Legal regulation of the monopolies protected by the competition law

  • Yevhen Bobonych Taras Shevchenko National University of Kyiv
Keywords: competition, exclusive rights, monopoly

Abstract

The article is dedicated to the analysis of the essence and content of the category Monopoly, protected by the competition law. The indicated task has been viewed through the prism of the state protected monopoly type’s analysis. The legal platform regulations of the governmental, natural and temporal monopolies on exclusive rights have been analyzed. Special attention has been given to the improvement of the legal mechanism of the temporal monopoly defense on the objects of the intellectual property.

References

Lysenko K. A. Pravovoe rehulyrovanye konkurentsyy y monopolyy v Rossyiskoi Federatsyy : kurs lektsyi / Lysenko K. A., Tsyndelyany Y. A., Badmaev B. H. ; pod red. S. V. Zapolskoho. – M.: Rossyiskaia akademyia pravosudyia; Statut, 2010. – 414 s.

Pro zakhyst ekonomichnoi konkurentsii : Zakon Ukrainy vid 11 sichnia 2001 r. № 2210-III // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). – 2001. – № 12. – St. 64 .

Totev K. Yu. Konkurentnoe pravo: Pravovoe rehulyrovanye deiatelnosty subъektov konkurentsyy y monopolyi : ucheb. dlia vuzov. 2-e yzd., pererab. y dop. / Totev K. Yu. – M., 2003.

Hospodarskyi kodeks Ukrainy : vid 16 sichnia 2003 r. № 436-IV // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). – 2003. – №№ 18, 19–20, 21–22.

Pro pryrodni monopolii : Zakon Ukrainy vid 20 kvitnia 2000 r. № 1682-III // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). – 2000. –№ 30. – St. 238 .

Udalov T. H. Konkurentne pravo : navch. posib. / Udalov T. H. – K.: Shkola, 2004. – 496 s.

Pro zakhyst vid nedobrosovisnoi konkurentsii : Zakon Ukrainy vid 7 chervnia 1996 r. № 236/96-VR // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). – 1996. – № 36. – St. 164.
Published
2019-02-22
How to Cite
BobonychY. (2019). Legal regulation of the monopolies protected by the competition law. Administrative Law and Process, (1(7), 82-89. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/463
Section
Special administrative law