To the Problem concerning the Types of Legal Grounds of Administration of the State-Owned Property Objects in Ukraine

  • Viktoriia Dzharty Taras Shevchenko National University of Kyiv
Keywords: legal grounds, regulatory act, legislation, administration, objects of the state-owned property

Abstract

An attempt is made to analyze the system and types of legal grounds of administration of the state-owned property objects in Ukraine . The author has established the essence of such categories as «legal grounds», «regulatory acts», «legislation». Necessity to break the theory of legal positivism while determining the types of legal regulation of social relations is proved. A reasonable idea is proved to refer to the types of legal grounds of administration of the state-owned property objects in Ukraine Constitution, statutes of Ukraine, by-laws, program documents of the subjects of public administration, judicial decisions, customs, legal doctrine, general principles of law.

References

Rabinovych P. M. Osnovy zahalnoi teorii prava ta derzhavy / P. M. Rabinovych : navch. posib. Vyd. 6-e – X. : Konsum, 2002. – 160 s.

Admynystratyvnoe pravo Ukraynы: [uchebnyk dlia studentov vыssh. ucheb, zavedenyi yuryd. spets.]. – 2-e yzd., pererab. y dop. / [Iu. P. Bytiak, V. V. Bohutskyi, V. N. Harashchuk y dr.] ; pod red. prof. Yu. P. Bytiaka. – Kh.: Pravo, 2003. – 576 s.

Kurs administratyvnoho prava Ukrainy : pidruchnyk / [V. K. Kolpakov, O. V. Kuzmenko, I. D. Pastukh, V. D. Sushchenko ta in.] ; za red. V. V. Kovalenka. – K. : Yurinkom Inter, 2012. – 808 s.

Parkheta A. A. Spetsyfika zastosuvannia rishen Yevropeiskoho sudu z prav liudyny u pravovii systemi Ukrainy / A. A. Parkheta // Visnyk Vyshchoi rady yustytsii. – 2013. – № 1(13). – S. 117–133.

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam Verkhovnoho Sudu Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen statti 69 Kryminalnoho kodeksu Ukrainy (sprava pro pryznachennia sudom bilsh m’iakoho pokarannia) // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2004. – № 45. – St. 2975.

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym zvernenniam Kyivskoi miskoi rady profesiinykh spilok shchodo ofitsiinoho tlumachennia chastyny tretoi statti 21 Kodeksu zakoniv pro pratsiu Ukrainy (sprava pro tlumachennia terminu «zakonodavstvo») vid 9 lypnia 1998 r. № 12-rp/98 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 1998. – № 32. – S. 59.

Pro upravlinnia ob’iektamy derzhavnoi vlasnosti : Zakon Ukrainy vid 21 veresnia 2006 r. № 185-V // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. –2006. – № 46. – St. 456.

Okrema dumka suddi Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy Savchenka M. D. u spravi za konstytutsiinym zvernenniam Kyivskoi miskoi rady profesiinykh spilok shchodo ofitsiinoho tlumachennia chastyny tretoi statti 21 Kodeksu zakoniv pro pratsiu Ukrainy (sprava pro tlumachennia termina «zakonodavstvo») [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=8835.

Pro mizhnarodni dohovory Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 29 chervnia 2004 r. № 1906-IV // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2004. – № 50. – St. 540.

Nozdrachev A. F. Hosudarstvennoe planyrovanye y pravovoe rehulyrovanye / A. F. Nozdrachev. – M. : Эkonomyka, 1982. – 192 s.

Pflyke H. Pravovыe problemы khoziaistvennoho upravlenyia y planyrovanyia v HDR / Pflyke H. // V kn.: Planyrovanye y upravlenye narodnыm khoziaistvom v stranakh sotsyalyzma na sovremennom эtape (Pravovыe aspektы). Sborn. stat. M. : Prohress, 1976. – S. 109–187.

Sybal O. B. Teoretychne obgruntuvannia nedotsilnosti vyznannia aktiv orhaniv sudovoi vlady dzherelamy natsionalnoho prava Ukrainy / O. B. Sybal [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://intkonf.org/sibal-ob-teoretichne-obgruntuvannya-nedotsilnosti-viznannya-aktiv-organiv-sudovoyi-vladi-dzherelami-natsionalnogo-prava-ukrayini.

Mazur M. V. Sudova praktyka yak dzherelo prava: problema vyznachennia poniattia / M. V. Mazur // Forum prava. – 2011. – № 3. – S. 493–497 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-3/11mmvpvp.pdf.

Popov Yu. Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny yak perekonlyvyi pretsedent: dosvid Anhlii ta Ukrainy / Yu.Popov // Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. – 2010. – № 11. – S. 49–52.

Pro sudoustrii ta status suddiv : Zakon Ukrainy // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. –2010. – № 41–42, № 43, № 44–45. – St. 529.

Lukashuk Y. Y. Normы mezhdunarodnoho prava v mezhdunarodnoi normatyvnoi systeme / Y. Y. Lukashuk. – M. : Spark, 1997 – 322 s.

