Problem Issues of the Organizational Support of the Higher Specialized Court

  • Svitlana Hlushchenko Yaroslav Mudryi National Law University
Keywords: organizational support, state management functions, the Higher Specialized Court, court staff, president of a Higher Specialized Court, court administrator

Abstract

On the basis of the analysis of scientific views concerning the essence of organizational support of judicial bodies and normative provisions of legislative acts in the sphere of organizational support of judicial proceedings administering in Ukraine, the article deals with investigation of theoretical and practical aspects of the organizational support of the Higher Specialized Court. The author reveals particular problems of organizational support of the Higher Specialized Court in the context of realization of state management functions by the president and administrator of the Higher Specialized Court. The author provides justification of a range of his proposals as for clarification and differentiation of authorities of president and administrator of the Higher Specialized Court.

References

Kyryliuk R. I. Pro sutnist katehorii «orhanizatsiine zabezpechennia» shchodo diialnosti sudiv / R. I. Kyryliuk // Publichne pravo. – 2012. – № 2. – S. 42–48.

Khlyvniuk A. M. Pravovyi status Derzhavnoi sudovoi administratsii Ukrainy : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. Stupenia kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.10 «Sudoustrii; prokuratura ta advokatura» / A. M. Khlyvniuk. – K., 2009. – 22 s.

Stryzhak A. A. Derzhavne upravlinnia zabezpechennia diialnosti sudiv zahalnoi yurysdyktsii: dys… kand. yuryd. nauk: 12.00.07 / Stryzhak Andrii Andriiovych. – K., 2005. – 184 s.

Krasnoborov O. V. Administratyvno-pravovyi status Derzhavnoi sudovoi administratsii Ukrainy : dys… kand. yuryd. nauk : 12.00.07 / Krasnoborov Oleksandr Valeriiovych. – Kh., 2010. – 209 s.

Bryntsev V. D. Stanovlennia pravovoi derzhavy: vtilennia u natsionalnu model orhanizatsiinoho zabezpechennia sudovoi vlady : monohrafiia / V. D. Bryntsev. – Kh.: Pravo, 2010. – 464 s.

Borko A. L. Orhanizatsiino-pravove zabezpechennia diialnosti administratyvnykh sudiv Ukrainy: dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.07 / A. L. Borko. – L., 2009. – 220 s.

Velykyi yurydychnyi entsyklopedychnyi slovnyk / za red. akad. NAN Ukrainy Yu. S. Shemshuchenka. – K.: TOV «Vydavnytstvo «Iurydychna dumka», 2007. – 992 s.

Suchasna pravova entsyklopediia / [O. V. Zaichuk, O. L. Kopylenko, N. M. Onishchenko ta in.]; za zah. red. O. V. Zaichuka / In-t zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy. – K.: Yurinkom Inter, 2010. – 384 s.

Bolshakov A. S. Sovremennыi menedzhment: teoryia y praktyka / A. S. Bolshakov, V. Y. Mykhailov. – SPb.: Pyter, 2002. – 416 s.

Tobin R. Creating the Judicial Branch: The Unfinished Reform. – Universe, Jun 30, 2004. – Political Science. – 298 p.

Perri S. Millar. Judicial Administration in Canada. – Montreal and Kingston: McGill-Queens University Press, 1981. – 363 r.

Serdiuk V. V. Aktualni pytannia diialnosti aparativ vyshchykh spetsializovanykh sudiv u konteksti sudovoi reformy / V. V. Serdiuk // Chasopys tsyvilnoho i kryminalnoho sudochynstva. – 2011. – № 1. – S. 27–37.

Fabra M. Policies to Enhance the Quality of Justice in Europe / M. Fabra. – Paris, Edition Montehreitien, 2005. – C. 69–87.

Orhanizatsiia roboty sudu : navch. posib. [dlia stud. yuryd. spets. vyshch. navch. zakl.] / [I. Ye. Marochkin, L. M. Moskvych, O. M. Ovcharenko ta in.] ; za zah. red. I. Ye. Marochkina. – Kh.: Pravo, 2012. – 256 s.

Bryntsev V. D. Standarty pravovoi derzhavy: vtilennia dlia utverdzhennia spravedlyvoho orhanizatsiinoho zabezpechennia sudovoi vlady / V. D. Bryntsev. – Kh.: Pravo, 2010. – 464 s.

Fesenko L. I. Pravovyi status Vyshchoho spetsializovanoho sudu Ukrainy z rozghliadu tsyvilnykh i kryminalnykh sprav u systemi sudovoho ustroiu : dys… kand. yuryd. nauk: 12.00.10 / Fesenko Leonid Ivanovych. – O., 2011. – 242 s.

Kotorobai S. V. Problemna avtomatyzatsiia / S. V. Kotorobai // Yurydychna praktyka. Sudovyi vypusk. – 2011. – 26 trav.
Published
2019-02-22
How to Cite
HlushchenkoS. (2019). Problem Issues of the Organizational Support of the Higher Specialized Court. Administrative Law and Process, (1(7), 43-51. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/458
Section
General administrative law