The reduction of terms for lodging a claim to the administrative courts. Does it limit the volume of rights of citizens who suffered from the Chornobyl catastrophe?

  • Borys Karas Taras Shevchenko National University of Kyiv
Keywords: terms for lodging a claim to the courts, procedural terms, administrative legal proceedings, the Chornobyl catastrophe, social protection

Abstract

This article is devoted to the terms for appealing to the administrative courts for citizens who suffered from the Chornobyl catastrophe. The article analyzes the legislation in this scope and examines the judicial practice of the administrative courts in Ukraine.

References

Kuibida R. O. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy : naukovo-praktychnyi komentar / za zah. red. Kuibida R. O. – K.: Yustinian, 2009. – 976 s.

Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy // Vidomosti Verkhovnoi Rady. – 2005. – № 35–36.

Tsyvilnyi Kodeks Ukrainy // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2003. – № 40–44.

Ukhvala Vyshchoho administratyvnoho sudu Ukrainy № K-18243/09 vid 22 lystopada 2011 r. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.reyestr.court. gov.ua/Review/19511516.

Pro status i sotsialnyi zakhyst hromadian, yaki postrazhdaly vnaslidok Chornobylskoi katastrofy: Zakon Ukrainy vid 28 liutoho 1991 r. № 79-KhII // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 1991. – № 16.

Pro sudovu praktyku vyrishennia administratyvnymy sudamy sporiv, shcho vynykaiut u zv’iazku iz zastosuvanniam statei 39, 48, 50, 52, 54 Zakonu Ukrainy «Pro status I sotsialnyi zakhyst hromadian, yaki postrazhdaly vnaslidok Chornobylskoi katastrofy»: Postanova Plenumu Vyshchoho administratyvnoho sudu Ukrainy № 4 vid 16 bereznia 2012 r.

Lyst Vyshchoho administratyvnoho sudu Ukrainy № 1425/11/13-10 vid 13 zhovtnia 2010 r.

Smokovych M. I. Strok zvernennia do sudu v administratyvnomu sudochynstvi / Smokovych M. I. // Chasopys Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia «Pravo». – 2011. – № 2(4).

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy № 17-rp/2011 vid 13 hrudnia 2011 r. «U spravi za konstytutsiinym podanniam 54 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy okremykh polozhen Zakonu Ukrainy «Pro sudoustrii i status suddiv», Kryminalno-protsesualnoho kodeksu Ukrainy, Hospodarskoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy, Tsyvilnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy, kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrainy». Sprava № 1-9/2011.

Konstytutsiia Ukrainy // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 1996. – № 30.

Pro ratyfikatsiiu Konventsii pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod 1950 roku, Pershoho protokolu ta protokoliv № 2, 4, 7 ta 11 do Konventsii «Pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod zatverdzhena Zakonom Ukrainy // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 1997. – № 40.
Published
2019-02-22
How to Cite
KarasB. (2019). The reduction of terms for lodging a claim to the administrative courts. Does it limit the volume of rights of citizens who suffered from the Chornobyl catastrophe?. Administrative Law and Process, (1(7), 195-202. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/476
Section
Special part of the administrative process