Material Components of the Budget Law: a Theoretical Approach

  • Svitlana Nishchymna Chernihiv State Institute of Economics and Management
Keywords: budget law, budget system, budgetary order

Abstract

The article examines the material components of the budget law. It studies the scientific approaches to the definition of the terms of a ‘budget system’ and a ‘budget order’. The author also highlights the problem of politicization of the budget law.

References

Pro biudzhetnu systemu Ukrainy: Zakon Ukrainy № 512 vid 5 hrudnia 1990 r. // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 1991. – № 1. – St. 42.

Vakariuk L. V. Instytuty biudzhetnoho prava yak pidhaluzi finansovoho prava : dys... kand. yuryd. nauk: 12.00.07 / L. V. Vakariuk. – K., 2009. – 210 s.

Finansove pravo : pidruchnyk / [Alisov Ye. O., Voronova L. K., Kadkalenko S. T. ta in.] ; kerivnyk avt. kolektyvu i vidp. red. L. K. Voronova. – Kh.: Firma «Konsum», 1998. – 496 s.

Bilyk V. V. Poniattia i katehorii biudzhetnoho prava [Tekst] : dys. ... kand. yuryd. nauk : 12.00.07 / V. V. Bilyk. – K., 2010. – 201 s.

Drozdovska O. S. Biudzhetnyi ustrii derzhavy ta osoblyvosti yoho formuvannia v Ukraini : avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk: 08.04.01 / O. S. Drozdovska. – K., 2005. – 19 s.

Biudzhetnoe pravo : uch. posobye dlia vuzov / pod red. A. M. Nykytyna. – M.: YuNYTY-Dana: Zakon y pravo, 2001. – 436 s.

Krovyna Yu. A. Biudzhetnoe pravo y rossyiskyi federalyzm / Krovyna Yu. A. ; pod red. prof. N.Y. Khymychevoi / Yu. A. Krokhyna. – M.: Yzdatelstvo NORMA, 2001. – 352 s.

Fynansovoe pravo : uchebnyk / [Artemov N. M., Horbunova O. N., Denysova Y. H., Zhdanov A. A. y dr.] ; pod red. O. N. Horbunovoi. – M.: Yurystъ, 1996. – 399 c.

Krovyna Yu. A. Fynansovoe pravo Rossyy : uchebnyk dlia vuzov / Yu. A. Krokhyna. – M. : Yzd-vo NORMA, 2004. – 704 s.

Aleksandrov A. M. Fynansы sotsyalyzma / A. M. Aleksandrov, Э. A. Voznesenskyi. – M.: Yzd-vo «Fynansы», 1979. – 336 s.

Biudzhetnaia systema Rossyy : uchebnyk / [A. A. Astakhov, L. A. Vafyna y dr.] ; pod red. H. B. Poliaka. – M.: YuNYTY, 2001. – 540 s.

Sydorova N. V. Teoretychni osnovy biudzhetnoho prava / N. V. Sydorova. – Kharkiv: «Biznes-Inform», 1998. – 236 s.

Vasylyk O. D. Derzhavni finansy Ukrainy : pidruchnyk / O. D. Vasylyk, K. V. Pavliuk. – K.: Tsentr navchal. l-ry, 2003. – 608 s.

Valt L. O. Sootnoshenye strukturы y эlementov / L. O. Valt // Voprosы fylosofyy. – 1963. – № 5. – S. 44-53.

Vynohrai Э. H. Osnovы obshchei teoryy system / nauchn. red. V. A. Dmytrenko. – Kemerovo: Kem. TYPP, 1993.– 339 s.

Teoryia hosudarstva y prava. Kurs lektsyi / pod red. N. Y. Matuzova y A. V. Malko. – M: Yurystъ, 1997. – 672 s.

Blazhevych V. Zbalansuvannia mistsevykh biudzhetiv ta rol mizhbiudzhetnykh vidnosyn u vyrivniuvanni mistsevykh (miskykh) biudzhetiv / V. Blazhevych // Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. – 2003. – № 2. – S. 69-72.

Upravlinnia derzhavnym biudzhetom Ukrainy : pidruchnyk / kolektyv avtoriv. – K.: Zovnishnia torhivlia, 2010. – 816 s.

Muzyka-Stefanchuk O. A. Finansovo-pravova osnova mistsevoho samovriaduvannia v zarubizhnykh krainakh : navchalnyi posibnyk / O. A. Muzyka-Stefanchuk – K.: Pravova yednist, 2009. – 224 s.

Sheveleva N. A. Biudzhetnaia systema Rossyy (problemы pravovoho rehulyrovanyia v peryod yntensyvnыkh reform): dyss. … dokt. yuryd. nauk: 12.00.14 / N. A. Sheveleva. – S.-Pb., 2005. – 426 c.
Published
2019-02-22
How to Cite
NishchymnaS. (2019). Material Components of the Budget Law: a Theoretical Approach. Administrative Law and Process, (1(7), 114-120. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/466
Section
Special administrative law