Features collection of court fees in Ukraine conflict aspects of domestic legislation

  • Olesia Radyshevska Taras Shevchenko National University of Kyiv
Keywords: litigation fee, state tax, legal elements of the mechanism of litigation fees, tax legislation

Abstract

The article itemized comparative legal analysis of Bill of Ukraine «The litigation fee» on their compliance with the rules applicable tax legislation of Ukraine, offered ways to resolve conflicts of tax legislation of litigation fee.

References

Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96–VR // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 1996. – № 30. – St. 141.

Kontseptsiia vdoskonalennia sudochynstva dlia utverdzhennia spravedlyvoho sudu v Ukraini vidpovidno do yevropeiskykh standartiv: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 10 travnia 2006 r. № 361/2006 // Uriadovyi kur’ier. – 2006. – № 18.

Pro sudovyi zbir: Zakon Ukrainy vid 8 lypnia 2011 r. № 3674–VI // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2011. – № 38. – St. 536.

Kodeks administratyvnoho sudochynstva : Zakon Ukrainy vid 6 lypnia 2005 r. № 2747–IV // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2005. – № 35–36, № 37. – St. 446.

Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 18 bereznia 2004 r. № 1618-IV// Holos Ukrainy. – 2004. – № 89.

Hospodarskyi protsesualnyi kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 6 lystopada 1991 r. № 1798–XII // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 1992. – № 6. – St. 56.

Kucheriavenko N. P. Kurs nalohovoho prava : v 6 tt. / Kucheriavenko N. P. – Kh.: Lehas Pravo. – T. III : Uchenye o nalohe. – 2005. – 600 s.

Podatkovyi kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 2 hrudnia 2010 r. № 2755-VI // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2011. – № 13–14, № 15–16, № 17. – St. 112.

Pro Derzhavnyi biudzhet Ukrainy na 2014 rik : Zakon Ukrainy vid 16 sichnia 2014 r. № 719–VII // Holos Ukrainy. – 2014. – № 10. – 21 sichnia.

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 8 lypnia 2010 r. № 2456– VI// Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2010. – № 50–51. – St. 572.

Pro derzhavne myto : Dekret Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 21 sichnia 1993 r. № 7–93 // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 1993. – № 13. – St. 113.

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy (shchodo splaty sudovoho zboru) : Proekt Zakonu Ukrainy vid 12 hrudnia 2012 r. № 9373 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/ webproc4_1?id=&pf3511=45091.

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinymy podanniamy Vyshchoho hospodarskoho sudu Ukrainy shchodo ofitsiinoho tlumachennia polozhen chastyny pershoi statti 130 Konstytutsii Ukrainy (sprava pro finansove zabezpechennia diialnosti sudiv) Sprava № 1-3/2010 : Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 11 bereznia 2012 r. № 7– rp/2010 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/v007p710-10.

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym zvernenniam asotsiatsii «Dim avtoriv muzyky v Ukraini» shchodo ofitsiinoho tlumachennia polozhen punktu 7 chastyny pershoi statti 5 Zakonu Ukrainy «Pro sudovyi zbir» u vzaiemozv’iazku z polozhenniamy punktu «h» chastyny pershoi statti 49 Zakonu Ukrainy «Pro avtorske pravo i sumizhni prava» Sprava № 1-17/2013 : Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 28 lystopada 2013 r. № 12–rp/2013 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.ccu. gov.ua/doccatalog/document?id=228194.

Ukhvala pro vidmovu u vidkrytti konstytutsiinoho provadzhennia u spravi za konstytutsiinym podanniam Verkhovnoho Sudu Ukrainy shchodo ofitsiinoho tlumachennia polozhen statti 9 Zakonu Ukrainy «Pro sudovyi zbir» Sprava № 2-9/2013 : Ukhvala Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 27 liutoho 2013 r. № 8–u/2013 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/ list?currDir=6955.
Published
2019-02-22
How to Cite
RadyshevskaO. (2019). Features collection of court fees in Ukraine conflict aspects of domestic legislation. Administrative Law and Process, (1(7), 185-194. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/475
Section
The general part of the administrative process