The Public Succession: Essence, Procedure and Peculiarities

  • Volodymyr Bevzenko Taras Shevchenko National University of Kyiv
Keywords: state, authority, officer, subject of office, individual, succession, procedure, public legal relationship

Abstract

The article analyzes the peculiarities of legal regulation and the procedure of delegation of powers from one subject of office to another one. Such a procedure is proposed to be named as a ‘public succession’. The existence of the legally commitment relations between the state and the individual is first of all recognized as the basis for the emergence of the public succession. The author emphasizes on the principle fact of exercising the powers of a state by the authorized agencies and officials for the public succession’s origin.

References

Deklaratsiia pro derzhavnyi suverenitet vid 16 lypnia 1990 roku № 55-XII // Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR. − 1990. − № 31. − St. 429; Akt proholoshennia nezalezhnosti Ukrainy: Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainskoi RSR vid 24 serpnia 1991 roku № 1427-XII // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 1991. − № 38. − St. 502.

Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy vid 6 lypnia 2005 roku № 2747-IV // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. − 2005. − № 35–36, № 37. − St. 446.

Konstytutsiia Ukrainy vid 28 chervnia 1996 roku // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 1996. − № 30. − St. 141.

Case of Kress v. France (Applicationno. 39594/98): Judgment. − Strasbourg, 7 June 2001 [Elektronnyi resurs]. − Rezhym dostupu : http://echr.ketse.com/doc/39594.98-en-20010607/view/.

Postanova Khersonskoho okruzhnoho administratyvnoho sudu vid 13 chervnia 2012 roku u administratyvnii spravi № 2-a-5904/11/2170.

Pro derzhavnu reiestratsiiu rechovykh prav na nerukhome maino ta yikh obtiazhen Zakon Ukrainy vid 11 liutoho 2010 roku № 1878-VI // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2010. − № 18. − St. 549; Polozhennia pro Derzhavnu reiestratsiinu sluzhbu Ukrainy: Zatverdzheno Ukazom Prezydenta Ukrainy vid 6 kvitnia 2011 roku № 401/2011 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2011. − № 28. − St. 56; Deiaki pytannia Derzhavnoi reiestratsiinoi sluzhby: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 13 lypnia 2011 roku № 816 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. − 2011. − № 59. − St. 160.

Elystratov A. Y. Osnovnыe nachala admynystratyvnoho prava / Elystratov A. Y. − Symferopol : yz-vo «Oryhynal M», Krыmskyi yurydycheskyi instytut Kharkovskoho natsyonalnoho unyversyteta vnutrennykh del, 2007. − 512 s.

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym zvernenniam vidkrytoho aktsionernoho tovarystva «Vseukrainskyi Aktsionernyi Bank» shchodo ofitsiinoho tlumachennia polozhen punktu 22 chastyny pershoi statti 92 Konstytutsii Ukrainy, chastyn pershoi, tretoi statti 2, chastyny pershoi statti 38 Kodeksu Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia (sprava pro vidpovidalnist yurydychnykh osib) vid 30 travnia 2001 roku № 7-rp/2001 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2001. − № 24. − St. 57.

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy № 22-rp/2004 vid 24 hrudnia 2004 roku (sprava pro osoblyvosti zastosuvannia Zakonu Ukrainy «Pro vybory Prezydenta Ukrainy»; Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy № 6-rp/2001 vid 23 travnia 2001 roku (sprava shchodo konstytutsiinosti statti 2481 TsPK Ukrainy).

Pro zatverdzhennia Poriadku zdiisnennia zakhodiv, pov’iazanykh z utvorenniam, reorhanizatsiieiu abo likvidatsiieiu ministerstv, inshykh tsentralnykh orhaniv vykonavchoi vlady: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 29 zhovtnia 2011 roku № 201 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2011. − № 82. − st. 8.

Pro praktyku zastosuvannia administratyvnymy sudamy okremykh polozhen Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrainy pid chas rozghliadu administratyvnykh sprav: Postanova Plenumu Vyshchoho administratyvnoho sudu Ukrainy vid 6 bereznia 2008 roku № 2.

Pro praktyku zastosuvannia okremykh prypysiv Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrainy (za materialamy sprav, rozghlianutykh u kasatsiinomu poriadku Vyshchym administratyvnym sudom Ukrainy): Ohliadovyi lyst Vyshchoho administratyvnoho sudu Ukrainy vid 6 serpnia 2008 roku № 1367/100/13-08.

Pro Kabinet Ministriv Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 7 zhovtnia 2010 roku № 2591-VI // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2011. − № 9. − St. 58.
Published
2019-02-22
How to Cite
BevzenkoV. (2019). The Public Succession: Essence, Procedure and Peculiarities. Administrative Law and Process, (1(7), 20-36. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/455
Section
General administrative law