Banking Reserved System as a Subject for Legal Research

  • Nataliia Kravchenko National University of Kyiv-Mohyla Academy
Keywords: bank reserves, reserves, golden reserve funds, the financial

Abstract

The article outlines the research areas of bank reserves as funds of money of the banking system and determines the elements of their financial and legal regime.

References

Alekseeva D. H. Bankovskaia bezopasnost: pravovыe problemы : avtoref. dyss. na soyskanye uchenoi stepeny dokt. yuryd. nauk: spets. 12.00.03 «Hrazhdanskoe pravo; predprynymatelskoe pravo; semeinoe pravo; mezhdunarodnoe chastnoe pravo» / D. H. Alekseeva. – M., 2011. – 58 s.

Alekseev S. S. Teoryia prava / S. S. Alekseev. – M.: Yzd-vo BEK, 1995. – 320 s.

Bielinskyi D. O. Pro finansy yak systemne poniattia / D. O. Bielinskyi // Pravo i suspilstvo. – 2011. – № 4. – S. 55–59.

Bolshoi эkonomycheskyi slovar. – M.: Knyzhnыi myr, 1999. – 623 s.

Vasylyk O. D. Teoriia finansiv : pidruchnyk / O. D. Vasylyk. – K.: NIOS. – 2003. – 416 s.

Voronova L. K. Fynansovoe pravo : ucheb. posobye dlia studentov yuryd. vuzov y fakultetov / L. K. Voronova, N. P. Kucheriavenko. – Kh.: Lehas, 2003. – 360 s.

Voronova L. K. Finansove pravo Ukrainy : pidruchnyk / L. K. Voronova – K.: Pretsedent; Moia knyha, 2007. – 448 s.

Vstup do pravovykh system / za zah. red. O. V. Zaichuka, N. M. Onyshchenko : monohrafiia. – K.: Vydavnytstvo «Iurydychna dumka», 2006. – 432 s.

Hetmantsev D. O. Bankivske pravo Ukrainy / D. O. Hetmantsev, N. H. Shuklina. – K.: Tsentr uchbovoi literatury, 2007. – 344 s.

Horbunova O. N. Fynansovoe pravo y fynansovыi monytorynh v sovremennoi Rossyy / O. N. Horbunova. – M.: OOO «Profobrazovanye», 2003.– 83 s.

Hrazhdanskyi kodeks Frantsyy (Kodeks Napoleona) / per. s frants. V. Zakhvataev. – K.: Ystyna, 2006. – 1008 s.

Hracheva E. Yu. Fynansovoe pravo : uchebnyk. – 2-e yzd., pererab. y dop. // Hracheva E. Yu., Sokolova Э. D. – M.: Yurystъ, 2005. – 350 s.

Hracheva E. Yu. Kommentaryi k dyssertatsyonnыm yssledovanyiam po fynansovomu pravu / E. Yu. Hracheva, D. M. Shchetsyn. – M.: Statut, 2009. – 1055 s.

Karlin M. I. Finansova systema Ukrainy : navch. posib. / M. I. Karlin . – K.: Znannia, 2007. – 324 s.

Kravchenko N. H. Bankivski rezervy: ekonomichna sut ta pravova pryroda // Naukovi zapysky / N. H. Kravchenko. – K.: Vydav. dim «KM Akademiia», 2006. – T. 53: Yurydychni nauky. – S. 147–155.

Nechai A. A. Problemy pravovoho rehuliuvannia publichnykh finansiv ta publichnykh vydatkiv : monohrafiia / A. A. Nechai. – Chernivtsi: «Ruta», 2004.– 264 s.

Orliuk O. P. Bankivska systema Ukrainy. Pravovi zasady orhanizatsii / O. P. Orliuk. – K.: Yurinkom Inter, 2003. – 240 s.

Parыhyna V. A. Fynansovoe pravo v skhemakh s kommentaryiamy : ucheb. posobye / V. A. Parыhyna , A. A. Tedeev . – M.: Yzd.-vo Эksmo, 2005. – 272 s.

Pykhtyn S. V. Pravovaia pryroda lytsenzyrovanyia bankovskoi deiatelnosty / S. V. Pykhtyn // Bankovskoe pravo. – 2003. – № 4. – S. 3–9.

Tosunian H. A. Bankovskoe pravo Rossyiskoi Federatsyy. Obshchaia chast : uchebnyk / pod obshch. red. akad. B. N. Topornyna / H. A. Tosunian, A. Yu. Vykulyn, . M. Эkmalian. – M.: Yurystъ, 2002. – 448 s.

Unyversalnыi эkonomycheskyi slovar. Menedzhment, marketynh, restrukturyzatsiia. – K., 1999. – 392 s.

Finansove pravo: pidruchnyk / vidp. red. Hetmanets O. P. – Kh.: Espada, 2008. – 416 s.

Fynansovoe pravo Rossyiskoi federatsyy : uchebnyk / otv. red. M. V. Karaseva. – M.: Yurystъ, 2002. – 576 s.

Fynansы, denezhnoe obrashchenye. Kredyt : uchebnyk dlia vuzov / pod red. prof. H. B. Poliaka. – M.: YuNYTY-DANA, 2-e yzd., 2001. – 512 s.

Yurydychna entsyklopediia : v 6 t. / redkol.: Yu. S. Shemshuchenko (holova red.kol.) ta in. – K.: «Ukr. entsykl.», 1998, T. 5: P-S. – 2003. – 736 s.
Published
2019-02-22
How to Cite
KravchenkoN. (2019). Banking Reserved System as a Subject for Legal Research. Administrative Law and Process, (1(7), 121-132. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/467
Section
Special administrative law