Functionality of the authorities in the information society

  • Yurii Demianchuk
Keywords: the newest state and the law, industrialism, globalism, texnotronical approach, postmodernism, society, national country, State Integra, nation, civilization, post-industrial society, information society, information and knowledge

Abstract

The article focuses on the essential, functional, intersystematic filling of the category power in the modern post-industrial society in which knowledge is acquired with significant new status.

References

Veber M. Polytyka kak pryzvanye y professyia / Veber M. Yzbrannыe proyzvedenyia. – M.: Prohress, 1990. – 808 s.

Novaia postyndustryalnaia volna na Zapade. Antolohyia / pod red. V. L. Ynozemtseva. – M.: Academia, 1999. – 640 s.

Kresteva A. Vlast y эlyta v obshchestve bez hrazhdanskoho obshchestva. Sotsyalnaia struktura / Kresteva A. // Sotsys. – 1996. – № 4. – S. 50–55.

Stypyn V. S. Ot fylosofyy nauky – k fylosofskoi antropolohyy. Poznaiushchee mushlenye y sotsyalnoe deistvye / Stypyn V. S. – M.: F. A. S.-medya, 2004. – 544 s.

Tolstoukhov A. V. Tvorennia ekomaibutnoho v konteksti hlobalizatsii : problemy keruvannia ta perspektyvy rozvytku : avtoref. dys. ... d-ra filosof. nauk : 09.00.09 / Tolstoukhov A. V. – K., 2004. – 35 s.

Khrestomatyia po kulturolohy : U 2 tt. / red. Y. F. Kefely, V. T. Puliaev, V. P. Salnykov, S. V. Stepanydyn. – T. 1 : Samosoznanye myrovoi kulturu. – SPb. : OOO «Yzd-vo «Petropolys», 1999. – 312 s.

Khardt M. Ymperyia / Khardt M., Nehry A. ; per. s anhl., pod red. H. V. Kamenskoi, M. S. Fetysova. – M.: Praksys, 2004. – 440 s.
Published
2019-02-22
How to Cite
DemianchukY. (2019). Functionality of the authorities in the information society. Administrative Law and Process, (1(7), 13-19. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/454