Activity of the State Judicial Administration of Ukraine in the context of organizational security and protection of judges of court premises

  • Petro Dikhtiievskyi Taras Shevchenko National University of Kyiv
  • Viktor Surnyk Taras Shevchenko National University of Kyiv
Keywords: Protections of court premises, the State Judicial Administration of Ukraine, ensure the safety of the trial

Abstract

The article deals with place of the State Judicial Administration of Ukraine in the system of ensuring safety and protection of judges and court premises. The author carries out research on the legal regulation of the mutual action of the State Judicial Administration of Ukraine and other state authorities, who are responsible performing security functions of the state and its organs.

References

Berlach A. I. Administratyvnyi protses u yevropeiskomu vykladi: vid teorii do praktyky / A. I. Berlach // Administratyvne pravo i protses: naukovo-praktychnyi zhurnal, zasnovanyi Kyivskym natsionalnym universytetom imeni Tarasa Shevchenka. – 2013. –№ 3(5).

Dikhtiievskyi P. V. Aktualni pytannia derzhavnoho zabezpechennia bezpeky sub’iektiv kryminalno-protsesualnoi diialnosti: orhanizatsiino-pravovi zakhody / P. Dikhtiievskyi, O. Hohus // Visnyk Akademii prokuratury Ukrainy. – 2007. – № 1. – S. 71–76.

Dikhtiievskyi P. Derzhavne zabezpechennia bezpeky sub’iektiv kryminalno-protsesualnoi diialnosti: problemy vrehuliuvannia / P. Dikhtiievskyi, O. Hohus // Visnyk Akademii prokuratury Ukrainy. – 2006. – № 4. – S. 56–66.

Ermakov K. K. Vzaymodeistvye y koordynatsyia v orhanakh vnutrennykh del. Lektsyia. – M.: Akademyia MVD SSSR, 1971. – 24 s.

Zvit pro robotu Derzhavnoi sudovoi administratsii Ukrainy protiahom 2010–2012 rokiv [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://court.gov.ua/userfiles/Zvit%20DSA.pdf.

Iierusalymov I. O. Kryminalistychni aspekty zabezpechennia protsesu dokazuvannia na dosudovomu slidstvi / I. O. Iierusalymov, Zh. V. Udovenko // Materialy konf. «Aktualni problemy kryminalistyky» (Donetsk, 2 bereznia 2001 r.). – Donetsk: Donetskyi in-t vnutrishnikh sprav. – 2001. – S. 51–56.

Felyk V. Pravovi aspekty derzhavnoho upravlinnia v protsesi reformuvannia administratyvnoi diialnosti orhaniv vnutrishnikh sprav / V. Felyk // Pravo Ukrainy. – 2007. – № 8. – S. 97–101.

Shatrava S. Pravova rehlamentatsiia diialnosti sudovoi militsii v umovakh sohodennia / S. Shatrava // Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. – 2009. – № 9. – S. 48–50.
Published
2019-02-22
How to Cite
DikhtiievskyiP., & SurnykV. (2019). Activity of the State Judicial Administration of Ukraine in the context of organizational security and protection of judges of court premises. Administrative Law and Process, (1(7), 37-42. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/457
Section
General administrative law