Theoretical legal analysis of the term «restriction» definition

  • Andrii Basov Crimean Institute of Law of the National University "Odessa Law Academy"
Keywords: concept, limitations, emergency, signs, physical and legal persons

Abstract

The article presents the analysis of scientific papers, references and regulations on the «restricted» definition. In addition, we have paid attention to identification of the signs of «limitations» that apply to individuals and legal entities in the emergency circumstances. We have specified the author's position on the «restricted» definition.

References

Kryminalnyi kodeks Ukrainy vid 5 kvitnia 2001 r. // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2001. – № 25-26. – St. 131.

Pro zabezpechennia sanitarnoho ta epidemichnoho blahopoluchchia naselennia : Zakon vid 24 liutoho 1994 r. // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 1994. – № 27. – St. 218.

Pro zakhyst naselennia vid infektsiinykh khvorob : Zakon vid 6 kvitnia 2000 r. // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2000. – № 29. – St. 228.

Pro militsiiu: Zakon Ukrainy vid 20 hrudnia 1990 r. № 565-KhII // Vidomosti Verkhovnoi Rady. – 1991. – № 4. – St. 20.

Pro pravovyi rezhym nadzvychainoho stanu : Zakon Ukrainy vid 16 bereznia 2000 r. № 1550-III // Vidomosti Verkhovnoi Rady. – 2000. – № 23. – St. 176.

Pro pravovyi rezhym voiennoho stanu : Zakon Ukrainy vid 6 kvitnia 2000 r. // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2000. – № 28. – St. 224.

Pro pravovyi rezhym terytorii, shcho zaznala radioaktyvnoho zabrudnennia vnaslidok Chornobylskoi katastrofy : Zakon Ukrainy vid 27 liutoho 1991 r. // Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR. – 1991. – № 16. – St. 198.

Pro osnovy sotsialnoi zakhyshchenosti invalidiv v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 21 bereznia 1991 r. // Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR. – 1991. – № 21. – St. 252.

Dolzhykov A. V. Konstytutsyonnыe kryteryy dopustymosty ohranychenyia osnovnыkh prav cheloveka y hrazhdanyna v Rossyiskoi Federatsyy : avtoref dys…kand. yur. nauk: spets. 12.00.02 / A. V. Dolzhykov. – Tiumen, 2003. – 22 s.

Fatkullyn F. N. Problemы teoryy hosudarstva y prava : kurs lektsyi / F. N. Fatkullyn . – Kazan :Yzd-vo Kazanskoho hos. un-ta, 1987. – 336 s.

Malko A. V. Stymulы y ohranychenyia v prave / A. V. Malko. – 2-e yzd., pererab. y dop., nauch. – M.: Yurystъ, 2003. – 250 s.

Cherdantsev A. F. Tolkovanye prava y dohovora : ucheb. pos. / A. F. Cherdantsev. – M. :IuNYTY, 2003. – 381 s.

Yahoforova Y. D. Pravo kak mera ohranychenyia svobodы : dys... kand. yuryd. nauk.: 12.00.01 / Y. D. Yahoforova. – Ekaterynburh, 2004. – 206 s.

Rabinovych P. M. Mezhi zdiisnennia prav liudyny (zahalnoteoretychnyi aspekt) / P. M. Rabinovych // Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy. – 1996. – № 6. – S. 51–55.

Rabinovych P. M. Mezhi prav liudyny / P. M. Rabinovych // Prava liudyny v Ukraini. Shchorichnyk, 1995. – K., 1997. – S. 111–117.

Pankevych I. M. Zdiisnennia prav liudyny: problemy obmezhuvannia (zahalnoteoretychni aspekty) : dys... kand. yuryd. nauk: 12.00.01 / I. M. Pankevych. – L., 2000. – 170 s.

Pro vvedennia nadzvychainoho stanu v naselenykh punktakh Avtonomnoi Respubliky Krym : Ukaz Prezydenta Ukrainy №1692 vid 3 hrudnia 2005 r. // Imenem Zakonu. – 2005. – 16 hrudnia 2005 r.

Pro vvedennia nadzvychainoho stanu v naselenykh punktakh Avtonomnoi Respubliky Krym : Zakon Ukrainy vid 6 hrudnia 2005 r. // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – № 1. – St. 25.
Published
2019-02-22
How to Cite
Basov, A. (2019). Theoretical legal analysis of the term «restriction» definition. Administrative Law and Process, 3(Ювілейний), 87-94. Retrieved from http://applaw.net/index.php/journal/article/view/395