoshenyi Materyalы nauchnoi konferentsyy: – Yaroslavl: Yaro- slavskyi hos. un-t, 1991. – S. 27–29 s.

Yurysta O. Pro poniattia ta osnovni oznaky pravookhoronnoho vidnoshennia / O. Yurysta // Pravo Ukrainy. – 1997 – № 10. – 56 s.
Published
2019-02-22
How to Cite
KusheretsD. (2019). Peculiarities of the Structure of Civil Relationships in the Field of Protection and Assertion of Property Rights of the Individuals and Legal Entities. Administrative Law and Process, (1(7), 218-225. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/482
Section
Problems of modern law