The Cabinet of Ministers of Ukraine as a subject of the state's foreign policy: theoretical and practical problems

  • Olha Sovhyria Taras Shevchenko National University of Kyiv
Keywords: Cabinet of Ministers of Ukraine, foreign policy, President of Ukraine

Abstract

This article seeks to explore a range of theoretical and practical issues related to the participation of the highest body of executive power of Ukraine in foreign affairs. In particular, the author sheds light on the problems of legal regulation of the foregoing issues and outlines proposals on how to overcome them. There is likewise a need to seek for Constotutional mechanisms in order to balance the relationships between Government and the President on the long-term and high profile foreign policy issues.

References

Shamraieva V. M. Vplyv hromadskosti na vyroblennia ta realizatsiiu zovnishnoi polityky derzhavy: dosvid SShA / V. M. Shamraieva // Ukr. akademiia derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy. – K., 2001. – 195 ark. Haluz nauky «Derzhavne upravlinnia»: istoriia, teoriia, vprovadzhennia: materialy nauk.-prakt. konf. Za mizhnar. uchastiu, Kyiv, 28 trav. 2010 r. : u 2 t. / za zah. red. Yu. V. Kovbasiuka, V. P. Troshchynskoho, S. V. Zahorodniuka. – K. : NADU, 2010. – T. 1. – S. 150-151.

Dakhovoi I. I. Konstytutsiino-pravovyi status uriadu v zarubizhnykh krainakh: porivnialno-pravovyi aspekt: dys. ...kandydata yuryd. nauk : 12.00.02 / Dakhova Iryna Ivanivna. – Kh., 2006. – 194 s.

Barabash Yu. Problemy vzaiemodii Prezydenta ta Uriadu v mekhanizmi zdiisnennia zovnishnoi polityky v Ukraini: konstytutsiino-pravovyi analiz / Yu.Barabash // Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy. –2007. – №1(48). – S. 75-85.

Makarenko O. H. Konstytutsiino-pravovyi mekhanizm zdiisnennia zovnishnikh znosyn Ukrainy : avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.02 «Konstytutsiine pravo; munitsypalne pravo» / O. H. Makarenko. – K., 2009. – 20 s.; Makarenko O. Rol Kabinetu Ministriv Ukrainy u konstytutsiino-pravovomu mekhanizmi zdiisnennia zovnishnoi polityky / O. Makarenko // Pravo Ukrainy. – 2007. – № 9. – S. 8-12.

Rozvytok publichnoho prava v Ukraini (dopovid za 2007-2008 roky) / [za zah. red. N. V. Aleksandrovoi, I. B. Koliushka]. – K.: Konus-Iu, 2009. – 584 s.

Kolesnykov E. V. Ukaz Prezydenta kak ystochnyk konstytutsyonnoho prava Rossyy / E. V. Kolesnykov // Konstytutsyonnoe razvytye Rossyy : mezhvuz. nauch. sb. – Vыp. 2. – Saratov, 1996. – S. 12-18.

Yevhenieva A. Vzaiemodiia parlamentu i uriadu v parlamentskykh respublikakh / Yevhenieva A., Kovryzhenko D. // Parlament. – 2004. – № 8. – S. 2-17.

Marchenko V. V. Konstytutsiino-pravovyi status uriadu v krainakh YeS (na prykladi Frantsii, Federatyvnoi Respubliky Nimechchyny, Ispanii) : avtoref. dys. Na zdobuttia nauk. stupenia. kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.02 «Konstytutsiine pravo» / V. V. Marchenko. – Kharkiv, 2008. – 19 s.

Protasova V. Ye Parlamentsko-pre-zydentska respublika: sutnist, osoblyvosti, riznovydy: avtoref. dys. ... kandydata yuryd. nauk : spets. 12.00.01 «Teoriia ta istoriia derzhavy i prava; istoriia politychnykh i pravovykh vchen» / V. Ye. Protasova. – Kh., 2008. – 20 s.

Vodianytskaia E. A. Konstytutsyonno-pravovoi mekhanyzm vneshnei polytyky Avstryiskoi respublyky: avtoref. dyss. na soyskanye nauchn. stepeny. kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.02 «Konstytutsyonnoe pravo; Munytsypalnoe pravo» / E. A. Vodianytskaia – Moskva, 2011 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.mgimo.ru/files2/y03_2011/183204/autoref_vodyanitskaya.doc.
Published
2019-02-22
How to Cite
SovhyriaO. (2019). The Cabinet of Ministers of Ukraine as a subject of the state’s foreign policy: theoretical and practical problems. Administrative Law and Process, (1(7), 52-59. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/459
Section
General administrative law