Theory and Legal Analysis of the Conceptual Apparatus of the Category of ‘Default’ as an Object of Appeal on the Stage of Preliminary Investigation under the new CPC of Ukraine

  • Yaroslav Melnyk Private higher educational institution "Finance and Law College"
  • Inna Yelchukova Highest specialized court of Ukraine for the consideration of civil and criminal cases
Keywords: appeal the default, subject of office, court

Abstract

The article is devoted to the research of problem and filling of the blanks of some theoretical and practical questions of appealing the defaulf of the subjects of office in the criminal proceedings.

References

Bezdiialnist [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://ukrslov.com/orfografichnyy_slovnyk_ukrajinskoji_movy/page/bezdiyalnist.8394.

Bezdiialnyi [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://ukrslov.com/ukrajinsko_rosiyskyy_slovnyk/page/bezdiyalnist.1588/.

Bezdiialnist [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://uk.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#.D0.97.D0.BD.D0.B0.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D1.8F.

Informatsiinyi lyst plenumu Vyshchoho spetsializovanoho sudu Ukrainy z rozghliadu tsyvilnykh i kryminalnykh sprav vid 28 sichnia 2013 roku № 24-152/0/4-13 // Postanovy plenumu Vyshchoho spetsializovanoho sudu Ukrainy z rozghliadu tsyvilnykh i kryminalnykh sprav (2011–2013). Pravovi vysnovky u tsyvilnykh spravakh / uporiad. D. D. Luspenyk, O. O. Tkachuk. : TOV «Soiuz yurystiv Ukrainy». – 2013. – S. 419–466.

Informatsiinyi lyst sudovoi palaty u tsyvilnykh spravakh Vyshchoho spetsializovanoho sudu Ukrainy z rozghliadu tsyvilnykh i kryminalnykh sprav vid 13 liutoho 2012 roku // Postanovy plenumu Vyshchoho spetsializovanoho sudu Ukrainy z rozghliadu tsyvilnykh i kryminalnykh sprav (2011–2013). Pravovi vysnovky u tsyvilnykh spravakh / uporiad. D. D. Luspenyk, O. O. Tkachuk. : TOV «Soiuz yurystiv Ukrainy». – 2013. – S. 321–323.

Ihonin R. V. Orhanizatsiino-pravovi zasady diialnosti sub’iektiv vykonavchoho provadzhennia: dys. . kand. yuryd. nauk: 12.00.07 / Ihonin R. V. ; Natsionalna akademiia derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy. – Irpin, 2007. – 211 s.

Konstytutsiia Ukrainy: Verkhovna Rada Ukrainy; Konstytutsiia, Zakon vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96-VR [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Kryvenko V. V. Do pytannia pro Prysiahu derzhavnoho sluzhbovtsia ta prypynennia derzhavnoi sluzhby za yii porushennia / Kryvenko V. V., Konstantnyi O. V. // Visnyk Verkhovnoho Sudu Ukrainy. – № 8 (156)`. – 2013. – S. 30–35.

Maliarenko V. T. Perebudova kryminalnoho protsesu Ukrainy v konteksti yevropeiskykh standartiv : monohrafiia / Maliarenko V. T. – K.: Yurinkom Inter, 2005. – 512 s.

Teoriia derzhavy i prava. Derzhavnyi ispyt / [Oborotov Yu. M., Krestovska N. M., Kryzhanivskyi A. F. Matvieieva L. H. ]. – Kharkiv: Odissei, 2010. – 256 s.

Opalev R. O. Otsenochnыe poniatyia v arbytrazhnom y hrazhdanskom protsessualnom prave / R. O. Opalev. – M.: Volters Kluver, 2008. – 248 s.

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam Verkhovnoho Sudu Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen chastyny tretoi st. 120, chastyny shostoi st. 234, chastyny tretoi st. 236 KPK Ukrainy (sprava pro rozghliad sudom okremykh postanov slidchoho i prokurora) vid 30.01.2003 r. № 3 – rp/2003. Konstytutsiinyi Sud Ukrainy: Rishennia. Vysnovky. 2002–2003. Kn. 4. – K.: Yurinkom Inter, 2004. – 584 s.

Sovetskyi эntsyklopedycheskyi slovar / hl. red. A. M. Prokhorov. 2-e yzd. – M.: Sov. Эntsyklopedyia, 1982. – 1600 s.

Shtohun S. H. Problemy sudovoho oskarzhennia rishen, dii chy bezdiialnosti sub’iektiv vladnykh povnovazhen u spravakh pro administratyvni pravoporushennia. / S. H. Shtohun // Advokat. – 2007. – № 2. – S. 17–19.

Yurydychna entsyklopediia: V 6 tt. / redkol.: Yu. S. Shemshuchenko (holova red-kol.) ta in. – K.: «Ukr.entsykl.», 1998 – T. 1: A–H. – 1998. – 672 s.
Published
2019-02-22
How to Cite
MelnykY., & YelchukovaI. (2019). Theory and Legal Analysis of the Conceptual Apparatus of the Category of ‘Default’ as an Object of Appeal on the Stage of Preliminary Investigation under the new CPC of Ukraine. Administrative Law and Process, (1(7), 166-174. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/472
Section
The general part of the administrative process