Konstantyi O. V. Praktyka Yevropeiskoho sudu z prav liudyny yak dzherelo sudovoho pravozastosuvannia Verkhovnoho Sudu Ukrainy / O. V. Konstantyi // Visnyk Verkhovnoho Sudu Ukrainy. – 2012. – № 1(137). – S. 33–36.

Pravo Evropeiskoho Soiuza : uchebnyk dlia vuzov. – 2-e yzd. / pod red. S. Yu. Kashyna. – M. : Yurystъ, 2009. – 1054 s.

Marchenko N. M. Pravo Evropeiskoho Soiuza. Voprosы ystoryy y teoryy : ucheb. posob. / M. N. Marchenko, E. M. Deriabyna. – M. : Prospekt, 2010. – 432 s.

Dudash T. Yurydychna pryroda rishen Yevropeiskoho Sudu z prav liudyny / T. Dudash // Pravo Ukrainy. – 2010. – № 2. – S. 173–179.

Zahriatskov M. Pravo zhalobы / M. Zahriatskov // Pravo y zhyzn. – 1923. – Kn. 9–10. – S. 64–82.

Ustav Orhanyzatsyy Obъedynёnnыkh Natsyi y Ustav Mezhdunarodnoho Suda : Mezhdunarodnыi dokument ot 26 yiunia 1945 h. [Эlektronnыi resurs]. – Rezhym dostupa : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_010.

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2003. – № 40–44. –St. 356.

Hospodarskyi kodeks Ukrainy // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2003. – № 18, № 19–20, № 21–22. – St. 144.

Strielnykova I. Yu. Mistse zvychaiu u suchasnomu pravi Ukrainy / I. Yu. Strielnykova, Ye. V. Pohorielov // Uchenыe zapysky Tavrycheskoho natsyonalnoho unyversyteta ym. V. Y. Vernadskoho. Seryia «Iurydycheskye nauky». – 2010. – T. 23(62). – № 2. – S. 52–56.

Sav’iak O. V. Pravovyi zvychai u systemi dzherel konstytutsiinoho prava Ukrainy: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. yuryd. nauk.: spets. 12.00.02 «Konstytutsiine pravo; munitsypalne pravo» / O. V. Sav’iak. – K., 2008. – 20 s.

Detterbeck S. Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungsprozessrecht / S. Detterbeck. 4. Auflage. – Verlag C. H. Beck, München, 2006.

Kurylo V. I. Pro systemu dzherel administratyvnoho prava / V. I. Kurylo // Yurydychnyi visnyk. – 2009. – № 2(11). – S. 30–33.

Pro zakhody shchodo vprovadzhennia Kontseptsii administratyvnoi reformy v Ukraini : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 22 lypnia 1998 r. № 810/98 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 1999. – № 21. – S. 32.

Pro Fond derzhavnoho maina Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 9 hrudnia 2011 r. № 4107-VI // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2012. – № 2. – S. 50.

Karmalita M. V. Pravova doktryna – dzherelo (forma) prava: dys. … kand. yuryd. nauk : 12.00.01 / Mariia Volodymyrivna Karmalita. – K., 2011. – 199 s.

Kutsevych M. Mistse doktryny u systemi dzherel kryminalnoho prava / M. Kutsevych // Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. Tarasa Shevchenka. Yurydychni nauky. – 2011. – Vyp. 86. – S. 71–73.

Vasyliev S. V. Pravova doktryna – dzherelo protsesualnoho prava / S. V. Vasyliev // Aktualni pytannia innovatsiinoho rozvytku : naukovo-praktychnyi zhurnal. – 2012. – № 2. – S. 70–76.

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym zvernenniam hromadianyna Bahinskoho Artema Oleksandrovycha shchodo ofitsiinoho tlumachennia polozhen chastyny pershoi statti 14-1 Kodeksu Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia (sprava pro administratyvnu vidpovidalnist u sferi zabezpechennia bezpeky dorozhnoho rukhu) vid 22 hrudnia 2010 r. № 23-rp/2010 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2010. – № 101. – St. 3639.

Korchevna L. O. Doktryna yak dzherelo prava / L. O. Korchevna // Yurydychna Ukraina. – 2004. – № 11. – S. 4–7.

Pryntsyp verkhovenstva prava: problemy teorii ta praktyky : monohrafiia : [u dvokh knyhakh] / za zah. red. Yu. S. Shemshuchenka; [red. kol.: Yu. S. Shemshuchenko (holova) ta in.] / Kn. 1-sha: Verkhovenstvo prava yak pryntsyp pravovoi systemy: problemy teorii / vidp. red. N. M. Onishchenko. – K.: Vydavnytstvo «Iurydychna dumka», 2008. – 344 s.
Published
2019-02-22
How to Cite
DzhartyV. (2019). To the Problem concerning the Types of Legal Grounds of Administration of the State-Owned Property Objects in Ukraine. Administrative Law and Process, (1(7), 90-103. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/464
Section
Special administrative law