Role of Judicial Self-Administration in Securing Effective Proceedings

  • Oksana Ulianovska Institute of Law and Public Relations of the Open International University of Human Development "Ukraine"
Keywords: self-administration, judicial self – administration, forms of judicial self-administartion, Judicial Council, the Congress of Judges, empowerment, characteristics

Abstract

The article deals with understanding of the essence of the category «Judicial Self- Administration» and its characteristics, based on the scholar studies. the positions of scientists studied. Author provides her own definition of the category «Judicial Self-Administration» through the prism of the Institute delegation

References

Melnyk M. «Oleksandr Volkov proty Ukrainy» : Dolenosne rishennia ta nekvaplyve vykonannia / M. Melnyk // Dzerkalo tyzhnia Ukrainy. – № 31. – 30 serpnia 2013 r. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://gazeta.dt.ua/LAW/oleksandr-volkov-proti-ukrayini-dolenosnerishennya-ta-nekvaplive-vikonannya-html.

Pysarev O. Dva roky tomu suddivske samovriaduvannia pochalo pratsiuvaty za novymy pravylamy / O. Pysarev // Zakon i Biznes. – № 35(1074). – 29 serpnia – 7 veresnia 2012 r. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zib.com.ua/ua/11313-suddivske_samovryaduvannya_pochalo_pracyuvati_za_novimi_prav.html.

Koliushko I. Konstytutsiini zminy: zahrozy nezalezhnosti sudu i yak yikh ne dopustyty / I. Koliushko, R. Kuibida // Dzerkalo tyzhnia Ukrainy. – № 25. –5 lypnia 2013 r. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://gazeta.dt.ua/LAW/konstituciyni-zmini-zagrozi-nezalezhnostisudu-i-yak-yih-ne-dopustiti-html.

Samovriaduvánnia [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://uk.wikipedia.org/wiki.

Tsvyk M. V. Teoryia sotsyalystycheskoi demokratyy (hosudarstvenno-pravovыe aspektы) / M. V. Tsvyk. – K.: Vyshcha shkola, 1986. – 160 s.

Bednyi O. I. Orhanizatsiino-pravovi osnovy prokhodzhennia sluzhby v orhanakh mistsevoho samovriaduvannia : dys. ... kand.. yuryd. nauk : 12.00.07 / Bednyi Oleh Ihorovych. – O., 2003. – 175 s.

Konstytutsiine pravo Ukrainy / za red. Yu. M. Todyky, V. S. Zhuravskoho. – K.: Vydavnychyi Dim «In Yure», 2002. – 544 s.

Pro vriaduvannia [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: Coop.governance.org.ua/?page_id=5.

Shtohun S. Suddivske samovriaduvannia yak konstytutsiina harantiia nezalezhnosti ta nedotorkanosti suddiv / S. Shtohun // Pravo Ukrainy. – 2004. – № 6. – S. 18–20.

Pro sudoustrii i status suddiv : Zakon Ukrainy vid 7 lypnia 2010 r. № 2453-VI [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2453-17.

Orhanizatsiia sudovoi vlady v Ukrini / za nauk. red. A. O. Selivanova. – K. : Yurinkom Inter, 2002. – 112 s.

Kryvenko V. V. Novym Zakonom Ukrainy «Pro sudovyi ustrii» maie buty vyznacheno pravovi zasady diialnosti orhaniv suddivskoho samovriaduvannia / V. V. Kryvenko // Visnyk Verkhovnoho Sudu Ukrainy. – 2000. – № 2. – S. 2–3.

Kontseptsii rozvytku pravosuddia v Ukraini: proekt [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.pravo.org.ua/files/Sud/Reforma/Koncepc_rozv_pravosud_ 230905.pdf.

Ihonin R. V. Delehovani derzhavoiu upravlinski povnovazhennia orhanam suddivskoho samovriaduvannia : pravova pryroda ta dotsilnist nadannia / R. V. Ihonin // Chasopys Kyivskoho universytetu prava. – 2011. – № 1. – S. 116–120.

Bilova O. V. Problemy suddivskoho samovriaduvannia v Ukraini : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.10 «Sudoustrii; prokuratura ta advokatura»/ O. V. Bilova. – Kh., 2008. – 19 s.

Skvyrskyi I. O. Teoriia i praktyka hromadskoho kontroliu u publichnomu upravlinni : administratyvno-pravove doslidzhennia : monohrafiia / I. O. Skvirskyi. − Kh. : Dysa plius, 2013. − 428 s.

Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy : naukovo-praktychnyi komentar : u 2 t. / za zah. red. R. O. Kuibidy. – K. : Knyhy dlia biznesu, 2007. – T. 1. – 552 s
Published
2019-02-22
How to Cite
UlianovskaO. (2019). Role of Judicial Self-Administration in Securing Effective Proceedings. Administrative Law and Process, (1(7), 68-74. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/461
Section
General administrative law