Administrative penalty for deeds of crime in the information sector. Problems of doctrine definition and legislative regulation

  • Oleh Zaiarnyi Taras Shevchenko National University of Kyiv
Keywords: administrative offence in the information sector, administrative punishable act, administrative and tort rules, information legislation, body of administrative offence

Abstract

This article examines the issue of «administrative offense in the information sector» and describes this integral feature of administrative offence in the information sector as administrative punish ability. The author identifies features of the legislative strengthening and practical applications of the administrative punish ability. Legal and functional relationship between the appropriate delicts and the administrative punishment is set.

Special attention is paid to the role of court or other subjects of public administration in admeasuring final punishment for carrying out the administrative offence in the information sector.

The ways of regulatory consolidation and practical awarding of the measure of administrative penalty for delicts in the information sector are covered in the article. The author considers the effect of the extreme necessity on administrative punishable act.

Much attention in the article is paid to legal and functional relationship between structural elements of the information sector which are illegally attacked on, and the size of the administrative penalty. The author also formulates specific proposals to improve administrative and tort legislation in the information sector. The author analyzes the problem of the expanding forms of administrative punish ability by introducing new types of administrative penalties in the legislation of Ukraine and the expansion of administrative liability of legal persons that are subjects of information activity.

References

Pro informatsiiu. Zakon Ukrainy vid 2 zhovtnia 1992 r. № 2657-KhII // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 1992. – № 48. – St. 650

Maksymov Y. V. Admynystratyvnыe nakazanyia / Y. V. Maksymov. – M.: Norma, 2009.

Savchyshkyn D. B. Admynystratyvnaia otvetstvennost v oblasty sviazy y ynformatyzatsyy : avtoref. dys. kand. yuryd. nauk / D. B. Savchyshkyn. – M., 2011. – 16 s.

Chupryna O. V. Administratyvna vidpovidalnist za porushennia prava na informatsiiu / O. V. Chupryna. – K., 2013. – 175 s.

Admynystratyvnaia otvetstvennost : uchebn.-prakt. posobye // Э. H. Lypatov, A. V. Fylatova, S. E. Channov / pod. red. S. E. Channov. – M.: Volters Kluver, 2007 [Эlektronnыi varyant]. – Rezhym dostupa : www.consultant.ru.

Kulishenko V. S. Zakhyst vid nepravomirnoho vykorystannia dilovoi reputatsii sub’iektiv hospodariuvannia u konkurentsii : dys. kand. yuryd. nauk: 12.00.04 / Kulishenko Valeriia Serhiivna. – O., 2003. – 195 s.

Savchyshkyn D. B. Ynformatsyonno-admynystratyvnoe pravonarushenye: poniatye, pryznaky, sostav / D. B. Savchyshkyn // Admynystratyvnoe y munytsypalnoe pravo. – 2011. – № 7 [Эlektronnыi varyant]. – Rezhym dostupa : //www.consultant.ru.

Polushkyn A. V. O poniatyy ynformatsyonnoho pravonarushenyia / A. V. Polushkyn // Rossyiskyi yurydycheskyi zhurnal. – 2009. – № 3. – S. 208–214.

Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia vid 7 hrudnia 1984 r. // Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR. – 1984. – № 51. – St. 1123.

Konstytutsiia Ukrainy vid 28 chervnia 1996 r. // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 1996. – № 30. – St. 141.

Pro dostup do publichnoi informatsii: Zakon Ukrainy // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). – 2011. – № 32. – St. 314.
Published
2019-02-22
How to Cite
Zaiarnyi, O. (2019). Administrative penalty for deeds of crime in the information sector. Problems of doctrine definition and legislative regulation. Administrative Law and Process, (2(8), 118-127. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/429
Section
Special administrative law