Custom’s formalities: legal nature and content concept (international legal aspects)

  • Dmytro Pryimachenko Academy of Customs Service of Ukraine
  • Viktor Prokopenko National University “Odessa Academy of Law”
Keywords: customs law, customs legislation, customs formalities, customs procedures, customs clearance, customs control

Abstract

The article examines the legal nature and content of the definition «customs formalities» contained in international and legal acts (customs conventions, bilateral inter-governmental agreements between Ukraine and other countries in the field of customs) and Customs Code of Ukraine.

A large number of publications on the problems of the use of terms and concepts in customs law and customs regulations shows concern and interest of scholars and practitioners on the adaptation national customs legislation to the international standards. The aim of the publication is examination of «customs formalities» definition in international conventions, agreements and analysis of its possible application in the national customs legislation.

It is established that the customs formalities notion is standardized in international acts and determines a set of actions of customs officials and other participants of customs relations, its commission is directed to the customs procedures (customs control, customs clearance, customs duties, taxes, etc.). Customs formalities are carried out to ensure compliance of the customs legislation’s demands.

The article stated full compliance of national legislation with international norms and standards, the Community Customs Code and the recommendations of WCO in the interpretation of such terms as «customs procedures», «customs control», «customs clearance» and «customs formalities».

Filling of the CC of Ukraine with the standards and definitions accelerates the completion of the formation of the customs law as a complex area of law in the national legal system.

Some problematic issues that arise in the immediate activities of customs officials and other members of the customs legal relationships are not primarily conditioned with legal regulation’s drawbacks but imperfect mechanism of implementation of the customs legislation’s norms and some subjective factors.

References

Mytnyi kodeks Ukrainy vid 13 bereznia 2012 r. // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy – 2012. – № 32. – St. 1175.

Mishchenko I. V. Mytnyi kodeks Ukrainy: problemy terminolohii / I. V. Mishchenko // Mytna sprava. – 2010. – № 5. – S. 3–5.

Mazur A. V. Osnovnyi kodyfikovanyi akt u haluzi mytnoi spravy (poshuk normatyvno-pravovoi modeli) / A. V. Mazur // Mytna sprava. – 2010. – № 6. – S. 32–38.

Pro vnesennia zmin do Mytnoho kodeksu Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy: proekt Zakonu Ukrainy vid 18 liutoho 2011 r. № 8130 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF69U00I.html.

Pro vnesennia zmin do Mytnoho kodeksu Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy: proekt Zakonu Ukrainy vid 4 bereznia 2011 r. № 8130-1 Elektronnyi resurs. – Rezhym dostupu : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=39843

Mizhnarodna konventsiia pro sproshchennia ta harmonizatsiiu mytnykh protsedur (Kiotska konventsiia) vid 18 travnia 1973 r. // Ofitsiinyi Visnyk Ukrainy. – 2011. – № 71. – St. 2711.

Pro pryiednannia Ukrainy do Protokolu pro vnesennia zmin do Mizhnarodnoi konventsii pro sproshchennia ta harmonizatsiiu mytnykh protsedur: Zakon Ukrainy vid 5 zhovtnia 2006 r. // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2006. – № 48. – St. 476.

Mytna konventsiia pro mizhnarodne perevezennia vantazhiv iz zastosuvanniam knyzhky MDP (Konventsiia MDP) vid 14 lystopada 1975 r. // Ofitsiinyi Visnyk Ukrainy. – 2007. – № 3. – St. 138.

Pro uchast Ukrainy u Mytnii konventsii pro mizhnarodne perevezennia vantazhiv iz zastosuvanniam knyzhky MDP (Konventsiia MDP) 1975 r.: Zakon Ukrainy vid 15 lypnia 1994 r. // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 1994. – № 33. – St. 307.

Konventsiia pro tymchasove vvezennia vid 26 chervnia 1990 r. // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2004. – № 36. – St. 2445.

Pro pryiednannia Ukrainy do Konventsii pro tymchasove vvezennia ta Dodatkiv A, B.1-B.9, C, D ta E do nei: Zakon Ukrainy vid 24 bereznia 2004 r. // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2004. – № 29. – St. 371.

