Collective Agreements as a Mechanism of Administrative and Legal Assertion of the Local Community Interests within the Ambit of Mineral Resources Usage

  • Uliana Bobko Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Keywords: administrative and legal protection, production-sharing agreement, territorial community, collective agreement

Abstract

The article examines the elements of the mechanism of administrative and legal assertion of the local community interests within the ambit of mineral resources usage. It analyzes the existing condition abidance of the rights and interests of local communities in the use of mineral resources within the production sharing agreements; considers the appropriateness of drawing up the collective agreements between the investor and the local community, the priority task of which is to protect the interests of the local community; proposes a number of tasks for the public authorities to ensure the efficiency of the administrative and legal mechanism for assertion the interests of the local communities in the use of mineral resources.

References

Kolpakov V. K. Administratyvne pravo Ukrainy : pidruchnyk / V. K. Kolpakov, O. V. Kuzmenko. – K. : Yurinkom Inter, 2003. –544 s.

Aver’ianov V., Andriiko O., Poliukhovych V. Akademichni doslidzhennia problem derzhavnoho upravlinnia ta administratyvnoho prava: rezultaty i perspektyvy // Yurydychnyy̆ zhurnal. – 2004. – № 5. – S. 180 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://justinian.com.ua/ article.php?id=1191

Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini : Zakon Ukrainy № 280/97-VR vid 21 travnia 1997 r. // Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR). – 1997. – № 24. – S. 170.

Orzykh M. Rehyonalyzm v Ukrayne: krytycheskyi analyz sovremennoi sytuatsyy / M. Orzykh // Yurydycheskyi vestnyk. – 1996. – № 4. – S. 64.

Orzikh M. Kontseptsiia pravovoho statusu samovriadnykh terytorii i orhaniv mistsevoho samovriaduvannia / M. Orkhiz // Mistseve ta rehionalne samovriaduvannia Ukrainy. – Vyp. 1–2(10–11). – K., 1995. – S. 67.

Baimuratov M. A. Evropeiskye standartы lokalnoi demokratyy y mestnoe samoupravlenye v Ukrayne / M. A. Baimuratov – Kh., 2000. – S. 8.

Zahalna teoriia derzhavy ta prava / za red. M. V. Tsvika, V. D. Tkachenka, O. V. Petryshyna. – Kh. : Pravo, 2002. – 427 s.

Administratyvne pravo Ukrainy : pidruchnyk / [Bandurka O. M., Buhaichuk K. L., Dzhahupov H. V. ta in.] ; za red. O. M. Bandurky. – Kh. : Vyd-vo Nats. un-tu vnutr. sprav, 2004. – 480 s.

Pro uhody pro rozpodil produktsii: Zakon Ukrainy vid 14 veresnia 1999 r. // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). – 1999. – № 44. – St. 391.

Teel J. International Environmental Impact Assessment: A Case Study in Implementation / Julie Teel //31 Environmental Law Reporter 10291.-2001y.

Pro poriadok povidomnoi reiestratsii haluzevykh (mizhhaluzevykh) i terytorialnykh uhod, kolektyvnykh dohovoriv: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy № 115 vid 13 liutoho 2013 r. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/115-2013-p.

Administratyvne pravo Ukrainy : pidruchnyk / [Iu. P. Bytiak, V. V. Bohutskyi, V. M. Harashchuk ta in.] ; za red. Yu. P. Bytiaka. – Kh. : Pravo, 2001. – 528 s.

Pro okhoronu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha : Zakon Ukrainy № 1264-XII vid 25 chervnia 1991 r. // Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR). – 1991. – № 41. – S. 546.

Pro ratyfikatsiiu Konventsii pro dostup do informatsii, uchast hromadskosti v protsesi pryiniattia rishen ta dostup do pravosuddia z pytan, shcho stosuiutsia dovkillia: Zakon Ukrainy № 832-XIV vid 6 lypnia 1999 r. // Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR). – 1999. – № 34. – S. 296.

Administratyvne pravo Ukrainy : navch. posib.: [u 2-kh t.] Zah. admin. pravo. – T. 1. / [Halunko V. V., Olefir V. I., Pykhtin M. P. ta in.] ; za zah. red. V. V. Halunka. – Kherson : KhMT, 2011. – 320 s.

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo optymizatsii povnovazhen orhaniv vykonavchoi vlady u sferi ekolohii ta pryrodnykh resursiv, u tomu chysli na mistsevomu rivni: Zakon Ukrainy № 5456-VI vid 16 zhovtnia 2012 r. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5456-17.

Pervaia skvazhyna «Shell» v Ukrayne po dobыche slantsevoho haza dolzhna proity audyt [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://news.finance.ua/ru/~/1/0/all/2013/03/08/297799.

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy (shchodo pohodzhennia korystuvannia nadramy) : Proekt Zakonu № 2438a vid 27 chervnia 2013 r. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=47654.
Published
2019-02-22
How to Cite
BobkoU. (2019). Collective Agreements as a Mechanism of Administrative and Legal Assertion of the Local Community Interests within the Ambit of Mineral Resources Usage. Administrative Law and Process, (1(7), 104-113. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/465
Section
Special administrative law