The conditions, procedure of imposing and cancelation of legal status of military situation

  • Serhii Kuznichenko Odessa State University of Internal Affairs
Keywords: legal status of military situation, basis for imposing of military situation, aggression threat, legal fixing, legal regulation

Abstract

In the paper there have been investigated the conditions and procedure of imposing and cancelation of military situation in a state, prolongation of the term and cancelation of the military situation as well as there has been analyzed the legislation fixing of the basis of this regime. The consideration of legal regulation of military situation occupies considerable place in different countries. The emphasis has been put on the issue of realization of the procedure of declaration of the regime of military situation.

References

Pro oboronu Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 6 hrudnia 1991 r. № 1932-XII // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 1992. – № 9. – St. 106.

Zyborov O. V. Ynstytut voennoho polozhenyia po rossyiskomu pravu (ystoryko-pravovoe yssledovanye) : dyss. …kand. yuryd. nauk: 12.00.11 / O. V. Zyborov. – M., 2002. – 222 s.

Konstytutsiia Ukrainy: pryiniata na p’iatii sesii Verkhovnoi Rady Ukrainy 28 chervnia 1996 r. // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2010. – № 72/1 (spets. vyp.). – St. 2598.

Pchelyntsev S. V. Pravovoe rehulyrovanye voennoho polozhenyia v Rossyiskoi Federatsyy : dys. ... kand. yuryd. nauk: 20.02.03 / S. V. Pchelyntsev. – M., 1998. – 234 s.

Pro oholoshennia nezalezhnosti Ukrainy: Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainskoi RSR vid 24 serpnia 1991 r. № 1427-KhII // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 1991. – № 38. – St. 502.

Ustav Orhanyzatsyy Obъedynennыkh Natsyi ot 24 oktiabria 1945 h. – M.: Nauka, 1991. – 36 s.

Deklaratsyia o nedopustymosty vmeshatelstva vo vnutrennye dela hosudarstv, ob ohrazhdenyy ykh nezavysymosty y suverenyteta: Pryniata Rezoliutsyei 2131 ot 21 dekabria 1965 h. na KhKh sessyy Heneralnoi Assambley OON [Эlektronnыi resurs]. – Rezhym dostupa : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_818.

Pro osnovy natsionalnoi bezpeky Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 19 chervnia 2003 r. № 964-IV // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2003. – № 39. – St. 351.

Pro pravovyi rezhym voiennoho stanu : Zakon Ukrainy vid 6 kvitnia 2000 r. № 1647-III // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2000. – № 28. – St. 224.

Diachenko Y. L. Konstytutsyonnыi rezhym voennoho polozhenyia v Rossyy (po realyzatsyy prava na yndyvydualnuiu y kollektyvnuiu samooboronu) : dyss. …kand. yuryd. nauk: 12.00.02 / Y. L. Diachenko. – Rostov-na-Donu, 2000. – 200 s.

Pro Radu natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 5 bereznia 1998 r. № 183/98-VR // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 1998. – № 35. – St. 237.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro poriadok roboty z zakonoproektamy ta in- shymy dokumentamy, shcho vnosiatsia Prezydentom Ukrainy na rozghliad Verkhovnoi Rady Ukrainy : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 30 bereznia 1995 r. № 270/95 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=270%2F95.

Pro poriadok ofitsiinoho opryliudnennia normatyvno-pravovykh aktiv ta nabrannia nymy chynnosti : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 10 chervnia 1997 r. № 503/97 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 1997. – № 24. – St. 11.

Pro informatsiiu : Zakon Ukrainy vid 2 zhovtnia 1992 r. № 2657-XII // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 1992. – № 48. – St. 650.
Published
2019-02-22
How to Cite
Kuznichenko, S. (2019). The conditions, procedure of imposing and cancelation of legal status of military situation. Administrative Law and Process, 3(Ювілейний), 253-263. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/410