WCO SAFE Framework of Standards [Electron resource]. – Mode of access: http://www.wcoomd.org/en/topics/research/activities-and-programmes/~/media/44CC67F66E7C48FC9834F3504F9D7C19.ashx.

Deklaratsiia shchodo vprovadzhennia Ramkovykh standartiv VMO na natsionalnomu rivni: nakaz Derzhmytsluzhby Ukrainy vid 12 veresnia 2006 r. № 772 «Pro vvedennia v diiu rishennia kolehii Derzhmytsluzhby Ukrainy vid 12 veresnia 2006 r.» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MK061279.html.

Uhoda mizh Ukrainoiu ta Slovatskoiu Respublikoiu pro spivrobitnytstvo i vzaiemodopomohu v haluzi mytnoi spravy: Zakon Ukrainy vid 12 lypnia 1996 r. // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 1996. – № 44. – St. 221.

Uhoda mizh Uriadom Ukrainy i Uriadom Azerbaidzhanskoi Respubliky pro spivrobitnytstvo u mytnykh spravakh vid 24 bereznia 1997 r. // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2010. – № 9. – St. 485.

Uhoda mizh Uriadom Ukrainy i Uriadom Respubliky Virmeniia pro spivrobitnytstvo i vzaiemodopomohu u mytnykh spravakh vid 7 sichnia 1994 r. // Ofitsiinyi Visnyk Ukrainy. – 2006. – № 24. – St. 1795.

Uhoda mizh Uriadom Ukrainy i Uriadom Hruzii pro spivrobitnytstvo u mytnykh spravakh vid 14 liutoho 1997 r. // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2010. – № 13. – St. 648.

Uhoda mizh Kabinetom Ministriv Ukrainy i Uriadom Respubliky Kazakhstan pro spivrobitnytstvo u mytnykh spravakh vid 17 veresnia 1999 r. // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2005. – № 21. – St. 1181.

Uhoda mizh Kabinetom Ministriv Ukrainy ta Uriadom Respubliky Moldova pro spivrobitnytstvo i vzaiemodopomohu v mytnykh spravakh vid 18 serpnia 1999 r. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://zakon.nau.ua/doc/?code=498_400.

Uhoda mizh Kabinetom Ministriv Ukrainy i Uriadom Respubliky Tadzhykystan pro spivrobitnytstvo u mytnykh spravakh vid 6 lypnia 2001 r. // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2010. – № 4. – St. 185.

Uhoda mizh Uriadom Ukrainy i Uriadom Respubliky Uzbekystan pro spivrobitnytstvo u mytnykh spravakh vid 5 hrudnia 1996 r. // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2008. – № 10. – St. 260.

Glossary of international customs terms. World Customs Organization [Electron resource]. – Mode of access: http://www.wcoomd.org/en/topics/facilita- tion/resources/~/media/949B39871CE147BAB2667EC6758F29C8.ashx.

Pro zdiisnennia poperednoho dokumentalnoho kontroliu tovariv u punktakh propusku cherez derzhavnyi kordon Ukrainy: Postanova KM Ukrainy vid 13 kvitnia 2005 r. № 269 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2005. – № 15. – St. 760.

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo zdiisnennia poperednoho dokumentalnoho kontroliu v punktakh propusku cherez mytnyi kordon Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 3 liutoho 2011 r. // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2011. – № 33. – St. 326.

Regulation (EC) No 450/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 laying down the Community Customs Code (Modernised Customs Code) // Official Journal of European Communities. – L 145/1-67 [Electron resource]. – Mode of access: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2008:145:TOC.

Pro zatverdzhennia Pereliku vidomchykh klasyfikatoriv informatsii z pytan derzhavnoi mytnoi spravy, yaki vykorystovuiutsia u protsesi oformlennia mytnykh deklaratsii, i Poriadku yikh vedennia: nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 29 travnia 2012 r. № 623 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2012. – № 60. – St. 2457.
Published
2019-02-22
How to Cite
Pryimachenko, D., & Prokopenko, V. (2019). Custom’s formalities: legal nature and content concept (international legal aspects). Administrative Law and Process, 3(Ювілейний), 186-197. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/402